of 1
בתוקף מ-1.8.2018לכבודחברת החשמל לישראל בע"מ__________ מחוזשם הלקוח:___________________________ אזורמס' חוזה:_________________מס' הזמנה:_________________אישור בדיקת מערכות המתח הנמוך הקבועות במתקן המקבל אספקה במתח גבוהלצורך חיבורהמתקן לרשת האספקה1.הנני מאשר ומצהיר כי ביום ______________ בדקתי את כלמערכות המתח הנמוךהקבועות במתקן החשמל הפנימי (כמפורט בתוכניות As Made)המצוי בחצרי הצרכן ,________________________________________________________ בכתובתהמקבל אספקהבמתח גבוה,ומצאתי כי מערכות המתח הנמוךהקבועות במתקן החשמל הפנימיבוצעו בהתאם להוראות חוק החשמלותקנותיו המעודכנות,כללי המקצוע והבטיחות המקובלים בענף וכן על פי הוראות כל דין רלוונטי אחר לרבותעל פי נהלי חברת החשמל לישראל בע"מ.2.לאורהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מערכות החשמל הקבועות במתח נמוךבחצרי הצרכן הנ"ל נבדקו על ידי ונמצאו תקינותוראויותלחיבור לרשת האספקה.3.עכבת לולאת התקלה שנמדדה בלוח הראשי המוזן משנאי מס' 1הינה _______ אוהם.4.נתוני מדידה וכוונוןשל המפסק הראשי במתח נמוך:__________________________________________________ מתחים שלובים__________________________________________________ מתחים פאזייםהגנה תרמית ___________________________________________________הגנה מגנטית מושהית _________________________________________________________________________________________ הגנה מגנטית מיידיתשם הבודק:__________________סוג רישיון:_______________מספר רישיון:_____________תאריך:__________________חתימה וחותמת:__________________