(1 of 2)
- מהנדסי חשמל, המחלקה לייעול הצריכה, אגף השיווק, חברת החשמלמשה שפיגל, שלומי לוי משה שפיגל, שלומי לוי>>>סקירת הטכנולוגיהגופי החימום המשמשים מערכות חימום תת-רצפתי חשמלי הם למעשה חוטי התנגדות. הם יכולים להיות מסוככים, בודדים או כפולים. קיימות שתי צורות התקנה אופייניות למערכות אלו: פריסת חוטי התנגדות במבנה מסודר מוכן מראש (יריעות גמישות לחימום תת-רצפתי), כשהם ארוגים באריג, מושחלים/מוצמדים ), או פריסת חוטי התנגדות 1לרשת, או מודבקים בסרט (איור .)2באתר בצפיפות הדרושה (איור השיטה השכיחה יותר בשוק לחימום תת-רצפתי חשמלי היא השימוש ביריעות גמישות. עם זאת, אין כל איסור להשתמש גם בשיטה השנייה שתוארה לעיל. השימוש בחוטי התנגדות בודדים (שלא ביריעות) שכיח יותר במיתקנים תעשייתיים לצורכי הפשרת קרח בדלתות של חדרי קירור, חימום צנרת וכדומה. - הדגשיםחימום תת-רצפתי חשמלי בשנים האחרונות קיימת מגמה של שימוש בחימום תת-רצפתי בבנייה החדשה, ולכן חשוב להציף את הנושא לידיעת העוסקים בחשמל והלקוחות.בהמשך למאמר “חימום תת-רצפתי של חדרים”, שכתב המהנדס משה שפיגל והתפרסם בגיליון של המידעון “פאזה אחרת”, ובעקבות קולות הנשמעים מהשטח בדבר התקינה הנדרשת 2010פברואר למוצרי חימום תת-רצפתי חשמלי, נבהיר במאמר זה מספר היבטים של החימום התת-רצפתי באמצעות גופי חימום חשמליים., כבלי החימום פרוסים במרפסת 2לדוגמא כמתואר באיור ובמדרגות למניעת היווצרות קרח.בין היתרונות הבולטים של היריעות הגמישות ניתן לציין, שהתקנת היריעות קלה יותר ומהירה יותר, עם מירווחים קבועים בין כבלי החימום, והספקים חשמליים ליחידת שטח מחומם שהם קבועים מראש. יתרה מכך, התקנת היריעות מתבצעת בקרבת הריצוף, כך שמובטח ניצול יעיל של אנרגיית החום בהשוואה לכבלי החימום המותקנים במפלס נמוך יותר, בגלל הטמפרטורה הגבוהה יותר, דבר הגורם להפסדי אנרגיה במסה של הרצפה. סוגיית השדה המגנטיכמו כל מערכת חשמלית, מערכות חימום חשמלי תת-רצפתי יוצרות שדה מגנטי אליו עלולים בני אדם להיחשף לפרקי זמן ארוכים יחסית. עוצמתו של השדה המגנטי סביב מוליך חשמלי בודד תלויה בעוצמת הזרם ביחס הפוך ליניארי למרחק הרדיוס .3מהמוליך, כמתואר באיור מנגד, כאשר מדובר בשני מוליכים מקבילים קרובים (או צמודים בתוך כבל), שבהם זרמים בעלי כיוונים מנוגדים (פאזה ואפס), קיים קיזוז הדדי של שדות מגנטיים שנוצרים על-ידי כל אחד מהמוליכים, כך שהשתנוּת השדה תלויה בעוצמת הזרם ובמרחק שבין המוליכים, וביחס הפוך למרחק מהמוליכים בריבוע, כמתואר .4באיור מקור: archiproducts.comקיזוז הדדי של שדה מגנטי של שני מוליכים במעגל :4איור חד-מופעימקור: כבלי חימום תת-רצפתי בודדים :2איור יריעות גמישות לחימום תת-רצפתי:1איור שדה מגנטי של מוליך ישר :3איור מקור: דו”ח איפוס יחיד במבנה - חברת החשמלמקור: דו”ח איפוס יחיד במבנה - חברת החשמלכל הזכויות שמורות לחברת החשמל©2014 ספטמבר
למעשה, ככל שהמרחק בין שני המוליכים הולך וקטן, כך קטנה גם עוצמת השדה המגנטי. לכן, אם גופי החימום בנויים מזוג חוטי התנגדות סמוכים, השדה המגנטי של מוליך אחד מתקזז ברובו על-ידי השדה של המוליך הסמוך. תקינהקיימים שני תקנים שימושיים עבור מערכות חימום תת-רצפתי של הנציבות IEC 60335-2-96חשמלי. התקן הראשון הוא הבינלאומית לאלקטרוטכניקה בנושא יריעות גמישות לחימום Household and similar electrical appliances – Safety:תת-ריצפתי: Particular requirements for thin sheet flexible heating elements.for room heating אומצה IEC 60335תקן זה לא אומץ בארץ, אך סידרת התקנים . תקן האב הוא ת”י 900בארץ כסידרת תקנים ישראליים ת”י - “בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: 1, חלק 900 מגדיר 1 חלק 900דרישות כלליות”, וישנם גם תקני משנה. ת”י דרישות בטיחות כלליות לגבי מכשירים, ותקני המשנה שלו , מגדירים 2XX עם החלקים .900בסידרה, המסומנים כת”י דרישות בטיחות מיוחדות לגבי סוגים שונים של מכשירים. למעשה, לא כל תקני המשנה של הסידרה