(1 of 5)
שילובם של גנרטורים במיתקני חשמל מהווה למעשה הוספה של מקורות הזנה נוספים לרשת חברת החשמל, שהיא בעלת הרשת פְ עֶ לֶ ת ואינה מפקחת ַוהאחראית עליה, מקורות שהיא אינה מְ תעליהם. לעובדה זו יש משמעויות לא מבוטלות בכל האמור בבטיחות הרשת ובתפעולה, ולכן מחויבת חברת החשמל לשמור על בטיחות העובדים ברשת החשמל ועל בטיחות הלקוחות המשתמשים בה, ובה בעת גם למנוע פגיעה באמינות הרשת ובאיכות החשמל המסופק באמצעותה, תוך שימת דגש בהיבטים הבאים:מניעת סיכון בטיחותי למשתמשים בגנרטור ולעובדי חברת החשמל.מניעת הופעת מתח חוזר ברשת כתוצאה מפעילות הגנרטור בעת הפסקת חשמל ברשת.מניעת נזק לרשת וללקוחות הניזונים מאותה רשת כאשר המיתקן עובר לקבל הזנה מהגנטור.מניעת הכנסת הפרעות לרשת מצד הגנרטור.וידוא פעולה תקינה של הגנרטור והגנותיו בתרחישים שונים.קבועיםגנרטוריםשלחיבורתצורותחלופיתלאספקה )ארעייםלא(מחבריו של מאמר זה – חברי צוות עבודה של חברת החשמל בנושא גנרטורים – התבססו על הוראותיהן של תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט), אמות-המידה ככלל, ואמת-המידה בדבר “הסדר דיזל גנרטורים” בפרט.היתרים ובדיקות דרישות תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך)(א) קובעות, שגנרטור קבוע במיתקן קבוע 25(ב) ותקנה 3תקנה לא יופעל אלא על פי היתר של מנהל ענייני החשמל כמפורט (ד) קובעת, שלבקשה 25 ובהתאם לתנאי ההיתר. תקנה 25בתקנה למתן היתר יצורפו, בין הייתר, תוכנית החיבורים החשמליים של ערכת הגנרטור, כולל פרטי ההארקה שלו, וכן תרשים חד-קווי חשמלי של חיבור הגנרטור אל הלוח המוזן ושל הלוח עצמו.(ה) נקבע, שהבקשה למתן היתר של מנהל ענייני 25בתקנה החשמל להפעלת גנרטור צריכה לכלול דו”ח בדיקה של המיתקן הצורך באספקת חשמל רציפה מביא את המתכננים של מיתקני החשמל לשלב אמצעי גיבוי – גנרטורים. במקרים מסוימים זו חובה על-פי חוק, ובמקרים אחרים הדבר נעשה בהתאם לשיקול דעתם של המתכננים או על-פי דרישה של בעלי המיתקן. לפיכך, בשנים האחרונות הופכים גנרטורים לחלק בלתי-נפרד ממיגוון מיתקני החשמל, הן אלו המשמשים בנייני מגורים מרובי דיירים והן אלו המשמשים מיתקנים מסחריים, ציבוריים ותעשייתיים. מאמר זה מציג בקצרה הנחיות כלליות לחיבור של גנרטורים קבועים (לא ארעיים), לאספקה חלופית בלבד. בין הייתר מוצגות גם מספר תצורות אופייניות לחיבור של גנרטורים למיתקן, כתלות באמצעי ההגנה בפני חישמול, שיטת האספקה ומספר הקטבים של המפסק-מחלף, והפריסה של מרכיבי המיתקן (השנאי המזין, הגנרטור, ומיתקן הצריכה) בשטח.המאמר מבוסס על עבודת צוות מקצועי בחברת החשמל: אברהם יניב, אייל גבאי, אורי מאור, משה שפיגל, רוני סיני, גבי שליצקי, שבתאי אליהו, יוסי סיטרון, בצלאל חג’בי, דוד כצמן, אייל ביזי. סייע בעריכה – שלומי לוי כל הזכויות שמורות לחברת החשמל©
