(1 of 3)
2016כל הזכויות שמורות לחברת החשמל - אוגוסט , מנהל מחלקת שירות הנדסי, מחוז הדרום, חברת החשמל3 - מהנדס חשמל זרם חזק, בודק סוג אורי מאורשלומי לויסייע בעריכה – בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח וולט) אין התייחסות מיוחדת לאופן ביצוע הגנה בפני 1,000עד חישמול של מיתקני תאורה. יחד עם זאת, בהתאם לתקנות הללו, כל מיתקן חשמלי צריך להיות מוגן בפני חישמול תוך יישום אחד מאמצעי ההגנה בפני חישמול שמותר להשתמש בהם. שבתקנות אלו, אשר חלה על חלקי 35הוראת הפטור בתקנה מיתקן בהגנה בפני חישמול (בדרך כלל עמודי מתכת ברשתות עיליות של חברת החשמל או עמודי בטון וכדומה) אינה חלה על עמודים המיועדים למרכזיות תאורה הפזורות ברחבי הערים, וכן אינה חלה על עמודי ועמודוני תאורה, מיתקני רמזורים, עמודי שלטי רחוב או פרסומת וכדומה. יישום אמצעי הגנה בפני חישמול במיתקני תאורהלהלן התייחסות לאופן היישום של אמצעי ההגנה בפני חישמול המקובלים במיתקני תאורה:)TTהארקת הגנה ( ·)TN-C-S, TN-Sאיפוס ( ·)TN-C-S, TN-S) ואיפוס (TTשילוב של הארקת הגנה ( ·בידוד מגן ·מתח נמוך מאוד ·מפסק מגן הפועל בזרם דלף (פחת) כהגנה בלעדית ·במאמר זה נעסוק בביצוע נאות של מיתקני תאורה אלו, שעליהם לא חל הפטור. במיוחד נתייחס לאפשרויות התקנת אמצעי הגנה בפני חישמול באותם מיתקנים, המקובלים ונפוצים בדרך כלל יותר בפרקטיקה המקצועית, כלומר לשלוש האפשרויות הראשונות ברשימה זו, הקבועות בתקנות החשמל.)TTהארקת הגנה (הארקת המיתקן תבוצע באמצעות מוליך נחושת חשוף, השלם לכל אורכו (מוליך הארקה ראשי) בחתך מטרים לפחות 10 ממ"ר באורך 35(מפני שהוא משמש כאלקטרודה אופקית), הטמון באדמה בעומק מתאים, בהתאם לעומק ההטמנה המוגדר בתקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח דגשים בביצוע אמצעי הגנה בפני חישמול במיתקני תאורה חיצוניים (חלק ראשון)נמוך). העומק המזערי של הנקודה העליונה של הכבל הטמון באדמה הוא: ס"מ.60בקרקע סלעית - · ס"מ.80באדמה או בחול - ·לאורך מסלול של כביש או מתחת למשטח המיועד לנסיעה - · ס"מ.100את מוליך הארקת עמודי התאורה אפשר לחבר להארקת המיתקן שעמודי התאורה משרתים אותו (מיתקן דירתי, ציבורי וכדומה). מומלץ להתקין בסוף כל קו אלקטרודה אנכית בהתאם למידות בתקנות החשמל (הארקות 18המזעריות, כמתואר בתקנה וולט). יצוין, כי ניתן 1,000ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד לבצע הארקה עצמאית לכל עמוד או קבוצת עמודים.במקרים שבהם עכבת לולאת התקלה לא תתאים לנדרש בתקנה בתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח 42 וולט), יש להוסיף אלקטרודות הארקה אנכיות עד 1,000עד לקבלת הערכים הנדרשים, או ליישם אמצעי הגנה אחר בפני חישמול. הערך המרבי של עכבת לולאת התקלה ייקבע בהתאם מתוארים מרכזייה ועמודי 1לאופייני המא"זים ולסוג הלוח. באיור תאורה המוגנים בהארקת הגנה. אם קיימת לעמוד יציאת חוץ (פס פלדה מגולוון היוצא הערה:מבסיס העמוד), אשר מחוברת לטבעת הגישור של היסוד, היא תחובר ישירות אל פס הארקות או אל הפה"פ שבעמוד, או ממ"ר לפחות.10באמצעות מוליך הארקה בחתך במאמר זה יוצגו כמה אפשרויות של ביצוע נכון של אמצעי הגנה בפני חישמול במיתקני תאורה חיצוניים, בהתאם לתקנות החשמל והוראות ועדת הפירושים, המתייחסות לדוגמאות ביצוע נפוצות בפרקטיקה המקצועית בקֶ רֶ ב העוסקים בחשמל. המאמר מתבסס, בין השאר, על עבודת צוות מתח נמוך, במסגרת פעילותה של ועדת צרכנות טכנית של חברת החשמל.: מרכזיית תאורה ועמודי תאורה המוגנים באמצעות הארקת הגנה1איור אורי מאור>>>
