of 7
תאריך07/03/2022הגנת חוסר זינה מהרשת LOMהגנת חוסר זינה מהרשת (LOM )במתקני ייצור פוטו-וולטאייםבמתח גבוהא.הגדרות"מתקן ייצור "מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית."שילוב מתקן ייצור"-מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, התואמת את הנדרש באמות המידה ובתקנות החשמל, המחוברת דרך מתקן צריכה קיים ומסוגלת להזרים עודפים מהייצור לרשת חברת החשמל."חיבור מתקן ייצור"-מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, התואמת את הנדרש באמות המידה ובתקנות החשמל, המחוברת באופן ישיר ומזרימה לרשת חברת החשמל את כל האנרגיה המיוצרת במתקן."LOM "הגנת "חוסר זינה מהרשת "(LossOfMains) באמצעותה תופסקהזרמת אנרגיהממתקן הייצור בעת ניתוק של רשת חברת החשמל.ב.תצורות יישום שלממסר LOMבשילוב או בחיבור מתקני ייצורפוטו-וולטאיבמתח גבוהממסר ההגנה הראשי יכלול בנוסף להגנות הרגילות שבמתקן המתח הגבוה גם הגנת חוסר זינה מהרשת (LOM)והגנות לחריגות מתח ותדר.ככלל, הגנת LOMתפעל על מפסק שמנתק את מתקן הייצור בשלמותו.יישום הגנת LOMאשר פועלת על המפסק הראשי (CB1)גורמת להפסקת מתקן הייצור ומתקן הצריכה. בעוד שפעולת ההגנה על המפסק הראשי של מתקן הייצור (CB3 )מפסיקה את מתקן הייצור בלבד.ההגנהכוללת בין היתר שתי פונקציות:קצב שינוי תדר(ANSI 81R)ROCOFdf/dt , ערך הכוונון הינו0.5עד 1הרץ לשנייה.(הגנת LOMחייבת לכלול פונק' זו).שינוי ווקטור המתח-(ANSI 78V)Vector jump/shift, ערך הכוונון הינו5עד 10מעלות.(הגנת LOMלא חייבת לכלול פונק' זו).ככלל הגנת LOMתפעל תוך 200מילי-שניותמרגע הפסקת ההזנה מהרשת( כולל פעולת המפסק).ישנם ארבע תצורות ליישום:1.אבחנה בין שילוב מתקן ייצור מרוכז לבין שילוב מתקן ייצור מבוזר2.אבחנה בין חיבור מתקן ייצור שבו סוללת קבלים לבין חיבור מתקן ייצור שאינו מכיל סוללת קבלים3.יישום השהייה של פעולת ההגנה עד לאחר החיבור החוזר הראשון של קו ברשת החלוקה4.יישום CB3וירטואלי.1.אבחנה בין שילוב מתקן ייצור מרוכז לביןשילוב מתקן ייצור מבוזר:בשילוב מתקן ייצור מבוזר, ההגנה תפעלעל המפסק הראשי CB1.
תאריך07/03/2022הגנת חוסר זינה מהרשת LOMדוגמהלסכמה חדקווית של שילובמתקן ייצור מבוזר בחצר לקוח מתח גבוהבשילוב מתקן ייצור מרוכזההגנהתפעלעל המפסק הראשי של מתקן הייצור CB3.דוגמהלסכמה חדקווית של שילובמתקן ייצור מרוכז בחצר לקוח מתח גבוה2.אבחנה בין חיבורמתקן ייצור שבו סוללת קבליםלביןחיבורמתקן ייצור שאינו מכיל סוללת קבלים:בחיבור מתקן ייצור שאינו מכילסוללת קבלים, ההגנה תפעלעל המפסק הראשי CB1.בחיבור מתקן ייצור שבוסוללת קבלים,ההגנהתפעלעל המפסק הראשי של מתקן הייצור CB3.דוגמהלסכמה חדקווית של חיבורמתקן ייצור שבו סוללת קבלים