of 4
התפתחות המעליותמעליות שפעלו בעזרת חבלים והונעו בכוח אדם̈ בעלי חיים וזרימת מים היו קיימות בעולם ̈ בעת ±πהעתיקÆ באמצע המאה ה≠המהפכה התעשייתית̈ הופעלו מעליות שהונעו לרוב באמצעות קיטור̈ לשם העברת סחורות בבתי חרושת̈ במכרות ובבתי בנה ויליאם ±∏¥μמסחרÆ בשנת שהופעלה מעלית תומפסון הציג ±∏μ≥בכוח הידראוליÆ בשנת אלישע האמריקאי הממציא אוטיס מעלית משא בטוחה̈ אשר צוידה בהתקן המונע את נפילת התא במקרים שהחבל נקרע̈ וכך גדל אמון הציבור בבטיחות המעליותÆהותקנה ±∏μ∑במרץ ≤≥ב≠הנוסעים מעלית יורק בניו ההידראולית הראשונה מתוצרת אוטיסÆ פיר המעלית הראשון קדם לה בארבע שניםÆ הוא נבנה בבניין שבעליו̈ פטר קופר̈ המתין להמצאת המעלית הבטוחהÆ הפיר היה עגול̈ ומאוחר יותר נבנתה עבורו מעלית מיוחדתÆ הייתה אחד הגורמים המשפיעים ביותר ±πהמצאת המעלית במאה ה≠ החלו להיבנות ±πעל התפתחות בניינים רבי≠קומותÆ מסוף המאה ה≠בניינים רבי≠קומות רבים בערים אמריקאיות ©בעיקר שיקגו וניו יורק®̈ דבר שלא יכול היה להתאפשר ללא המצאה זוÆ̈ בד בבד עם מגמת מיסחור הטלגרף ואספקת חשמל ±πבסוף המאה ה≠לצרכנים̈ החלה להתפתח המעלית החשמליתÆ המעלית החשמלית Æ בטיחותן ומהירותן ±∏∏∞הראשונה נבנתה בידי ורנר פון סימנס בשנת של המעליות החשמליות שופרו במידה ניכרת על≠ידי פרנק ספרגוÆ Æ±∏∏∑אלכסנדר מייל רשם פטנט אמריקאי על מעלית חשמלית בשנת מאז הוקמו מעליות רבות̈ הידראוליות וחשמליות̈ בדגמים שוניםÆ ®Æ מעליות MRL© בעשור האחרון נכנסו לשוק מעליות ללא חדר מכונותאלו הן מעליות חשמליות הכוללות מנוע להנעה ישירה̈ בעל פרופיל צר אשר תלוי בתוך החלק העליון של פיר המעליתÆ הקטנת ממדי מנוע Æ®PMMהמעלית התאפשרה הודות לפיתוח מנועים בעלי מגנט קבוע ©מערכת הבקרה של המעלית ממוקמת בתוך הפיר או בתוך משקוף דלת המעלית או בגומחה לידהÆ מיקום זה של המנוע ומערכת הבקרה חוסך את הצורך בחדר מכונות ומפשט את המערכתÆדרישות טכניות לגבי מעליות בחוק התכנון והבנייה ותקנותיולהלן תמצית של מספר דרישות טכניות לגבי מעליות בהתאם לחוק התכנון והבנייה ותקנותיוÆ ההגדרות המתאימות לחקיקה זו נמצאות במאמרי ¢הדרישות החשמליות בחוק התכנון והבנייה ותקנותיו לגבי של מידעון ≤∞∞∏בניין גבוה ובניין רב≠קומות¢̈ שפורסם בגיליון פברואר ¢פאזה אחרת¢Æ מספר המעליות̈ מידותיהן ומהירותן ייקבעו בהתאם למספר בני האדם הגרים בבניין והמבקרים בו ובהתאם למטרת הביקורÆ יהיו לפחות בבניין רב≠קומותמעליות כאשר אחת מהן מתאימה לנשיאת אלונקהÆמכל דירה̈ משרד או אולם בבניין רב≠קומות תהיה