of 1
חברת החשמל לישראל בע"מטופסהגשתמתקןלבדיקה(שוב"ל) חטיבת לקוחותמחוז_________:_ ______מחלקה:______________באמצעות פקס:____________________דואר אלקטרוני:_______________________טלפון:______________________ייעוד המקוםוהבדיקה:דירתי ציבורי משרדאיחודאספקות אחר________________סוג הבדיקה:בדיקת מתקן חדשהגדלת חיבור חידוש אספקהמיתקן ארעיהעתקת חיבורבדיקה חוזרתאחר____________)*(תנאים)*(הזמנהוגודל חיבור)*(מיקומיםומספרים)*(תאריך ושעת הבדיקהגמר חל"בהזמנת מצ"חפונקציונאלי -מבנה700תאריךתוכניותהזמנה שוב"לא. צריכה /אובייקט/דירה600שעה חוזהגודל חיבור קייםמיקום התקן700שם הבודקטופס-4גודל חיבור נידרשמס' מונה / התקןקייםתשלום בדיקההערות לבדיקה: פרטי משלם בדיקה:הערה: (*) שדה לא חובה.הצהרת החשמלאי עורך/ מאשר התוכנית:הריני מצהיר שהמתקן המתואר בתוכנית זו נערך/ אושרעל ידי לפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים, בהתאם להוראות חוקהחשמל תשי"ד 1954והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים, ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת חשמל לצרכנים._________________________ :שםסוג רישיון: ____________________מס' רישיון: _______________________)*(____________________________ ז"ת_______________________________ :טלפון______________________ :תאריךחתימה: ______________ מס' לקוח)*( _____________________________הצהרת החשמלאי המבצע:הריני מצהיר שהמתקן המתואר בתוכנית זו בוצע על ידי לפי כללי המקצוע והבטיחות הטובים, בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד 1954והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים, ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת חשמל לצרכנים. הנני מצהיר כי המתקן הנ"ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש._________________________ :שםסוג רישיון: ____________________מס' רישיון: _______________________)*(____________________________ ז"ת_________________________ :טלפון____________________________ :תאריךחתימה: ______________ מס' לקוח)*( _____________________________הצהרת החשמלאי המשגיח והאחראי:הרינימצהיר שהמתקן המתואר בתוכנית זו בוצע בהשגחתי ובאחריותי לפי כללי המקצועוהבטיחות הטובים, בהתאם להוראות חוק החשמל תשי"ד 1954והתקנות שפורסמו על פיו, תקני מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים, ובהתאם לכללי חברת החשמל לישראל בע"מ הנוגעים לאספקת חשמל לצרכנים.הנני מצהיר כי המתקן הנ"ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש._________________ :שם________סוג רישיון: ____________________מס' רישיון: _______________________)*(____________________________ ז"ת_______________________________ :טלפון______________________ :תאריךחתימה: _______________________)*(מס' לקוח ____________________ייפוי כוח לחשמלאי שיהיה נוכח בעת הבדיקה:החשמלאי המבצע/המשגיח והאחראימייפה בזאת את כוחו של חשמלאילייצגאותובעתהבדיקה.שםהחשמלאי המייפה: _____________________________________________ :סוג רישיון ______________ :מס' רישיון)*(מס' שוב"ל ___________________שםהחשמלאי שנוכח בבדיקה: _________________________________________ :סוג רישיון ______________ :מס' רישיון)*(____ ז"ת________________________________________________ :טלפון________________ :תאריך________חתימה: ____________________ _)*(מס' לקוח ____________________הבהרות:א.חשמלאיבעלרישיוןמעשי(זרםעד40X1אמפר )יבצעעבודותחשמלבהתאםלרמתהזרםהמאושרבלבד(למעטתכנוןהארקתיסוד).ב.כאשר החשמלאי המבצע בעל רישיון מוסמך שאינו מתאים לזרם המתקן, הוא יבצע את עבודות החשמל בהשגחתו ובאחריותו של חשמלאי בעל רישיוןהמתאים.נדרשת: הצהרת החשמלאי עורך התוכנית, הצהרת החשמלאי המבצעוכן הצהרת החשמלאי המשגיח והאחראי.)ג.כאשר החשמלאי המבצע בעל רישיון חשמלאי ראשי/ טכנאי /הנדסאי שאינו מתאים לזרם המתקן, הוא יבצע את עבודות החשמל עלפיתוכניות שאישר בעל רישיון מתאים(נדרשת:הצהרת החשמלאי עורך/ מאשר התוכניתוכן הצהרת החשמלאי המבצע). ד.ייפוי כוחנדרש :-כאשר המבצע אינו בעל רשיון מתאים לגודל החיבור והוא נוכח בבדיקה; -כאשר נוכח בבדיקה חשמלאי שלא חתום בטופס זה.ה.יודגש כי החשמלאי שיהיה נוכח בעת הבדיקהיהיה לפחות בעל רשיון "חשמלאי מוסמך", יכיר את המתקן על בוריו, ויכול לבצע את פעולות/עבודות הנדרשות לצורך ביצוע הבדיקה.בתוקף מ-29.4.2021עיררחובמס'שם הלקוחמס' בדיקה34)*(מס' לקוח/ת.ז.)*(קומה)*(דלת)*(צדמס' חוזה)*(בקשת שרות לפעילות מונים