(1 of 4)
כל הזכויות שמורות לחברת החשמל© - מהנדס יועץ, חברת אליכּ ייעוץ ושיווק בע”מ אורי כהןבחלקו הראשון של המאמר, 2013שהתפרסם בגליון אוגוסט של "פאזה אחרת", סקרנו את בתקנות 16השינויים עד לתקנה החדשות לגבי מיתקני חשמל באתרים רפואיים (קובץ התקנות ), בהשוואה לתקנות 7132הקודמות. ברצוני להפנות שוב את תשומת לב הקוראים גם לקובץ – בו תוקנו חלק 7166התקנות מהטעויות שבתקנות החדשות. במאמר זה נעסוק בעיקר בנושאים שלגביהם בוצעה מרבית התיקונים הללו. מפסק מגן במעגל סופי )17(תקנה הדרישה הגורפת שמפסק מגן יגן לכל היותר על מעגל סופי תלת-מופעי אחד בלבד או על מעגלים סופיים חד-מופעיים צומצמה בתקנות החדשות 3 )ד(17 בלבד. מנגד, תקנת משנה 2 או 1לאתרים רפואיים מקבוצה יותקנו עבור 1שבתקנות החדשות מחייבת, שבאתר מקבוצה כל מיטה, שולחן טיפולים וכדומה בתי תקע המוזנים ממעגלים סופיים ומוגנים באמצעות מפסקי מגן שונים, בדומה 2לבתי תקע המזינים בקבוצה מיטה, שולחן טיפולים וכו', אשר מוזנים משתי זינות צפות (תקנה .))ה(13מעתה מותר להשתמש במפסקי מגן 1 ,0בקבוצות אמפר 0.3ברגישות של 32למעגלים לזרם מעל אמפר, כפי שנדרש בתקנות הקודמות. 63אמפר – במקום מעל אמפר ולכל המעגלים למכשירים בקבוצה 32למעגלים לזרם עד מיליאמפר.30 לא יעלה זרם ההפעלה על 2סימון אביזרים נדרש שכל בית תקע, מפסק או מנורת 23 ו-18על פי תקנות סימון באתר רפואי יסומנו בסימון אחיד, ברור ובר-קיימא, באופן שיאפשר זיהוי מספר המעגל בלוח, מקור הגיבוי, ומספר השנאי בזינה צפה. בתי תקע למתחים שונים יהיו מסוגים שונים.כל בית תקע או קבוצת בתי תקע המותקנים בסמיכות זה לזה ומוזנים בזינה צפה מאותו מעגל, יש לצייד בנורת סימון המעידה )LEDעל קיום מתח. נורות הסימון יהיו מסוג דיודה פולטת אור (או ניאון., המוזן בשיטה מוארקת, 2בית תקע באתרים רפואיים מקבוצה יורחק אל מחוץ לסביבת המטופל, כדי להבדילו מבתי תקע הניזונים בזינה צפה (ראו הגדרה ל"סביבת המטופל" ואיור מס' בתקנות). דרישה זו מחליפה את ההנחיה שבתקנות הקודמות, 1כי בתי התקע המוזנים בשיטה מוארקת לא יתאימו לבתי תקע המוזנים בזינה צפה.מה חדש בתקנות למיתקני חשמל - חלק ב’ באתרים רפואיים אורי כהן>>> והשוואת PEהארקה PAפוטנציאלים בתקנות החדשות בוטלה הדרישה שהייתה בתקנות הקודמות, כי לכל אתר יהיה פס הארקה נפרד. מעתה משותף עבור כל PEיש להתקין פס הניזונים מאותו 2האתרים מקבוצה לוח. לעומת זאת, עבור השוואת יש להתקין גם PAפוטנציאלים להבא פס נפרד עבור כל אתר .1, כמתואר באיור 2 או 1מקבוצה פס זה יותקן מעתה באתר או קרוב אליו ככל שניתן: בתעלת אספקה, בתיבת ביניים או בלוח, לפי סדר עדיפות זה! זאת, בניגוד לאמור יהיה PAבתקנות הקודמות, שפס בלוח, ותיבת הביניים נדרשה רק כאשר הלוח היה רחוק, והתנגדות מוליכי ההארקה או השוואת אום. 0.2הפוטנציאלים חרגה מ- ממ"ר, במקום הטבלה 4 מוגדר עתה כחתך אחיד PAחתך מוליך שהייתה בתקנות הקודמות. בתקנות החדשות מודגש שמוליך יהיה קצרים עד כמה שניתן, ונפרדים PA ומוליך PEההארקה לכל מעגל ולכל פריט. והשוואת פוטנציאלים PEדוגמאות לחיבורי הארקות :1איור בתקנות)9 (איור מס’ 2 במספר אתרים מקבוצה PAבתקנות החדשות בוטלה הדרישה שהייתה בתקנות הקודמות, כי לכל אתר יהיה פס הארקה נפרד. מעתה משותף PEיש להתקין פס 2עבור כל האתרים מקבוצה הניזונים מאותו לוח.
