תמ"א 38

תמ"א 38

1

דרישות מיועץ חשמל

2

הזמנות

3

מספר בניינים על מגרש אחד

4

המרת חיבור עילי

5

חיבור זמני לבנייה

6

חיבור זמני למנוף

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

חיבור זמני לבנייה

הגדלת חיבור ציבורי קיים

חיבור זמני נפרד: הזנה אחרי הנתיכים הראשיים, כמו חיבורי הדירות הנוספות שייבנומיקום המונה הזמני: בארון מונים

קיים בקומת המבטחים, ליד המונה הציבורי


מונה

זמני

אבטחה ראשית

ומבטחים דירתיים

מהדקים

מונה

ציבורי

מונים דירתיים

חיבור זמני לבנייה

הגדלת חיבור ציבורי קיים

חיבור זמני נפרד: הזנה אחרי

הנתיכים הראשיים, כמו חיבורי

הדירות הנוספות שייבנומיקום המונה הזמני: בארון

מונים קיים בקומת המבטחים,

ליד המונה הציבורי

מונה

זמני

אבטחה ראשית

ומבטחים דירתיים

מהדקים

מונה

ציבורי

מונים דירתיים