of 5
משה שפיגל ≠ מהנדס חשמל̈ המחלקה לייעול הצריכה̈ אגף השיווק̈ חברת החשמל חימום תת-ריצפתי של חדריםמבואתחושת החום ©או הקור® של אנשים תלויה במספר גורמים כגון∫ טמפרטורת החדר̈ קרינה ©טמפרטורת קירותØתקרהØריצפה̈ קרינת שמש̈ קרינת גוף חימום כלשהו®̈ תנועת האוויר ©רוח טבעית או מאולצת® ולחות האווירÆ כשקיימת תחושה לא נוחה או בלתי≠נסבלת של חום ©או קור®̈ מפעילים במידת האפשר אמצעי חימום ©או קירור®Æ רמת החיים של אנשים קובעת את רמת ההשקעה באמצעי הסקה ©או קירור®̈ ואת רמת ההסקה ©או רמת הקירור®̈ ובהתאם לכך נבחר סוג הלבוש ועוביו ©בעבר לבשו בחורף לבוש עבה יותר ובקיץ דאגו לאיוורור®Æ הדבר תלוי גם באיכות המבנה ©אטימת פתחים̈ בידוד תרמי של קירות̈ תקרות̈ רצפות̈ חלונות ועוד® ובאיזור האקלימיÆ במאמר זה̈ הדגש הוא על אמצעי חימום̈ ובמיוחד חימום תת≠ריצפתי בתצורות שונותÆשיטות לייצור חום להסקת חדרים קיימות מספר שיטות לייצור חום להסקת חדרים∫בתנורים דלקים שריפת שונים ©גז̈ נפט̈ סולר וכדומה® עם ארובה או ללא ארובה ≠ בשיטה זו קיימים הפסדי חום̈ בעיקר עקב הצורך באיוורורÆ העברת זרם חשמלי בגוף חימום ©תנור קורן̈ מפזר חום̈ רדיאטור̈ קונווקטור̈ חימום תת≠ריצפתי וכדומה® ≠ שיטה זו נקייה̈ ובה כל האנרגיה החשמלית הופכת למעשה לחום ללא צורך באיוורור ובאמצעים לאגירת הדלקים̈ וכמעט ללא צורך בתחזוקהÆ משאבת חום ©מזגן® ≠ זוהי ביותר היעילה השיטה לחימום∫ האנרגיה התרמית המופקת גדולה מהאנרגיה המושקעתÆ החשמלית קיימים סוגי משאבות חום שונים̈ הן לחימום אוויר והן לחימום מיםÆ קיימות משאבות חום היכולות לחמם גם כשהטמפרטורה החיצונית נמוכה מאודÆיצוין שהספק אמצעי החימום החשמליים למיניהם מוגבל בהתאם לגודל החיבור החשמלי לדירהÆ במידת הצורך ניתן להזמין בחברת החשמל הגדלת חיבורÆ לחימום חשמלי של חדרים יש יתרונות רבים בהשוואה לחימום דלקיÆ לדוגמא∫ ידידותיות לסביבה̈ אין ריחות דלק ושריפה̈ אין עשן̈ בטיחות̈ חיסכון בשטח לחדר הסקה̈ למיכל דלק ועוד̈ אין צורך לטפל תקופתית במבערים ובארובות ועודÆתכנון מודע אנרגיה של בניינים של בכל צורות חימום חדרים חשוב להקפיד על תכנון מודע אנרגיהÆ הכוונה לתכנון מושׂכל של בניין המיועד ליצור את מירב הנוחות בנייניםלדיירים̈ תוך שימוש מזערי באנרגיהÆ בין האמצעים אשר עשויים לסייע להשגת מטרה זו ≠ בידוד תרמי של המבנה מהסביבה שלו̈ איטום פתחים̈ ניצול קרינת השמש לחימום בחורף ולתאורה טבעית ועודÆיש לציין שמתחת למערכת החימום התת≠ריצפתית מתקינים שכבת בידוד תרמי כדי למנוע בריחת חום לקומה