(1 of 3)
2018כל הזכויות שמורות לחברת החשמל - אוקטובר - מהנדס בודק מיתקנים, מחלקת לקוחות טכנית, מחוז הצפון, חברת החשמלזאב קוסטנוביץ'הבהרות לסוגיות בנושאתקנות החשמל(מתקן חשמלי ציבורי בבניין רב קומות) רוני סיני, שלומי לוי>>>הזנת לוח משאבות ספרינקלרים בחניון משותף למספר מבניםבמקרים רבים נבנים מספר מבנים רבי קומות על-גבי חניון משותף. לכל אחד מהמבנים מותקן חיבור חשמל ציבורי, ובנוסף מותקן חיבור חשמל ייעודי עבור החניון המשותף. למעשה, נשאלת השאלה מנין ניתן להזין את לוח משאבות הספרינקלרים אשר ממוקם בשטח החניון המשותף - האם מחיבור החשמל הייעודי לחניון, או מאחד החיבורים הציבוריים של המבנים?(ב) בתקנות 13בתקנת משנה החשמל (מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות) נקבע: "מתקן חירום יוזן מלוח חירום בלבד, שמותקן בחדר חשמל לפי ושיוזן ישירות מהאספקה 7תקנה הראשית לבניין, שבו נמצא מתקן החירום האמור". האפשרות העדיפה הינה הזנת לוח הספרינקלרים ישירות מלוח חירום המוזן מהחיבור הייעודי של החניון, שהרי החיבור הייעודי לחניון מוזן ישירות מהאספקה הראשית של חח"י לבניין. אפשרות זו עדיפה, מאחר והיא מונעת תלות של חיבור ציבורי בבניין אחד עם חיבור ציבורי של בניין אחר שאין קשר אחר ביניהם. יחד עם זאת, למרות שהחניון אינו מוגדר כרב קומות, במקרה זה חלקה של ההזנה ללוח הספרינקלרים כולל הלוח הראשי תבוצע כנדרש בתקנות החשמל מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות, וההתייחסות ללוח זה תהיה כאל חלק ממתקן רב קומות לכל דבר ועניין, לרבות מיקום הלוח, והגדרת הלוחות. כלומר, התנאי לחיבור כלל המתקנים במקרה זה הוא בחיבור לוח החניון כמו הלוח הציבורי של המבנים רבי הקומות.בשנים האחרונות עובר ענף הבנייה בישראל תמורות ושינויים משמעותיים - בהיבט של המעבר מבנייה נמוכת קומה לבנייה גבוהה של מבנים רבי קומות, הן לצרכי מגורים והן לצרכים מסחריים. הדבר מתבטא גם במתקן החשמל המורכב הנדרש במבנים אלה על מנת להעלות את שרידותו בזמן אירוע דחק כגון שריפה. קיימות תקנות ייעודיות בנוגע למתקן החשמל הציבורי של בניין רב קומות, אולם אנו 2003אמנם כבר משנת עדיין נתקלים באי-בהירויות בנוגע לסוגיות שונות במתקנים אלה בקרב העוסקים בחשמל.מאמר זה בא להציג הבהרות לסוגיות שונות בנושא המתקן החשמלי שבמבנה רב קומות, אשר נידונות בצוות העבודה של בודקי המתקנים בחברת החשמל הדן בנושאי רבי קומות. דלת חדר חשמל אשר משמשת גם את ארונות החלוקה של חח"י וגם את הלוח הראשי של המבנהלעתים, חדר החשמל של מבנה רב קומות מתוכנן כך שיותקנו בו גם ארונות חח"י וגם מתקנים פרטיים אחרים של המבנה.נשאלת השאלה, מהו אמצעי הנעילה הראוי להתקנה בחדר זה, כך שתתאפשר גישה לחדר גם לעובדי חברת החשמל וגם לבעלי המתקן?