הבינלאומית אומצו חלק 900כתקנים ישראלים, אולם מכשירים אשר עליהם חל ת”י חייבים לעמוד במקביל גם בתקן המשנה הרלבנטי (אף שאינו 1 ,1 חלק 900 בת”י 4.201קיים בגירסה הישראלית), כנדרש בסעיף שבו נקבע: “מכשירים אשר לא קיים לגביהם תקן ישראלי מיוחד אך קיים לגביהם תקן בינלאומי ייבדקו בהתאם לדרישות התקן הבינלאומי ותקן זה”. של הנציבות IEC 60335-2-96משום כך, למרות שתקן הבינלאומית לאלקטרוטכניקה בנושא יריעות גמישות לחימום תת-ריצפתי לא אומץ כתקן ישראלי, הרי שעל היריעות לחימום , ולכן הן חייבות לעמוד גם בדרישות תקן 900תת-רצפתי חל ת”י IEC 60335-2-96 . בפשטות ניתן לומר, כי תקן IEC 60335-2-96קיבל רשמיות מתוקף קשר זה., “כבלי חימום בעלי 60800התקן השני הוא התקן הישראלי, ת”י וולט לחימום ביתי ולמניעת היווצרות קרח”. 300/500מתח נקוב של הנציבות הבינלאומית IEC 60800זהו אימוץ של התקן Heating cables with a ratedלאלקטרוטכניקה לגבי כבלי חימום - voltage of 300/500 Vfor comfort heating and prevention of ice .formationעל אף שתקן זה אינו תקן רשמי, הרי שעל מערכת תת-רצפתית אשר מיושמת בשיטה זו לעמוד בדרישותיו, וזאת מתוקף הדרישה (ג) בתקנות החשמל “מעגלים סופיים 3שמופיעה בתקנת משנה וולט”, אשר קובעת: “ציוד חשמלי 1,000הניזונים במתח עד במעגל סופי יתאים לדרישות התקן”.תקן רשמיתקן ישראלי שנקבע על-ידי מכון התקנים הישראלי הוא תקן וולונטרי. אולם, שר התעשייה המסחר והתעסוקה (כיום, שר הכלכלה) רשאי, לאחר התייעצות עם נציגי היצרנים והצרכנים, להכריז בהכרזה שפורסמה ברשומות על תקן מסוים, כולו או חלקו, כעל תקן ישראלי רשמי (מחייב), אם נוכח כי הדבר דרוש להשגת אחת המטרות הבאות:שמירה על בריאות הציבור>שמירה על בטיחות הציבור>הגנה על איכות הסביבה>אספקת מידע, כאשר לא קיים מידע או מנגנון חלופי >העשוי להקנות הגנה לצרכןהבטחת תאימוּת או חליפיוּת של מוצרים>מניעת נזק כלכלי משמעותי העלול להיגרם לצרכן >כתוצאה משימוש במערכות, בחומרים או במוצרים המשמשים לבנייה, הגלויים לעין, וכן מניעת נזק כלכלי העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש בחומרי בנייה שאינם גלויים לעין.חובת עמידה בדרישותיו של תקן רשמימוצר שהתקן אשר חל עליו הוכרז כתקן רשמי, אין לייצרו, למכרו, לייבאו או להשתמש בו לביצוע עבודה שהכללים הטכניים של התהליך שלה נקבעו כתקן רשמי, אלא אם כן התאימו המוצר או תהליך העבודה לדרישות התקן הרשמי. האחראי על מילוי הוראות תקן רשמי הוא הממונה על התקינה במשרד הכלכלה. הממונה רשאי, בכל עת המתקבלת על הדעת, לערוך ביקורת, ולבדוק האם ממולאות הוראות חוק התקנים. בעת עריכת ביקורת רשאי כל אדם שהוסמך לכך על-ידי הממונה על התקינה ליטול דוגמא מכל מצרך לשם בדיקה, וכן לתפוס ולעכב כל דבר שיש יסוד להניח שנעברה בו עבירה על הוראות חוק התקנים. המהנדסים של הממונה על התקינה במשרד הכלכלה מנהלים חקירות בעקבות ביקורות יזומות או תלונות, ואם מתברר כי בוצעה עבירה על חוק התקנים, ננקטים הליכים משפטיים נגד בעלי עסקים, יבואנים או יצרנים.לתשומת לב העוסקים בתחום החשמל – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך61439 בת"י 1419החלפת ת"י – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך, על כל חלקיו, יהיה תקן 61439 הוכרז ברשומות שהתקן הישראלי החדש, ת"י 20.5.2013ב-.1419 ניתן עדיין להשתמש בתקן הישראלי הרשמי הקודם, ת"י 1.11.2014, אולם עד 20.7.2013רשמי החל מ-לפיכך, על כל העוסקים בתחום החשמל (מתכננים, יצרנים, קבלני חשמל, חשמלאים וכדומה) לפעול על מנת שלוח החשמל יתאים לדרישות התקן הרשמי.ISO 9001, שמערכת האיכות שלו תתאים ל-61439במכרזים גדולים דורשים כבר היום שהלוחות יתאימו לדרישות ת"י של מכון התקנים), וכן שהיצרן יהיה בעל היתר ממכון התקנים הישראלי לסמן את לוחות החשמל בתו תקן.007(או לנוהל .2013מאמר מפורט בנושא שהכין משה שפיגל פורסם במידעון "פאזה אחרת" – פברואר כל הזכויות שמורות לחברת החשמל©2014 ספטמבר