of 1
תוספת הראשונההצהרת חשמלאי מבצעהנני מצהיר בזאת כדלקמן:א.המיתקן הפוטו-וולטאי המותקן בכתובת _____________ שהספקו _______ והמצוי בבעלותו של ____________ (להלן: "המיתקן"), הותקן על ידיי.ב.המיתקן הותקן בהתאם לתנאי היתר הסוג שפורסמו על ידי מנהל מינהלהחשמל.ג.המיתקן במצב תקין וראוי לשימוש.הערות: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________תאריךחתימת חשמלאי מבצע________________________________