במתקנים רבים ניתן מענה לסוגיה זו באמצעות התקן נעילה הכולל פין בעל נעילה משני הצדדים ("אוזניים"), המיועד עבור שני מנעולים – האחד עבור חח"י, והשני עבור בעל המתקן (כמתואר באיור ). ואולם, צורת התקנה זו אינה 1עומדת בדרישות תקנות החשמל למבנים רבי קומות כדלקמן. "דרישות כלליות 6) בתקנה 7סעיף (לחדרי חשמל" שבתקנות החשמל (מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות) קובע: "הדלת שלו תהיה עמידת אש... ותיסגר אוטומטית כך שפתיחתה מבחוץ תחייב שימוש במפתח,, ואילו פתיחתה מבפנים תהיה חופשית".המשמעות של דרישת תקנה זו היא, שאסור להשתמש בדלת בעלת פין כפול מאחר והיא מונעת את האפשרות לפתוח אותה מבפנים כאשר הפין סגור.לפיכך, לפתרון הסוגיה קיימות שתי חלופות: צילינדרים - האחד עבור חח"י והשני עבור הלקוח 2מנעול בעל .)2(איור מנעול רגיל, ובסמוך לדלת "כספת" לאחסון המפתח של המנעול., מנהל מחלקת שירותים טכנית, מחוז דן, חברת החשמל3- מהנדס חשמל, בודק סוג רוני סיני - מהנדס חשמל, מ״מ מנהל המחלקה לייעול הצריכה, אגף שירות לקוחות, חברת החשמלשלומי לויחברי צוות העבודה של חח"י לנושא רבי קומות: רוני סיני (יו"ר), שלומי לוי, ויסאם קבלאן, משה שפיגל, לירן עוזרי, אלכס גרודסקי, אלי אליאס, גיא רט, ירון חזן, עדי בלינקוב
2018כל הזכויות שמורות לחברת החשמל - אוקטובר 2018אוקטוברמידעון פאזה אחרת - חשוב לציין, כמובן, שבכל אחת מהחלופות יש לוודא קיום הדרישה לפתיחה אוטומטית מבפנים בכל עת.הגנה מגנטית בלוחות חרום (ה) בתקנות החשמל (מתקן חשמל ציבורי 13בתקנת משנה בבניין רב קומות) נדרש:"כל יציאה מלוח החירום לזינת מערכת חירום, תמותג על ידי מפסק אוטומטי בעל הגנה בפני זרם קצר בלבד; אמצעי המיתוג בתחילת מעגל חיוני, תיבת חיבורים והמכשור המוזן בקצהו השני יסומנו בצבע צהוב".כמו כן, ועדת הפירושים דנה בסוגיה זו וקבעה (פסיקת ועדת של המידעון 2007 אשר פורסמה בגיליון יולי 18-7הפירושים פאזה אחרת):"מעגלים סופיים המזינים מערכות חירום המשמשות בחירום בלבד – יוגנו על-ידי הגנה מגנטית בלבד. מעגלים סופיים המזינים מערכות המשמשות גם בחרום וגם בשגרה – יוגנו על ידי הגנה מגנטית וגם על ידי הגנה תרמית".כאשר אנו מזינים לוחות חרום מלוח חלוקה של גנרטור חרום, נשאלת השאלה האם מותר להתקין הגנה מגנטית בלבד על יציאות החלוקה של לוח גנרטור חירום אל לוחות החירום של מתקן רב קומות, כך שבכל לוח חירום קיים מפסק ראשי אשר כולל גם הגנה מגנטית וגם הגנה תרמית?למעשה, תצורה זו תואמת את דרישת תקנות החשמל (העמסה והגנה על מוליכים מבודדים וכבלים במתח נמוך) מאחר וקיימת בה הגנה מגנטית במעלה קו הזינה והגנה תרמית במורד קו הזינה. יתר על כן, הדבר אינו מהווה סתירה לתקנות מבנים רבי קומות, מאחר ואלה דורשות הגנה מגנטית רק עבור יציאות של מערכות חירום.