החתום בידי חשמלאי-בודק. מתייחסת לנושא בדיקות, 26תקנה כדלקמן: בתקנת משנה (א) נקבע, כי כל גנרטור צריך להיבדק בידי חשמלאי-בודק, לפני הפעלתו הראשונה, לאחר ביצוע שינויים, וכן שנים לפחות.5אחת ל- נדרש ליידע את 4על-פי תקנה חברת החשמל לפני ההפעלה הראשונה של הגנרטור. (ב), חברת 26כמו כן, על-פי תקנה החשמל צריכה לבצע בדיקה של לוח החיבורים של גנרטור לאספקה חלופית, חלקית או מלאה, לפני ההפעלה הראשונה של הגנרטור. נציין, כי תוקפו של ההיתר של מנהל ענייני החשמל שבמשרד האנרגיה והמים מותנה בעמידה בבדיקות התקופתיות כנדרש בתקנות החשמל. בודקי חברת החשמל אינם מבצעים את בדיקת הגנרטור, כנדרש על-ידי מנהל ענייני החשמל כתנאי למתן היתר להפעלת גנרטור; את הבדיקה הזאת צריך לבצע בודק פרטי. יתרה מזאת, לבדיקות הגנרטור יש ערך בטיחותי חשוב, ולכן חובה לבצען גם במקרים שללקוח אין היתר/רישוי להפעלת הגנרטור. להלן המקרים בהם מבוצעת בדיקת הגנרטור על-ידי חברת החשמל:מסגרת בדיקה רגילה בכל בדיקה רגילה (חיבור חדש, הגדלת חיבור או אחר) של מיתקן שמותקן בו גנרטור נדרש ביצוע בדיקה של הגנרטור (אלא אם כן קיים תיעוד שהגנרטור נבדק בידי בודק חברת החשמל). במיתקן בו קיימת הכנה לחיבור גנרטור ארעי או נייד (למשל במיתקני תהר”ם - תמרורי הוריה, רמזורים), יבדוק הבודק את ההכנה בלבד.כאשר מותקן גנרטור, או מבוצע שינוי בצורת חיבורוכאשר לקוח מתקין גנרטור חדש, מחליף גנרטור, או מבצע שינוי בלוח החיבורים של הגנרטור, הוא מחויב להזמין בדיקה של חברת החשמל.לקוח יוכל להצטרף להסדר דיזל גנרטורים רק אם בודק של חברת החשמל ביצע בדיקה של מערכת ההחלפה באספקה חלופית.מיתקן המקבל אספקה במתח גבוהבאספקה חלופית תבוצע בדיקה של מערכת ההחלפה בלבד. במיתקן המוזן מרשת חברת החשמל ובו הגנרטור מחובר לחלק מהמיתקן שאינו מוזן על-ידי חברת החשמלבהתייחס לחלק שאינו מוזן מחברת החשמל, יבדוק בודק חברת החשמל רק ביצוע התקנה סמויה, סימון ושילוט מתאים; שאר המיתקן ייבדק בידי בודק פרטי.במיתקן המקבל אספקה במתח גבוה והותקן בו גנרטור המזין חלק מהמיתקן באופן בלעדי הגנרטור ייבדק בידי בודק פרטי.לפני ביצוע הבדיקה נדרש הלקוח או החשמלאי מטעמו להגיש את המסמכים הבאים: היתר להפעלת הגנרטור - במיתקנים בהם, בהתאם לתקנות החשמל, קיימת חובה להתקין גנרטור; לדוגמא, בבניינים רבי-קומות ובאתרים רפואיים. גם במיתקנים בהם מותקן גנרטור שאין חובה להתקינו על-פי תקנות החשמל, קיימת חובה לקבלת היתר זה; אולם, העדר היתר לא יעכב או ימנע את ביצוע הבדיקה. סכימה חד-קווית של חיבור הגנרטור ללוח, תוך פירוט אמצעי המיתוג, הגנות וממסרים. במיתקן הכולל יותר ממערכת החלפה אחת, על החשמלאי להגיש תיאור פעולות ואמצעים לחיגור/מיתוג בין המערכות (טבלת מצבים). פרטים טכניים לגבי הגנות וממסרים (כולל הארקת השיטה והארקת הגנה של הגנרטור). אישור בדיקת גנרטור בידי בודק פרטי - ללקוח מתח גבוה.