of 1
נספח2':בקשה לבדיקהעקב שינויים במתקן מתח נמוך נוהל 06-13-23בדיקת מתקני חשמל לצורך הגדלת חיבור .הטופס עודכן ב-9.8.201706/303/06/06-13-23/2לכבודתאריך___________חברת החשמל לישראל בע"ממחוז ________________בקשה לבדיקהעקב שינויים במתקן מתח נמוךהערות:1)יש לצרף בנוסף טופס הגשת מתקן לבדיקה.2 )במתקן דירתי טופס זה משמש רק להעתקת מונה כאשר אין שנוי יסודי.שם הלקוח:________________________________מס' חוזה/מונה:___________________________________מס'הזמנה/הודעת שירותלבדיקה: ____________________כתובת:________________________________נבקשכם לבדוק את השינויים ותוספות העומס הקבוע במתקן החשמלי בלבד, שבוצעו ע"י החשמלאי מר.__________________________גודל החיבור הקיים :____________________אמפר.גודל החיבור המבוקש: __________________אמפר.פירוט השינויים והעומס הקבוע הנוסף :1.________________________________________________________________________________________2.________________________________________________________________________________________3.________________________________________________________________________________________4.________________________________________________________________________________________5 .________________________________________________________________________________________הרינו מצהיר/ים בזאת, כי במתקן החשמל לא נעשו כל שינויים ולא נוסף עומס קבוע כלשהו פרט לאלה המוזכרים לעיל. ידוע לי כי בהתאם לתקנות החשמל האחריות על המתקן חלה על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בעלו,על מחזיקו או על מפעילו, הכול לפי העניין.במידה ותתגלה אי התאמה מהותית בין הצהרת החשמלאי לגבי השינויים שבוצעו במתקן החשמל לבין המצב בשטח, לא יתאפשר המשך הבדיקה, במקרה זה תידרש הכנת המתקן לבדיקה על ידי חשמלאי והזמנת בדיקה נוספת בתשלום. הצהרה נוספת של החשמלאי -הנני מאשר כי בביקורת שביצעתי בחלק של המתקן בו לא בוצעו שינויים (ולא הוגש לבדיקה)מצאתי שקיימת רציפות הארקה.בתודה מראש,שם הלקוח/נציג מטעמו:_________________ת.זהות:_______________חתימה:_____________שם החשמלאיהמבצע:_________________סוגרישיון:_____________מס'רישיון:____________טלפון נייד:_________ ________חתימת החשמלאי:__________________הגדלת גודל החיבורהחלפת לוח ראשי/מפסק ראשיהפרדת חיבורים (ללא שינוי יסודי)העתקת מונהאחר:_________________