בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או בגודל חיבור

החלפת/העתקת לוח ראשי 

מרכיבי הבדיקה

בדיקה חלקית בנוכחות חשמלאי,

לאחר מילוי טופס "בקשה לבדיקה

עקב שינויים במתקן" ע"י נציג הלקוח

והחשמלאי

ביקורת ויזואלית של לוח ראשי, כולל מפסק ראשי ומפסק מגן (אם נדרש)

בדיקת נאותות מוליך הארקה

ראשי, מיקום ואופן חיבור, והתאמת עכבת לולאת התקלה

במקרה של העתקת לוח: בדיקת מקור ההארקה

בדיקת רציפות הארקה לכל

המעגלים והקווים היוצאים מלוח

החשמל שהועתק/הוחלף (רק אם

חברת החשמל ביצעה את הבדיקה לחיבור המתקן)

בדיקת בידוד בלוח ראשי

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38