גישה לשתי מעליות לפחות̈ ובלבד שלא יהיה צורך לעלות או לרדת יותר משתי קומות כדי להגיע לאחת המעליות כל אימת שהאחרת אינה פועלתÆבשעת הפסקת זרם החשמל תופעל בבניין רב≠קומות מעלית אחת לפחות̈ באמצעות זרם חשמל מספק הגנרטור שבבנייןÆ הגנרטור יותקן כך שעם הפסקת זרם החשמל ממקור מתח ראשי מרשות חשמל ציבורית יתחיל הגנרטור לפעול באופן אוטומטיÆ תאפשרנה מידותיה בבניין גבוהשל מעלית אחת לפחות הובלת אנשים או יותרÆ תותקן מעלית בניין נגישבכל נגישה לנשיאת בני אדם̈ ולא יינתן היתר לבניית בניין נגיש שאין בו תנאי המחייב התקנת מעלית כאמורÆ מסוגים שונים הפתוחים לקהל ומכילים למעלה בנייני ציבורלגבי מקומה אחת קובעות תקנות התכנון והבנייה סידורים מיוחדים לנכים̈ כולל מקרים בהם יש להתקין מעליות המיועדת לנכיםÆ אספקת חשמל להנעת מעלית תופרד ממנגנון החשמל של הבניין̈ ותהיה קשורה ישירות ללוח החשמל הראשיÆחוטי החשמל יעברו דרך צינורות עשויים מחומרים לא≠דליקיםÆבדיקת אי≠דליקותם של החומרים האמורים תיערך בהתאם לתקןÆבכל בניין מגורים ובכל בניין ציבורי שבהם מותקנת יותר ממעלית אחת̈ יותקן באחת המעליות מנגנון פיקוד שבת המאפשר הפעלה אוטומטית של מעלית בלא חילול שבתÆ גנרטור המותקן בבניין בהתאם לכל חוק המחייב התקנת גנרטור בבניין בגלל גובהו̈ יהיה בכוחו לספק גם זרם חשמל בשעת חירום להארת חדרי מדרגות מוגנים̈ מערכות מדרגות חיצוניות̈ המיקלטים והפרוזדורים שבשימוש כלל דיירי הבניין ומבקריו̈ להפעלת המשאבות לדחיסת מים לקומות העליונות ולמערכת האיוורור המכני של המקלטים והמעליות̈ וכן למיתקן הארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה̈ אם מותקןÆמעליות חשמליות והזנתןמעלית היא מיתקן תעבורה שנועד להעביר אנשים וסחורות בצורה אנכיתÆ מעליות מורכבות כיום מתא שסביבו חלל סגור או חלל סגור חלקית הנקרא פיר Æמאמר קודם בנושא̈ מאת המהנדס אייל גבאי̈ פורסם ב¢פאזה אחרת¢ Æ לאור שינוי התקן הישראלי הרשמי למעליות ©ת¢י ±πππבספטמבר ®̈ ועקב כניסתן של מעליות ללא חדר מכונות ≤¥ במקום ת¢י ≤¥∏± ® לשוק̈ נוצר הצורך לרענן את MRLMachineRoomLess©הנוהלÆ מאמר זה יסקור בקצרה את התפתחות המעליות̈ דרישות טכניות לגבי מעליות וגנרטורים בחוק התכנון והבנייה ותקנותיו̈ וכן את הנוהל המעודכן שנכנס לאחרונה לתוקףÆמשה שפיגל ≠ מהנדס̈ המחלקה לייעול הצריכה̈ אגף השיווק̈ חברת החשמל משה שפיגלכל הזכויות שמורות לחברת החשמל©
