(1 of 3)
כל הזכויות שמורות לחברת החשמל©התפתחות התקן החדש, בוצעה IEC 60439בסידרת התקנים הבינלאומיים הקודמת, , בעקבות הצורך בפרשנויות, 2009רביזיה, ובחודש ינואר בהשלמות ובעדכונים עבור החלקים השונים של התקן, פירסמה ) את סדרת התקנים IECהוועדה הבינלאומית האלקטרוטכנית (, אשר מסדירה את הבטיחות ואת IEC 61439המשודרגת הביצועים של לוחות החשמל על מכלוליהם. , הוכרז על 6774, במסגרת פרסום בקובץ התקנות 28.4.2009ב-, שהיא 1419רשמיות סדרת התקנים הישראליים הקודמת, ת"י , בשינויים IEC 60439זהה לסדרת התקנים הבינלאומיים הקודמת, ובתוספות לאומיים. הוכרז על החלפת 20.5.2013 שפורסם ב-6594בקובץ התקנות (אשר זהה לסדרת התקנים 61439תקנים רשמיים: ת"י בשינויים ובתוספות לאומיים) IEC 61439הבינלאומיים החדשה .1419מחליף את ת"י , חלה על מארזים 1419סדרת התקנים הישראליים הישנה, ת"י (בתדרים שאינם AC וולט 1,000שעבורם המתח הנקוב הוא עד . בסידרה זו מבחין DC וולט 1,500 הרץ), או 1,000עולים על )Type Tested Assembly (בדיקת דגם - TTAהתקן בין קטגוריות Partially Type Tested (בדיקת דגם חלקית - PTTAלבין קטגוריית .)Assemblyעבור כל סוג של לוח כמפורט בסידרת התקנים הישנה מתאים .1419אחד החלקים של סידרת התקנים הישראליים הישנה, ת"י כלומר, אין קשר בין החלקים של סידרת תקנים זו.החיסרון העיקרי שהיה בסידרת התקנים הישנה הוא הדרישה היות שיש וריאציות רבות לכל סוג של לוחות לביצוע בדיקות דגם. מתח נמוך, אין זה מעשי לבצע בדיקת דגם לגבי כולם. , נכללות יותר הגדרות לגבי 61439בסדרת התקנים החדשה, ת"י הבדיקות, נוספו הליכים של בדיקת התכנון, קיימים יותר נתונים בנושאים תפעוליים ותכנוניים, וכן פורט המידע שיועבר בין היצרן לבין הלקוח. זהו שינוי לטובה ביחס לסידרת התקנים הישנה, כך שאין צורך בפרשנויות.במסגרת הרביזיה הוכנו תקן חדש אחד של דרישות כלליות להגדרת לוחות, וכן סידרת תקנים חדשה, תקן ספציפי עבור כל סוג של לוח. חלקי התקן הישראלי החדש אינם עצמאיים. האימות של לוח מוכרז הוא הן בהתייחסות לתקן הספציפי של הלוח עבור לוחות הספק), והן בהתייחסות לתקן 61439-2(למשל, ת"י .)61439-1הדרישות הכלליות (ת"י החפיפה של התקן הבינלאומי הישן עם החדש תקפה עד נובמבר , מועד כניסת התקן החדש לתוקף.2014 משה שפיגל>>> - מהנדס חשמל, המחלקה לייעול הצריכה, אגף השיווק, חברת החשמל משה שפיגל61439 בת”י 1419החלפת ת”י לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך. תקנים 1419 מהווה שינוי משמעותי ביחס לסידרת התקנים הקודמת, ת”י 61439סדרת התקנים החדשה ת”י אלה דנים בדרישות לגבי סוגים שונים של לוחות מיתוג ובקרה. אחד השינויים הבולטים ביותר הוא ביטול ,)Partially Type Tested Assembly) ובדיקת דגם חלקית (Type Tested Assemblyהמושגים בדיקת דגם () הוחלף Routine Test). המושג בדיקת שיגרה (Design Verificationוהוספת מושגים חדשים כמו אימות תכנון ( אימותי תכנון. בתקן 12 בדיקות אב-טיפוס עוברים ל-7). במקום Routine Verificationבמושג אימות שיגרה (קיימות טבלאות המגדירות את מהלך הבדיקות המלאות, בדיקות ההשוואה לדגם בדוק ובדיקות התכנון.שינויים במיספור תקני לוחות מיתוג ובקרה למתח )1419 מחליף את ת"י 61439נמוך (ת"י נוסף תקן חדש: – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות 1 חלק 61439ת"י .2013כלליות, ממאי IEC 61439-1 ed2.0 )2011-08( Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1:General rulesבמהלך החלפת התקנים בוצעו שינויים במיספור חלקי התקן: - דרישות כלליות, 1 חלק 61439נוסף תקן חדש ת"י ,2 חלק 61439 הועבר לת"י 1 חלק 1419ולכן, ת"י .6 חלק 61439 הועבר לת"י 2 חלק 1419ות"י להלן השינויים בכותרי התקנים הקיימים: – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות 1 חלק 1419ת"י שנבדקו בבדיקות טיפוס ובבדיקות טיפוס חלקיות, מאפריל .2006במקומו יבוא:- לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות 2 חלק 61439ת"י .2013הספק, ממאי IEC 61439-2 ed2.0 )2011-08( דוגמה ללוח מתועש ABBהתמונה באדיבות חברת
