(1 of 3)
שינויים בתקנות החשמלהעמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוךהגדרותבתקנות המעודכנות שופרו חלק מההגדרות, נוספו מונחים לועזיים חיוניים, ונוספו הגדרות חדשות, כגון מקדם תיקון, מקדם ) ועוד.I'zתיקון משוקלל, זרם מתמיד מרבי מתוקן (חובת ההגנה על מוליך(א): "(א) כל מוליך חי, 3בנוסף לדרישה המופיעה בתקנת משנה PEN), מוליך Nבקו, במעגל או במעגל סופי, שאיננו מוליך אפס (או מוליך תווך מוארק, יוגן על ידי מבטח המגן הן בפני זרם קצר והן בפני זרם העמסת יתר, או על ידי מבטח נפרד לכל ייעוד", נוספה הסתייגות: "על אף האמור בתקנת משנה (א) אין צורך בהגנה מפני זרם העמסת יתר, אם מקור הזינה אינו יכול לגרום לזרם העמסת יתר במוליכים או אם המעגל מזין מיתקני חירום". )N הדרישה הבאה: "חתך מוליך אפס (3כמו כן נוספה לתקנה יהיה כזה שימנע חימום יתר של מוליך זה".מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר משוואות שונות שביטאו את הקשר בין 3בתקנות הישנות הופיעו ) של המוליך לבין זרם הבדיקה הגבוה Izהזרם המתמיד המְ רָ בּי () של המבטח, כך שכל משוואה מיועדת למבטח מסוג אחר - I2(נתיך, מא"ז, מפסק אוטומטי ניתן לכיוונון. לעומת זאת, ההתקנות המעודכנות אינן מבחינות בין נתיך, מא"ז או מפסק אוטומטי בנוגע לדרישה זו, כדלקמן: (א) מבטח המגן על מוליך מפני זרם העמסת יתר בלבד, יתאים 6"לכל הדרישות האלה:Ib In I'z )1(I2 1.45 x I'z )2("I'z = Iz x C )3(בנוסחה זו – – זרם העבודה הממושך המרבי; Ib – הזרם הנקוב של המבטח או הזרם שאליו הוא כוונן;In – זרם הבדיקה הגבוה;I2 – זרם מתמיד מרבי;Iz – זרם מתמיד מרבי מתוקן;I'z – מקדם תיקון משוקלל;C מבטא את דרישות ההתאמה בין העומס, המבטח 1איור והמוליכים, כפי שהן מופיעות במשוואות לעיל.) של I2 בתקנות הקודמות לא הופיעו ערכי זרם הבדיקה הגבוה (), ונדרש להתייחס Inמבטחים שונים ביחס לזרם הנקוב שלהם (לערכים שהופיעו בתקנים הרלבנטיים. בתקנות המעודכנות ,)א(6) לראשונה בתקנת משנה I2נמצאים ערכים אלה של (.1כמתואר בטבלה על מנת לחשב את כושר ההעמסה הנדרש של מוליך, יש להציב הנ"ל במשוואה המבטאת את הקשר בין הזרם I2את ערכי )I2) של המוליך לבין זרם הבדיקה הגבוה (Izהמתמיד המרבי ( .I2 1.45 x I'z -)א 6של המבטח שהוצג לעיל (מתקנת משנה לאחר ההצבה נקבל משוואות חדשות המבטאות את הקשר בין הזרם המתמיד המרבי של המוליך לבין הזרם הנקוב של המבטח (המבטאות את כושר ההעמסה הנדרש למוליך), בהתאמה לסוג המבטח. מוצגות המשוואות המתקבלות המבטאות את כושר 1בטבלה ההעמסה הנדרש של מוליך, תוך השוואה בין התקנות הישנות לבין התקנות המעודכנות. תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח 7349 פורסמו בקובץ התקנות 4.3.2014ב-. תקנות אלו מבטלות את תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד 2014נמוך), התשע"ד-. התקנות החדשות ייכנסו לתוקף שישה חודשים ממועד פרסומן, אולם מותר לפעול 1992 וולט), התשנ"ג-1,000 לעומת התקנות הישנות, ויוצגו 2014לפיהן החל ביום פרסומן. במאמר זה יפורטו השינויים שהכניסו התקנות מ-דוגמאות והסברים לגבי הבדלים אלו. משה שפיגל>>> - מהנדס חשמל, המחלקה לייעול הצריכה, אגף השיווק, חברת החשמל משה שפיגלסוג המבטחזרם הבדיקה I2הגבוה כושר העמסההנדרש שלמוליך על-פי התקנותהישנותכושר העמסההנדרש שלמוליך על-פי התקנותהחדשותנתיך10A < In 25AIn x 1.75I'z 1.21 InI'z 1.21 InIn25AIn x 1.6I'z 1.1 InI'z 1.1 Inמפסק אוטומטי זעיר (מא"ז)In x 1.45I'z 1.12 InI'z 1.0 Inמפסק אוטומטי הניתן לכוונוןIn x 1.3I'z 1.18 InI'z 0.89 In תנאי ההתאמה בין העומס, המבטח והמוליכים להגנה :1איור בפני זרם העמסת יתר: משמעות השינוי לגבי בחירת כושר העמסה של 1טבלה המוליך, הנדרש לקיום התנאי של הגנה בפני זרם העמסת יתרהמבטחהעומסהמוליךIb In I'zIn I'zIb I'zIn IbI'zInIbכל הזכויות שמורות לחברת החשמל©2014 ספטמבר