הנמצאת מתחת לריצפה המחוממתÆשיטות לחימום תת≠ריצפתיחימום תת≠ריצפתי יכול להתבצע במספר שיטות∫ חימום תת≠ריצפתי באמצעות גופי חימום חשמליים המותקנים מתחת לריצפה ≠ זוהי השיטה הנפוצה ביותרÆ אופן חיבורם יידון במפורט בהמשך המאמרÆ צינורות מים חמים המותקנים מתחת לריצפה ≠ חימום המים ©או נוזל אחר® יכול להיות בתנור דלקי̈ חשמלי או בעזרת משאבת חוםÆקיימות שיטות נוספות שאינן נפוצות̈ ובהן∫ אריחים קרמיים המוזנים במתח נמוך מאוד המהווים את הריצפהÆ יריעות התנגדות פלסטיות המותקנות מתחת לריצפהÆתפוצת חימום תת≠ריצפתיאת ההתקנות הראשונות של חימום תת≠ריצפתי באמצעות גופי חימום שנהÆ כיום מספר חשמליים בארץ החלה לבצע חברה אחת לפני כ∞≠¥חברות עוסקות בתחום זה̈ וצורת חימום זו מתחילה לחדור לאזורי יוקרה ההתקנות ולאזורים מבוססיםÆמתבצעות בזמן הבנייה לפני שלב הריצוף̈ או בעת שיפוץ הכולל שינוי בריצוףÆ לא תמיד חימום התקנת מתבצעת תת≠ריצפתי בכל הדירהÆ ניתן להחליט על התקנת החימום התת≠ריצפתי בחלק מהחדריםª אמבטיה בחדרי לדוגמא̈ ושירותיםÆ מערכות חימום תת≠ריצפתי מיושמות בארצות קרות גם לשימושים נוספים כמו∫ הפשרת שלג על גגות̈ הפשרת מרזבים̈ הפשרת דרכים וכן לשימושים חקלאיים שוניםÆאגירת חום בריצוףיש לדעת̈ כי צריך להמתין יותר משעה עד שהריצפה עצמה מתחממת והחום מתחיל להיפלט לחדרÆ ומנגד̈ היות שהחום נאגר בתוך הריצפה̈ ניתן לכבות את המערכת יותר משעה לפני המועד הרצוי לכיבוי החימום̈ והחום האגור ימשיך להיפלט לחדרÆ בארצות קרות יש המפעילים חימום תת≠ריצפתי ברציפות במשך החורף̈ ללא הפסקהÆ דוגמא לצורת התקנה של מערכת חימום תת-רצפתיÛÂˆÈ ̄ËÈËÌÂÓÈÁ Û‚·ˆÂÈÓ ÏÂÁÏÂÁ‰·Ó ÒÈÒ·ÔËÈ ̄‡ÈÏÂÙÛˆ ̃ÂÓכל הזכויות שמורות לחברת החשמל©משה שפיגל
משה שפיגל ≠ מהנדס חשמל̈ המחלקה לייעול הצריכה̈ אגף השיווק̈ חברת החשמלגופי החימום מותקנים מתחת לריצוף̈ בתוך שכבת חולÆ מתחת לשכבתהחול ומעל לריצפת הבטון ©תקרת הקומה הקודמת® ישנה שכבת בידוד©כגון∫ פוליאריטן מוקצף או לוחות פוליסטירן®̈ המונעת זליגת חום כלפימטהÆ ככל ששכבת החול מעל גופי החימום עבה יותר̈ כמות החוםהנאגרת בתוך הריצפה גדולה יותרÆבקרתהטמפרטורהשלחדרבקרת הטמפרטורה אפשרית לכל חדר בנפרד̈ והיא מתבצעת בעזרתבקר טמפרטורה ©הכולל תרמוסטט® אשר מותקן בחדר על הקיר̈ ובונמצא חישן המודד את טמפרטורת האוויר̈ או בעזרת חישן תת≠ריצפתיהמודד את טמפרטורת הריצפה̈ או בשילוב של שני החישניםÆ חישןהמודד את טמפרטורת האוויר יושפע עקב רוח מחלון פתוחÆ בדרך כלל מעלות צלסיוסÆ בנוסף ≤∏≠≤¥מחממים את הריצפה