בנוסף, נשאלת השאלה כיצד להתייחס לקו הזינה ללוח של מערכת חירום – לדוגמה, לוח של מפוחים לשחרור עשן?כאשר מדובר בלוח של מפוחים המשמשים להוצאת עשן בחירום ההזנה ללוח תוגן באמצעות הגנה מגנטית בלבד. כמו כן, בלבד,כל היציאות מלוח זה אל המפוחים יוגנו באמצעות הגנה מגנטית בלבד (גם בנוכחות וסת מהירות במעגל זה או בהעדרו). לעניין זה חשוב לציין, שווסתי מהירות של יצרנים רבים הם בעלי אפשרות ). פונקציה Fire Modeיישום של פונקציה ייעודית למצב שריפה (זו מונעת ניתוק של וסת המהירות והמפוח במקרים של עומס יתר או חוסר פאזה, המתבטאים בזרם יתר שאמור להפעיל הגנות תרמיות. יישום פונקציה זו מהווה, למעשה, פעולה משלימה ליישום הגנה מגנטית בלבד בלוח.כאשר מדובר בלוח של מפוחים המשמשים גם לשגרה מאידך, ההזנה ללוח המערכת תוגן - נכון להיום ועד הנחיה וגם לחירום,ברורה אחרת - על-פי שיקול דעתו של מתכנן המתקן (מגנטית בלבד או מגנטית ותרמית). ואולם, היציאות למפוחים המשמשים לשגרה וחירום יוגנו באמצעות הגנה מגנטית ותרמית, ואילו היציאות למפוחים המשמשים לחרום בלבד יוגנו באמצעות הגנה מגנטית בלבד.סוגיות בנושא תאורה מא"ז פיקוד יחיד עבור תאורה כללית בשטחים הציבוריים של בניין רב קומות א' בתקנות החשמל (מתקן חשמל ציבורי בבניין 16בתקנת משנה רב קומות) נקבע:"תאורה כללית באזור ציבורי של בניין רב קומות שבו היא מותקנת, תוזן משני מעגלים לפחות, כך שהפסקת אחד מהם לא תגרום לעלטה בקטע כלשהו בבניין רב קומות".נשאלת השאלה האם הזנת ממסרי "אוטומט המדרגות" המהווה 2פיקוד בלוח החשמל בלבד באמצעות מא"ז יחיד המשותף ל-מעגלי המאור אינה סותרת את דרישת התקנות, מאחר והפסקת מעגלי 2מא"ז הפיקוד לא תאפשר הפעלת תאורה באחד מ-המאור.מאחר ומתקיימת הדרישה להתקנת שתי הזנות למעגלי התאורה , אפשרות זו אינה אסורה. יחד עם זאת, מומלץ 16כנדרש בתקנה להוסיף מגע עזר מקביל למא"ז הפיקוד, אשר יגרום למעקף ממסרי אוטומט המדרגות ולהפעלה קבועה של מעגלי המאור בעת הפסקת מא"ז הפיקוד. או לחילופין להוסיף ״אוטומט מדרגות״ או תאורת לד קבועה למניעת עלטה בכל מקרה. שלטי הכוונה מוארים כתאורה כללית של בניין רב קומותכחלק ממערך ההתמצאות בבניינים בכלל ובבנייני רבי קומות בפרט, מותקנים גם שלטי הכוונה מוארים. א' שתוארה לעיל) 16 מעגלים (תקנה 2נתקלנו ביישום של בתצורה שבה מעגל מאור אחד מזין רק שלטי הכוונה (הוא מוזן כנדרש מלוח החירום, מאחר ושלטי ההכוונה מהווים חלק מתאורת החירום), ואילו המעגל השני מזין את גופי התאורה המאירים את החלל. למעשה, כאשר מתנתק המעגל השני במקרה זה, נותרת רק ההזנה של שלטי ההכוונה. במצב זה המתקן מואר רק באמצעות שלטי ההכוונה. התקן נעילה הכולל פין בעל נעילה משני :1איור הצדדים ("אוזניים”) צילינדרים2 מנעול בעל :2איור