2016כל הזכויות שמורות לחברת החשמל - אוגוסט )TN-C-S, TN-Sאיפוס (תנאי מרכזי לביצוע האיפוס הוא השוואת פוטנציאלים סביב המרכזייה, וסביב כל אחד מעמודי התאורה. ביצוע השוואת פוטנציאלים ייעשה באמצעות הטמנת מוליך נחושת שזור וחשוף ממ"ר לפחות באדמה, בעומק הקבוע בתקנות, סביב 35בחתך מרכזיית התאורה ו/או העמודים, במרחק מטר אחד לפחות . לחלופין, ניתן לוותר על מוליך הארקה 2ביניהם, כמתואר באיור זה, המיועד להשוואת פוטנציאלים, אם בוצעה הארקת יסוד למרכזיית המאור ו/או לעמודי התאורה השייכים לה בהתאם.במקרה שהשוואת הפוטנציאלים סביב עמוד תאורה בוצעה באמצעות הארקת היסוד של העמוד, עומק יסוד העמוד יהיה מטר אחד לפחות. יציאת החוץ היוצאת מטבעת הגישור של הארקת יסוד זו תחובר ישירות לפס השוואת הפוטנציאלים/הארקות בעמוד.הארקת המיתקן - מקור ההארקה יבוצע באותו אופן כמפורט בהארקת הגנה. גם בקונפיגורציה זו, אם קיימת לעמוד יציאת חוץ (פס פלדה מגולוון היוצא מבסיס העמוד), אשר מחוברת לטבעת הגישור של היסוד, היא תחובר ישירות אל פס הארקות או אל ממ"ר 10הפה"פ שבעמוד, או באמצעות מוליך הארקה בחתך לפחות. דוגמא לביצוע השוואת פוטנציאלים והארקה במיתקן .2תאורה ראו באיור )TN-C-S, TN-S) ואיפוס (TTשילוב של הארקת הגנה (אחד הפתרונות ליישום שיטת הגנה נאותה בפני חישמול במיתקני תאורה חיצוניים בהם המרכזייה היא מתכתית, ואין השוואת פוטנציאלים בסביבת העמודים, הוא ביצוע איפוס במרכזיית התאורה, כולל ביצוע השוואת פוטנציאלים סביבה (כלומר, הגנה בפני חישמול בשיטת איפוס), והגנת עמודי התאורה בפני חישמול ). במקרה זה, מקור TTבשיטת הארקת הגנה (הארקה של העמודים יהיה מוליך הארקה 10 ממ"ר ובאורך של 35חשוף מנחושת בחתך מטרים לפחות, המותקן באדמה ומחובר אל פס ההארקות בעמוד, ואינו מחובר למרכזיה.מקור ההארקה יכול להיות פס מפלדה מגולוונת מ"מ, רוחב 4במידות המזעריות הבאות: עובי בתקנות 18 מטרים (ראו תקנה 10 מ"מ, אורך 25החשמל הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול). במקרה זה יש להקפיד על הפרדה בין הארקת המרכזייה לבין הארקת העמודים (הארקת המרכזייה תהיה מחוץ לתחום ההשפעה של יש להדגיש, שכאשר הארקת עמודי התאורה). הזנת העמודים היא בכבל בעל מוליך הארקה, ינותק ויבודד מוליך ההארקה בשני הקצוות, אם הוא קיים, בין המרכזייה לבין עמוד התאורה . דוגמא ליישום זה בעמודי התאורה ובמרכזייה הראשון בכל קו.3ראו באיור אופן החיבור של מוליך הארקה לעמודי תאורה החיבור בין מוליך הארקה הראשי לבין פס השוואת פוטנציאלים/פס הארקות המחובר לגוף מתכתי של עמודי התאורה יבוצע בהתאם לאחת .4השיטות המפורטות באיור מס' מוצגת סקיצה עקרונית של פס הארקות 5באיור בעמוד תאורה והחיבורים אליו.התקנת מפסק מגן הפועל בזרם דלף (פחת) כהגנה בלעדית במיתקני תאורה שימוש במפסק מגן הפועל בזרם דלף (פחת) כאמצעי הגנה בלעדי מפני חישמול אפשרי בהתקיים בתנאים הבאים:מפסק המגן יותקן אחרי המפסק הראשי (או ·שיהיה חלק ממנו - מפסק מגן משולב) - ויגן על המיתקן בשלמותו. אמפר או יותר.0.03זרם ההפעלה יהיה ·הערך המרבי של עכבת לולאת התקלה יהיה: או, ·הערך המרבי של התנגדות האלקטרודה ביחס למסה הכללית של האדמה יהיה: במיתקנים בהם קיימת סכנה מוגברת, כגון מיתקנים U = 24Vחקלאיים או רפואיים. בשאר המיתקנים.U = 50V שימוש במפסק מגן הפועל בזרם דלף (פחת) כהגנה הערה:בלעדית אפשרי, אולם במיתקני מאור רחובות הוא אינו מומלץ, משתי סיבות:: מרכזיית תאורה ועמודי תאורה המוגנים באמצעות איפוס2איור : מרכזיית התאורה מוגנת באמצעות איפוס, ועמודי תאורה מוגנים באמצעות 3איור הארקת הגנהDn(I )Z23010xIDn<UREIDn<