כל הזכויות שמורות לחברת החשמל©Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 2:Power switchgear and controlgear assemblies- לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות 2 חלק 1419ת"י .2006מיוחדות למערכות סינוף של פסי צבירה, מאפריל במקומו יבוא: - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת 6 חלק 61439ת"י .2013סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה), ממאי IEC 61439-6 ed1.0 )2012-05( Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 6: Busbar trunking systems (busways) - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות 3 חלק 1419ת"י מיוחדות ללוחות מיתוג ובקרה המיועדים להתקנה במקומות .2003נגישים לאנשים לא מיומנים – לוחות חלוקה, מינואר במקומו יבוא: - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות 3 חלק 61439ת"י ,)DBOחלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא מיומנים (.2013ממאי IEC 61439-3 ed1.0 )2012-02( Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO) - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות 4 חלק 1419ת"י .2002) מאוקטובר ACSמיוחדות ללוחות לאתרי בניה (*בינתיים אין שינוי בתקן זה. בקרוב יפורסם התקן המשודרג שיבוא במקומו: - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות 4 חלק 61439ת"י .)ACSמיוחדות ללוחות לאתרי בניה (IEC 61439-4 ed1.0 )2012-11( Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS) - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות 5 חלק 1419ת"י מיוחדות ללוחות להספקת חשמל ברשתות ציבוריות, מאפריל .2005במקומו יבוא: - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות 5 חלק 61439ת"י .2013לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות, ממאי IEC 61439-5 ed1.0 )2010-11( Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5:Assemblies for power distribution in public networks - לוחות IEC 61439 של התקן הבינלאומי 0 קיים גם חלק הערות:מיתוג ובקרה למתח נמוך: הנחיות להגדרת לוחות. IEC/TR 61439-0 ed2.0 )2013-04( Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 0: Guidance to specifying assembliesIEC של התקן הבינלאומי 7לאחרונה התווסף תקן חדש - חלק : לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לשימושים 61439מיוחדים, כגון מרינות, אתרי נופש, ירידים, תחנות טעינה לרכבים חשמליים.IEC/TS 61439-7 )1013-09(:Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicles charging stations. עדיין לא אומצו על-7 וחלק 0 חלק IEC 61439התקן הבינלאומי ידי מכון התקנים הישראלי. בהיבט 61439 לת"י 1419 מסכמת את ההחלפה של ת"י 1טבלה של חלקי התקנים וכותרותיהם:אימות תכנוןסידרת התקנים החדשה יוצרת שינוי מהותי ומבטאת גישה חדשה לגמרי, בעצם החלפת המושג "בדיקות דגם" במושג "אימות .)Design Verificationתכנון" ( עדיין לא IEC 61439 של סדרת התקנים החדשה 4 וחלק 0 * חלק אומצו על-ידי מכון התקנים הישראלי.על מנת להתאים לדרישות התקן הוחלפה בדיקת דגם חלקית ), שהייתה נהוגה בעבר, באימות תכנון, דבר שניתן לבצעו PTTA( שיטות חלופיות ומקבילות: 3באמצעות אימות באמצעות בדיקות מעבדה.אימות באמצעות השוואה לדגם בדוק.אימות באמצעות יישום כללי תכנון (ניתוח ושיקולים אשר אינם תלויים בבדיקות; אימות לפי קריטריונים פיסיים/אנליטיים או הסקת מסקנות).אימות המאפיינים השונים (דרגת הגנה, עליית טמפרטורה, עמידה בזרם קצר וכדומה) יכול להתבצע על-ידי שימוש באחת : "אפשרויות אימות 1 שיטות אלה, בהתאם לפירוט שבטבלה 3מ- ."61439תכנון של מאפיינים שונים בהתאם לת"י הטבלה מיועדת למידע בלבד. עבור כל בדיקה יש להתייחס לתקן עצמו, אשר קובע בסעיפי האימות באמצעות השוואה ללוח בדוק ובסעיפי האימות באמצעות תכנון, את הדרישות, את המגבלות, ואת המקרים בהם ניתן להשתמש בשיטות אלו.יצרן מקורי ויצרן מרכיבהתקן מגדיר מהו לוח חשמל ומהו "סיסטם", מי הוא יצרן מקורי, מי הוא יצרן מרכיב, ומה הקשר ביניהם. ההגדרות שלהלן הן – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך, 1419-1בהתאם לנת"מ :13.4.2013שאושר על-ידי מכון התקנים ב-) – צירופים של אביזרי מיתוג למתח ASSEMBLY( לוחות חשמלנמוך, אחד או יותר, יחד עם ציוד תואם לבקרה מדידה, איתות, סידרת התקנים החדשה 61439 ת"י IEC61439סידרת התקנים הישנה 1419 ת"י IEC60439* – הנחיות להגדרת 0חלק לוחות - לוחות הספק1חלק )PTTA, TTA( – דרישות כלליות1חלק - פסי צבירה2חלק – לוחות הספק2חלק - לוחות לאנשים לא 3חלק מיומנים - לוחות לאנשים לא 3חלק מיומנים* – לוחות לאתרי בנייה4חלק – לוחות לאתרי בנייה4חלק - לוחות לחלוקת 5חלק חשמל - לוחות לחלוקת 5חלק חשמל – פסי צבירה6חלק בהיבט של חלקי 61439 לת”י 1419: החלפת ת”י 1טבלה התקנים וכותרותיהם