לטמפרטורות שללבקרי הטמפרטורה המופעלים ידנית קיימים גם בקרי טמפרטורההכוללים אפשרות לתיכנות מראש של זמני הפעלה וההפסקה ישירותעל יחידת בקר הטמפרטורהÆ ביחידות מתקדמות אפשר לבצע אתהתיכנות גם מרחוק̈ למשל באמצעות מחשב̈ טלפון או שלט≠רחוקÆיתרונותהחימוםהתת≠ריצפתיחימום תת≠ריצפתי הוא אחיד̈ נעים ושקט̈ וכולל בקרה נפרדת ומדויקתשל הטמפרטורה בכל חדרÆ המערכת קומפקטית̈ נסתרת ובטיחותית̈ ואינה מצריכה תחזוקהÆ הבידוד התרמי של המבנה משתפר עקב בידודנוסף המותקן מתחת לגופי החימום בריצפהÆ יש בו יתרון בכך שגםסמוך לריצפה תחושת החום נעימה̈ וזאת באמצעות קרינת חום תת≠אדומה ©אינפרא≠אדום® נעימה מהריצפה̈ בניגוד לאמצעי חימום רביםאשר גורמים לכך שהאוויר החם מצטבר בגובה̈ ונגרמת תחושת קרירותיחסית ברגלייםÆיש לציין שחימום תת≠ריצפתי מצריך השקעה ראשונית גבוהה בהשוואהלתנורי חימום מיטלטלים̈ והוא שימושי רק בחורף ©בניגוד למזגןהשימושי גם בחורף וגם בקיץ®Æחימוםתת≠ריצפתיבאמצעותגופיחימוםחשמלייםבמאמר זה אתרכז בחימום באמצעות גופי חימום חשמליים המותקניםמתחת לריצפהÆ ההספק המקובל של גופי החימום המותקנים מתחת וואט למ¢רÆ לא כל השטח מנוצל̈ כיוון שאין ≤∞∞≠±¥∞לריצפה הואמתקינים את גופי החימום מתחת למקום המיועד לארון או למיטהÆהאנרגיה התרמית המופקת בחדר מסוים תלויה בהספק הכולל שלגופי החימום שמתחת לריצפת החדר ובמשך פעולת המערכת בחדרזהÆ הטמפרטורה נקבעת באמצעות בקר טמפרטורה המנתק את הזינהלגופי החימום כאשר הטמפרטורה עולה מעל הסף הנקבע̈ ומחברחזרה את הזינה כאשר הטמפרטורה נמוכה במידת מה מהסף הנקבעÆגופי החימום המתוארים בהמשך הם חוטי התנגדות̈ והם יכולים להיותמסוככים̈ בודדים או כפוליםÆ קיימות צורות שונות של התקנת חוטיהתנגדות∫ פרישת חוטי התנגדות באתר בצפיפות הדרושה̈ וכן פרישתחוטי התנגדות במבנה מסודר מוכן לפרישה מראש כשהם ארוגיםבאריג̈ מושחליםØמוצמדים לרשת̈ מודבקים בסרטי אלומיניום וכוÆßמכיוון שמערכות חימום תת רצפתי יוצרות שדה מגנטי אליו בני אדםעלולים להיחשף לפרקי זמן ארוכים יחסית̈ גופי החימום בנויים בדרךכלל מזוג חוטי התנגדות סמוכים שהזרמים בהם זורמים בכיווניםמנוגדים כך שהשדה המגנטי של מוליך אחד מתקזז ברובו ע¢י השדה שלהמוליך הסמוךÆ הפחתה נוספת של השדה מושגת ע¢י חלק מהיצרניםבאמצעות סיכוך של גופי החימום שאותו מאריקיםÆתקנותחשמל הנוגעותלחימום תת≠ריצפתיתת≠ריצפתי∫לחימוםהנוגעותחשמלתקנותמספרלהלןוולטמעגליםסופייםהניזוניםבמתחעד∞∞∞±≠הגדרות∫±תקנה ≠ ציוד חשמלי המיועד להמרה במתכוון של אנרגיה חשמלית