מעלית על כל חלקיה̈ לרבות הפיר שלה̈ ייבנו ויותקנו בהתאם לתקניםהישראליים הרשמיים האלה∫ ≠ מעליות∫ דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה ≠ דרישות ≤¥∏±ת¢ייסודÆ ≠ מעליות∫ דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה ≠ ± חלק ≤¥∏±ת¢ימעליות חשמליותÆ ≠ מעליות∫ דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה חלק ≤¥∏±ת¢י מעליות הידראוליותÆ ≠ מעליות∫ התאמות מיוחדות לנגישות אנשים ∑∞ חלק ≤¥∏±ת¢ילרבות אנשים בעלי מגבלותÆ מטרים בערך מעל ±Æ≥לחצנים להפעלת מעלית יותקנו בגובה שלרצפת התאÆמערכתהחשמללהזנתמעליות ≠ ¢מעליות∫ דרישות בטיחות לבנייה ≤¥∏±התקן הישראלי הרשמי ת¢י ≠ מעליות חשמליות̈ וחלק ± ≠ דרישות יסוד̈ חלק ולהתקנה¢ ©חלקÆ∏Æ≥Æ≤∞∞∂≠ מעליות הידראוליות® פורסם ברשומות ב≠הנוהל המעודכן ≠ בדיקת מערכת החשמל לזינת מעליות ≠ נכנס לתוקף ƱƱ±Æ±πππ̈ והחליף את הנוהל שהיה בתוקף מ≠±Æ≤Æ≤∞∞πב≠בודקי המיתקנים מטעם חברת החשמל מבצעים בדיקה של מיתקניחשמל לפני חיבורם לרשת האספקהÆ בחלק ממיתקני החשמל הנבדקיםמותקנות מעליות המהוות חלק ממיתקן החשמל הכוללÆהנוהל מתייחס לבדיקת מערכת החשמל לזינת מעליות נוסעיםחשמליות והידראוליות לפני הפעלתן הראשונה̈ וכן מעליות ללא חדר®̈ ומבוסס על תקנותMachine-Room-Less (MRL) Elevatorsמכונות © ¢מעליות נוסעים ± חלק ≤¥∏±החשמל̈ ועל התקן הישראלי הרשמי ת¢י ≠ מעליות חשמליות¢̈ שהוא אימוץ של התקן ±ומעליות משא∫ חלקהבינלאומי∫EN ∏±≠±∫±ππ∏ Safety rules for the construction and installationÆof liftsPart ±∫ Electric liftsבמבנים רבי≠קומות ייבנה מיתקן המעלית בהתאם לדרישות תקנותהחשמל ©מיתקן חשמל ציבורי בבניין רב≠קומות®Æבמעלית רגילה ©עם חדר מכונות® לוח המפסקים̈ לוח הפיקוד והמנוע המפסקים המותקנים בלוח MRLנמצאים בחדר מכונותÆ במעליתהפיקוד נמצאים בדרך כלל בקומה העליונה̈ בגומחה הצמודה למשקוףשל דלתות המעלית או במשקוף עצמוÆ ניתן גם להתקין לוח הזנה בחדרמדרגות ולוח פיקוד בתוך פיר המעליתÆ לעומת זאת̈ המנוע נמצא בדרךכלל בחלק העליון של פיר המעלית̈ ובקרבתו מורכב וסת מהירותÆדרישות כלליותמערכת החשמל לזינת מעליות תיבדק על≠ידי בודקי חברת החשמלÆלפני תיאום מועד הבדיקה תוצג לחברת החשמל תוכנית חשמל שלמיתקן המעלית ובה הפרטים הבאים∫דגם המעליתהספק המנועאופן ההתנעהכל עבודות החשמל במיתקן כפי שהוגדר לעיל יבוצעו בהתאם לדרישותחוק החשמל̈ תקנות החשמל המעודכנות ונוהל זה̈ תוך שימוש בציודתקניƱ≥ƱƱƱ תיבדק כמכונה ©לפי סעיף MRLמערכת החשמל של מעליתבתקן®̈ בתוספת מספר בדיקות המוגדרות בנוהל זהÆמיתקן מעלית הממוקם בדירת מגורים יוגן בפני התחשמלות באמצעות® בעל