כל הזכויות שמורות לחברת החשמל© נוספו כעת צינורות PAלרשימת הפריטים שיש לחבר לפס )ב(20(ד). תקנת משנה 20מתכתיים, כנדרש בתקנת משנה בסמוך לפס PA יותקן פס 2 או 1מחייבת, שלכל אתר מקבוצה ממ"ר שהגישה אליו 16, וביניהם ייעשה גישור במוליך בחתך PEתהיה נוחה, וניתן יהיה לפרוק אותו רק באמצעות כלים. אי לכך גם בתיבת ביניים, שאליו יחוברו כל מוליכי PEיש להתקין פס . פס הארקה שבתיבת 2), כמתואר באיור 22ההארקה (תקנה הביניים יחובר לפס ההארקה שבלוח באמצעות מוליך בחתך ממ"ר. 2.5 ממ"ר, בנוסף למוליכי הארקה של כל מעגל בחתך 16דרישה אחרונה זו אינה חדשה.בתעלת אספקה ובקופסת בתי תקע (ראה להלן) נדרש פס של בתי התקע PE, שאליו יחוברו כל מוליכי PE/PAמשותף של בתי המחבר PA ממ"ר, וכל מוליכי 2.5המותקנים בהן בחתך להשוואת פוטנציאלים. כל קטע מכיסוי התעלה/הקופסה PA נוספים, PA ממ"ר. ניתן לחבר לפס המשותף מוליכי 4יהיה בחתך .)ד(20כנדרש בתקנה השינויים בדרישות לגבי תעלת אספקה ותיבת ביניים בתקנות החדשות חלים גם על סימון תיבת ביניים – יש להציב שלט שעליו מ"מ לפחות, ועבור תיבת ביניים 10" באותיות בגובה PE-PAכתוב "שאינה גלויה לעין יש להתקין שלט נוסף המצביע על מקום התיבה. קופסת בתי תקעבנוסף לתעלת אספקה ותיבת הביניים שהכרנו מהתקנות הקודמות, נוספה בתקנות החדשות אפשרות להשתמש בקופסת בתי תקע, וכן בתי מחבר 6), שתכלול לא יותר מ-3בתי תקע (איור כנדרש, מעין תעלת אספקה קטנה ללא צנרת לגזים, לנוזלים, PA). אין להזין את 25או מיתקנים לתקשורת ולהעברת נתונים (תקנה קופסת בתי התקע מזינה מוארקת ומזינה צפה בעת ובעונה אחת! הקופסה חייבת לעמוד במרבית הדרישות מתעלת האספקה, שבה יהיה PE-PAומנגד, מותר שמוליך ההארקה שבין הלוח לפס ממ"ר, כמו לתעלת אספקה. 16 ממ"ר בלבד, ולא של 6בחתך .)א(25 נפלה שגיאה בתקנה 7132לתשומת לב: בקובץ התקנות .)ד(20(ה)" – ולא 20צריך להיות: "כנדרש בתקנה מניעת הצטברות מטען חשמל סטאטי ומניעת הפרעות חשמליות, הדנה באמצעים בהם ניתן להשתמש לשם מניעת 29בתקנה היווצרות חשמל סטאטי (בשמם הקודם: מטען אלקטרו-סטאטי), בוטלה אפשרות השימוש ב"יוניזציה של האוויר". האמצעים הנדרשים למניעת הפרעות חשמליות הועברו, בשינויים לסעיף א' שבתוספת הרביעית.30קלים, מתקנה השינוי היחיד בתקנה זו מגביל, בחדרים המיועדים לביצוע מדידות ), את העומק בקיר EEG, EMGשל פוטנציאלים נמוכים ביותר (כגון: ס"מ. בתקנות הקודמות 15בו יש לסכך את מוליכי המעגלים ל-היה צורך לסכך בכל עובי קיר., בה מוגדרות הרמות המרביות המותרות לשטף 31בתקנה המגנטי באתר בו מבוצעות מדידות של "ביו פוטנציאלים נמוכים" ו"נמוכים מאוד", נראה על פני הדברים שהדרישות הוחמרו, אך אין זה המצב. בעוד שבתקנות הקודמות נמדדה הרמה בין ), מאפשרות ECGהפסגות (באמצעות סליל מדידה ייעודי ומכשיר התקנות החדשות למדוד את השטף באמצעות מגנטומטר, מכשיר מדידה אוניברסלי מצוי, אשר מציג את הערך המוחלט מאפס לפיסגה. זינות חלופיות למיתקנים או למכשירים חיוניים שניות מכשל האספקה 15לרשימת האתרים שחובה להזין תוך ) נוספו מערכות האל-פסק והמצברים להפעלת 32(תקנה הגנרטורים. האספקה החלופית הנוספת, שתופעל במקרה של כשל באספקה החלופית הראשונה כדי להזין את המכשירים תומכי-החיים הניזונים בזינה צפה, חייבת להזין מכשירים אלו שניות! מקור הזינה לאספקה חלופית נוספת זו יכול שיהיה 5תוך גנרטור נוסף או מערכת אל-פסק. מערכת חלופית המורכבת משני גנרטורים יכולה להיחשב כהזנה (ו). תנאים 33חלופית כפולה בתנאים מסוימים, המפורטים בתקנה אלו מחייבים אפשרות הפעלה נפרדת של כל גנרטור, הגנה בפני הספק חוזר, מערכת קיזוז של עומס אקטיבי וריאקטיבי בין שני הגנרטורים, ומערכת להשלת עומסים למקרה של תקלה באחד חיווט הארקות והשוואת פוטנציאלים עם תיבות :2איור בתקנות)14 ,13 ,12ביניים (איורים בתקנות)17 קופסאות בתי תקע ותיבת ביניים (איור :3איור