(ב) בתקנות הישנות איפשרה למתכנן 14נציין, כי תקנת משנה המיתקן החשמלי לסטות מהערכים הנדרשים בתקנות בהתאם (ה), ונוסחה 6לשיקוליו הטכניים. תקנה זו הוחלפה בתקנת משנה כדלקמן:. (ה) מתכנן בעל רשיון חשמלאי מהנדס רשאי לסטות מהערכים 6״המתקבלים מהנוסחאות שבתקנה זו, בתנאי שהוא מבסס את חישוביו על תנאי ההתקנה והעמסה של המעגל".שיטות התקנה חדשות .18 שיטות במקום 31בתקנות המעודכנות נוספו שיטות התקנה: טבלאות ערכי זרם מתמיד מרבי לפי שיטת התקנהלגבי סוגיית ההגנה בפני זרם העמסת יתר חלו שנויים בטבלאות שבתוספת השנייה ובערכי זרם המתמיד המרבי, כדלקמן: עדכני.IEC שינוי ערכי הזרם המתמיד המרבי לפי תקן ביטול הצגת הזרם הנומינלי של מא"ז ושל נתיך הנדרש להגנת ממ"ר) בפני זרם יתר.4מוליך נחושת (בחתך עד לעומת הטבלאות הקיימות, המציגות את ערכי הזרם המתמיד 240 ממ"ר ושל כבלים עד 120המרבי לחתכי מוליכים עד 300ממ"ר, מתייחסות רוב הטבלאות החדשות לחתכים עד ממ"ר. מוצגת לדוגמא השוואה של ערכי הזרם המתמיד המרבי 2בטבלה מהתקנות 90.3בין טבלאות מהתקנות הישנות והחדשות – טבלה מהתקנות החדשות אשר מתייחסות 90.7הישנות וטבלה לשיטות התקנה דומות - "כבלים רב-גידיים או חד-גידיים על מגש מחורר" ו"כבלים רב-גידיים על מגש מחורר או מגש רשת", בהתאמה. ניתן להבחין, כי עבור שיטת התקנה 2בדוגמה המוצגת בטבלה של כבלים רב-גידיים על גבי מגש רשת, בתקנות המעודכנות חלה בכושר ההעמסה המותר ביחס לאותם התנאים שבתקנות העלאההישנות. מוצגת דוגמא נוספת המשווה את ערכי הזרם המתמיד 3בטבלה מהתקנות הישנות ("כבלים טמונים 90.5המרבי בין טבלה במישרין באדמה עם כיסוי מגן על ידי לוחות בטון, מרצפות מהתקנות החדשות ("כבלים חד-גידיים 90.6וכיו"ב), לבין טבלה או רב-גידיים טמונים באדמה במישרין עם או בלי כיסוי מגן"). ניתן להבחין, כי עבור שיטת התקנה 3בדוגמה המוצגת בטבלה של כבלים רב-גידיים טמונים באדמה, בתקנות המעודכנות חלה ירידה מסוימת בכושר ההעמסה המותר, אולם חשוב לציין שבתקנות החדשות תנאי הבסיס של ערכי הטבלה בנוגע להתנגדות התרמית הסגולית של הקרקע השתנו (ראו הסבר מפורט בסעיף מקדמי תיקון בהמשך המאמר).מקדמי תיקוןעל-פי ההגדרה, זרם מתמיד מרבי הוא זרם מתמיד של מוליך המעלה את הטמפרטורה של המוליך לטמפרטורה המרבית המותרת בתנאי סביבה אחידים, בהתאם לתוספת השנייה שבתקנות ובהתאם לשיטת ההתקנה שבתוספת השלישית של התקנות.מקדם התיקון הוא למעשה מקדם שמכמת את ההשפעה של שונוּת התנאים המעשיים השוררים במיתקן המתוכנן, לעומת אלה ששימשו להגדרת הזרם המתמיד המרבי. I'z לחישוב Cבתקנות המעודכנות נוספו טבלאות של מקדמי תיקון בתנאי התקנה שונים (טבלאות בתוספת הראשונה של התקנות): מעלות צלסיוס35טמפרטורה אופפת שטח חתךS[ממ"ר] [אמפר]Izזרם מתמיד מרבי 90.3תקנות ישנות - טבלה 90.7תקנות חדשות - טבלה 90נחושת בידוד 90נחושת בידוד מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי1.5232025222.5302835314403647406534160521073668372169988110962513011814312235160145178152501961752161847024822327723695300270338286120348313394332150--454383185--520438240--615516300--711596 מעלות צלסיוס35טמפרטורה אופפת שטח חתךS[ממ"ר] [אמפר]Izזרם מתמיד מרבי 90.5תקנות ישנות - טבלה 90.6תקנות חדשות - טבלה כבל רב-גידי - נחושת 90בידוד כבל חד-גידי או רב-גידי - 90נחושת בידוד מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי1.5312824202.540363227450444134664565243108776685716111978873251421241139435171148136113502021791611347024922019816695303265234196120345303267223150-339301252185-382338283240-442390326300--441368 דוגמא - השוואה בין ערכי הזרם המתמיד המרבי :2טבלה בתקנות הישנות לבין אלו 90.3של מוליך המופיעים בטבלה שבתקנות החדשות 90.7שבטבלה דוגמא - השוואה בין ערכי הזרם המתמיד המרבי :3טבלה בתקנות הישנות לבין אלו 90.5של מוליך המופיעים בטבלה שבתקנות החדשות 90.6שבטבלה כל הזכויות שמורות לחברת החשמל©2014 ספטמבר