זרם הפעלה שאינוACמפסק מגן תקני ©אין להשתמש בדגםאמפרÆ∞Æ∞≥עולה עלבפיר המעלית לא יותקנו מיתקני חשמל שאינם שייכים למיתקןהמעליתÆ אם קו הזינה של המעלית מועבר בפיר̈ הוא יותקן בתוך מובלייעודי בהתקנה סמויה ללא תיבות חיבור ©בכפוף לתקנות החשמל̈ ניתןלהתקין תיבות מעבר®Æבחדר המכונות של מעלית רגילה לא יותקנו מערכות אשר אינן קשורותבפעולת המעלית ובאחזקתה ©כגון∫ לוח חשמל של מערכת חימום מים̈ לוח חשמל של מערכת מיזוג אוויר וכוß®Æ חדר המכונות של המעלית לאישמש כחדר מעבר לצינורותØמוליכים ומיתקנים שאינם חלק מהמעלית̈ אלא לשם איוורור חדר המכונות עצמו̈ חימומו או קירורוÆ כמו כן̈ בחדרהמכונות לא יהיו חלקים נגישים חיים בשעת העבודה התקינהÆקיימת אפשרות של זינת המעלית מחיבור נפרד ©מונה נפרד® ולאמהחיבור הציבורי ©לדוגמא̈ במקרה של מעלית המשרתת רק חלקמהדיירים®Æ כ¢ס יותקן התקן μ כ¢ס ולמנוע תלת≠פאזי מעל ≥Æμלמנוע חד≠פאזי מעל̈ סעיף≤∞ÆπÆ∞∑להקטנת זרמי ההתנעה ©בהתאם לאמות מידה שעודכנו ב≠® ≠ חיבור מנועים ומכשירי חשמל®Æ©ßד©¥±̈ את ההגנה התרמית על המנוע ניתן לבצע באמצעות≤¥∏±בהתאם לת¢י® או התקן אלקטרוניÆ יש לציין̈ כי בבקריOverLoadהתקן אלקטרומכני ©מהירות של מנוע המעלית קיימת הגנה על המנועÆקוהזינהאספקת החשמל להנעת המעליות צריכה להיות מופרדת ממערכתהחשמל של הבניין̈ וקשורה ישירות ללוח החשמל הראשי של המבנהÆהמובלים בהם מותקנים מוליכי החשמל לזינת המעליות צריכים להיותמותקנים בהתקנה גלויהØחשיפה̈ עשויים מחומר לא≠דליק או כבהמאליוÆראו באיורים המצורפים שרטוט חד≠קווי למקרים השונים∫∫ דוגמא של מיתקן החשמל לזינת מעליות רגילות±™ איורMRL∫ דוגמא של מיתקן החשמל לזינת מעליות™ איורבמעליות רגילות יותקן בלוח החשמל המותקן בחדר המכונות מפסקראשי לכל מערכת החשמל של המעליותÆלכל מעלית יותקן מא¢ז ראשי המגן על קו הזינה למערכת ההינעÆ במעגלזה יותקן מנתק בעל ידית הפעלה בצבע אדום̈ שימוקם בסמוך לכניסהלחדר המכונות̈ ולידו ייקבע שלט המציין איזו מעלית הוא מזיןÆ המבטחשל מערכת ההינע̈ המותקן בלוח לזינת המעלית̈ יכול לשמש למטרהזו בתנאי שהלוח ממוקם בסמוך לכניסה לחדר המכונות וקיימת גישהלהפעלת מבטח זה גם כשהלוח סגורÆבמקרה של זינת מעלית רגילה ממונה נפרד ולא מהחיבור הציבורי̈ הלוחהראשי לזינת המעלית ©כולל המפסק הראשי של המעלית® יימצא בתוךחדר המכונותØהגומחהÆ̈ לכל מעלית תותקן זינה נפרדת המסופקת מהלוחMRLבמעליותÆ®הראשי או מלוח ציבורי ©ראו איורדוגמא למנוע של מעלית®MRLללא חדר מכונות ©כלהזכויותשמורותלחברתהחשמל©