תוכנית העמדה של הציוד בשטח (מרחקים, אלקטרודות, הארקת יסוד וכדומה) – ללקוח מתח נמוך בלבד.סכימת הארקות ואפסים במיתקן כולו, תוך התייחסות לאמצעי ההגנה בפני חישמול המיושם במיתקן – ללקוח מתח נמוך בלבד.טופס בקשה לבדיקה – ניתן להוריד את הטופס מאתר האינטרנט של חברת החשמל.הנחיות כלליותשילוטבמיתקן בו מותקן גנרטור יותקנו שלטים בני-קיימא כנדרש בתקנות החשמל, באותיות לבנות על גבי רקע אדום, כדלהלן: שלט מקורי של היצרן הכולל נתונים טכניים שניתן לקרוא אותם.שלט בולט לעין ובר-קיימא המציין את קיום הגנרטור במיתקן יותקן בלוח הראשי של המיתקן. יותקן ליד ההתקן להדממת הגנרטור.“גנרטור”שלט יותקנו גם בלוח הראשי וגם “גנרטור מופעל אוטומטית”שלטים בלוח הגנרטור.במיתקן בו קיימת הפעלה ידנית של המקשר יותקן השלט .“לא לחבר כשהגנרטור בעבודה”במיתקן בו קיים גנרטור יתקין הבודק של חברת החשמל בפילר, .“זהירות, גנרטור במיתקן”או על-גבי מערכת המנייה, שלט במיתקן בו האיפוס לשנאי ולגנרטור מבוצע במיתקן חברת החשמל (בתחט”פ או במנייה) יתקין הבודק של חברת החשמל, “זהירות! אסור לפרק! מוליך זה סמוך לנקודת האיפוס, שלט .משמש לאיפוס השנאי והגנרטור”*הגדרות – אספקת חשמל מגנרטור כחלופה “אספקה חלופית”מלאה או חלקית לאספקה מרשת של חברת החשמל בשעת הפסקתה. – אספקת חשמל מגנרטור הפועל “אספקה מקבילה”בסינכרון עם רשת של חברת החשמל.– הרכב הכולל גנרטור, מנוע ראשוני והציוד “גנרטור” הנלווה אליהם, כגון מערכות פיקוד ובקרה, מְ כל דלק ומצבר להתנעה. – גנרטור שניתן להעבירו בנקל והוא “גנרטור ארעי”מובא אל מיתקן החשמל לשם אספקה ארעית במקרים כגון הפסקת האספקה הסדירה, או שהוא פועל במקום שאין בו אספקת חשמל ציבורית. – מפסק דו-קוטבי, תלת-קוטבי “מפסק-מחלף”או ארבע-קוטבי, המיועד לחבר את המיתקן המוזן באמצעותו לאחד משני מקורות אספקה חלופיים. – סידור בקרה המונע ביצוע פעולה מסוימת “שולב”לפני ביצוע פעולה אחרת. – היתר הפעלה לגנרטור המתקבל “היתר הפעלה”ממשרד האנרגיה והמים [בהתאם לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים במתח נמוך)].* הגדרות אלו מתבססות על ההגדרות שמופיעות בתקנות החשמל, בתוספת מספר השלמות.בגנרטור המשמש לאספקה חלופית למיתקן בשלמותו יכול המפסק מחלף לשמש כמפסק ראשי של המיתקן כאשר הוא בעל מצב ביניים “מופסק”כל הזכויות שמורות לחברת החשמל©