מכשיר¢באנרגיה אחרת או באנרגיה מסוג אחר¢Æ≠ מכשיר חשמלי מחובר למבנה¢Æ ©מערכת חימוםמכשיר קבוע¢תת≠ריצפתית נחשבת מכשיר קבוע®Æ ≠ אבזר לניתוק או לחיבור של מעגל תחת עומס כולל לחיץ מפסק¢©לחצן®¢Æ≠התקנת מפסק למכשיר קבוע אונייח∫≥±תקנהיותקן מפסק קבוע אשר יתאים©א® ¢למכשיר חשמלי קבוע או נייחלזרם הנקוב של המכשיר¢Æ©ב® ¢המפסק יהיה נפרד מהמכשיר ויותקן בטווח ראייה ממנו̈ אלא אםכן המפסק ניתן לנעילה במצב מופסק¢Æ©ג® ¢המפסק יהיה דו קוטבי למכשיר חד מופעי̈ ובעל שלושה או ארבעהקטבים למכשיר תלת מופעי¢Æהתקנתמוליכים≠שיעורי התנגדותבידודהמוליכיםבמיתקן מתחנמוך∫μ∑תקנה©א® ¢שיעור התנגדות הבידוד שבין שני מוליכים במעגל חשמלי אחד וולט̈ ובין מוליך ≤μ∞במתח נמוך שמתחו לאדמה אינו עולה עלהמעגל לבין גוף מוארק לא יפחת מהנתונים הבאים לפי סוגהבדיקה∫מגאום̈ כאשר הבדיקה היא בדיקת הפעלהª±Æμמ≠מגאום̈ כאשר הבדיקה היא תקופתיתª∞Æ≤μמ≠שיעור התנגדות הבידוד בין המוליכים הכלולים במכשיר יהיה בהתאם לתקן של המכשיר האמורÆ©ב® בדיקת שיעורי ההתנגדות של הבידוד תיעשה במכשיר מדידהוולט בזרם ישר¢Æμ∞∞שמתחו הנומינלי אינו עולה עלהתקנתמובלים≠הגנהבפניחום∫תקנה©א® ¢מובל יהיה מחומר העמיד בטמפרטורה האופפת של הסביבה שבההוא מותקן ומוגן מפני חום הנגרם כתוצאה ממעבר זרם במוליכיםהמותקנים בתוכוÆ©ב® מובל שמותקן בקרבת מקור חום̈ תותקן ביניהם הגנה תרמיתיעילה̈ כך שתימנע עליית טמפרטורה של המובל והמוליך שבתוכומעל למותר¢©לעניין זה̈ שכבת הבידוד התרמי המותקנת מתחת למערכת חימוםתת≠ריצפתית מהווה הגנה תרמית מתאימה על מקור החום̈ וניתן להניחמתחתיה מובל®Æפסיקותועדתהפירושיםנקבע∫ של ועדת הפירושים מפברואר ∞±≤∞∞∏≠∑∑בפסיקהמגען דוØארבע≠קוטבי המופעל על ידי תרמוסטט הממתג מכשירƱקבוע ©לדוגמא ≠ מיתקן לחימום תת≠רצפתי® אינו תואם את הדרישה בתקנות החשמל ©מעגלים סופיים הניזונים ≥±המופיעה בתקנה וולט®̈ המחייבת ¢התקנת מפסק למכשיר קבוע או ±∞∞∞במתח עדנייח¢Æמא¢ז דוØארבע≠קוטבי בעל אמצעי לנעילה במצב מופסק̈ המותקןÆÆ≥±בלוח החשמל̈ עונה על הנדרש בתקנהבמיתקן חימום תת≠רצפתי המוזן באמצעות מספר מא¢זים שכלÆאחד מהם ממתג חלק מהמיתקן̈ מא¢ז ראשי דוØארבע≠קוטבי לכלמיתקן החימום התת≠רצפתי בעל אמצעי נעילה עונה על הנדרשÆ≥±בתקנהאמות≠המידה≠חיבורמנועיםומכשיריםחשמלייםבאמות≠המידה שפרסמה הרשות לשירותים ציבוריים ≠ חשמל נקבע ̈®̈ סעיף ד ©חיבור מנועים ומכשירים חשמליים®̈ סעיף ©±¥±בתקנהכדלקמן∫¢ביקש צרכן לחבר לרשת החשמל מנוע בעל הספק נומינלי העולה עלכלהזכויותשמורותלחברתהחשמל©