(1 of 4)
- מהנדס יועץ, חברת אליכּ ייעוץ ושיווק בע”מ אורי כהןהתקנות החדשות שעניינן מיתקני חשמל באתרים רפואיים ,7132(פורסמו בקובץ תקנות ), מבוססות 25.6.2012מתאריך על התקנות הקודמות שהותאמו לתקינה הבינלאומית המעודכנת, ועל הניסיון שהצטבר מיישום התקנות הקודמות. תקנות שבגירסה הקודמת שררה לגביהן אי-בהירות, והדבר גרם לעיתים לפירוש מוטעה שלהן, נוסחו מחדש.מאמר זה סוקר בקצרה רק את העדכונים המהותיים והבולטים בתקנות, אולם הוא אינו בגדר תחליף לעיון מעמיק וללימוד התקנות עצמן. בנושאים נוספים, בהם הבדיקות התקופתיות, נושא חשוב ביותר , יעסוק חלק ב’ של המאמר, שיפורסם באחד הגיליונות הבאים של “פאזה אחרת”. תשומת לב הקוראים מופנית – בו תוקנו חלק 27.9.2012 מתאריך 7166גם לקובץ תקנות מס’ מהטעויות שנמצאו בתקנות החדשות. עם זאת, עדיין נותרו טעויות הדפסה שטרם תוקנו. ההגדרות בתקנות החדשות) הן הבסיס להבנת התקנות, וחשוב מאוד 1ההגדרות (תקנה לחזור ולעיין בהן במקביל לקריאת התקנות, על מנת להימנע מהבנה שגויה. כדי להקל על המשתמש בתקנות משתדלת ועדת ההוראות שבמשרד האנרגיה והמים ליצור נוסח אחיד לכל הגדרה בכל התקנות בהן היא מופיעה. להלן הדגשים לגבי חלק קטן מהשינויים בהגדרות הייחודיות לתקנות אלו:בהגדרה “אתר רפואי” הוכלל גם טיפול רפואי-קוסמטי.ההגדרה "מערך חדרים" נוסחה מחדש, לשם הבהרה, כדלקמן: "מערך חדרים" – "כמה חדרים סמוכים המשמשים למטרה רפואית משותפת או שימוש במיכשור רפואי משותף, כגון חדר ניתוח והחדרים הצמודים לו והמשותפים עמו בתיפקודם, כגון הכנה לניתוח או התעוררות".המשמעות היא, שמערך חדרים משמש לטיפול בחולה אחד, בשלבים השונים של הטיפול בו, בניגוד לאתר רפואי המשמש לרוב מספר מטופלים. המונח השגוי "אתר עזר רפואי" שבתקנות הקודמות הוחלף ב"אתר לא רפואי". מ' סביב 1.5מונח חדש - "סביבת מטופל" - מוגדר כמרחב של .1מקום שנקבע כמקום הימצאו של המטופל, כמתואר באיור במקום המונח הארוך "השוואת פוטנציאלים מקומית נוספת )", שהופיע בתקנות הקודמות פעמים רבות, הוחלט לקצר PA(” - המתייחסים לאביזרים PA", "מחבר PA", "מוליך PAולומר "פס המיישמים השוואת פוטנציאלים מקומית. בדומה הוגדרו פס ", והפס PE , מוליך ההארקה - כ"מוליך PE) כפס PEהארקה (."PE/PA - כ"פס PA) ולהשוואת פוטנציאלים PEהמשותף להארקה (מה חדש בתקנות למיתקני חשמל - חלק א’ באתרים רפואיים אורי כהן>>> 2 ,1 ,0ההגדרה "קבוצת שימוש" – ללא שינוי 2 ,1 ,0שונתה לקבוצה בהגדרות עצמן לגבי כל קבוצה. סיווג של אתרים רפואייםהאתרים הרפואיים מסוּוגים כאמור לקבוצות בהתאם לשימוש שנעשה בהם. מעיון בטבלת הדוגמאות של תכונות הנדרשות ממיתקני חשמל לפי הקבוצות השונות (מופיעה בתוספת השנייה של התקנות) ניווכח, שהטבלה הורחבה מאוד, ושונו בה ההגדרות ונוסחו כעת בהתאם לשימוש הרפואי ולסוג הטיפול. השינוי נועד למנוע את הבלבול, שנבע מכך שאתרים רפואיים לשימוש דומה נקראו בארצות הברית בשם אחד ובאירופה בשם אחר. 2איסור שימוש ב"פתיל מאריך" וב"מתאם" בקבוצה "פתיל מאריך", המוגדר כ"פתיל המצויד בקצה אחד בתקע ובקצה האחר בבית תקע מיטלטל אחד לפחות", ו"מתאם", המוגדר כ"אבזר המאפשר חיבור תקע בעל צורה אחת לבית תקע בעל ). אביזרים אלה 3 (תקנה 2צורה אחרת", נאסרו לשימוש בקבוצה פועלים בתנאים הגורמים להם בלאי מהיר. הסכנה למטופל ולמטפל כשמיכשור חשמלי אינו מוארק, כתוצאה מנתק במוליך ההארקה בפתיל או במתאם, ברורה, מאחר שהדבר אינו מורגש, בניגוד לנתק במופע הגורם למכשיר שלא לפעול. יתרה מזאת, נתק בהארקה בכבל מאריך (פתיל) מיטלטל או במתאם – דבר שהוא אירוע נפוץ למדי – לא יאפשר למשגוח לזהות תקלת בידוד במכשיר המוזן בכבל זה או במתאם. עם זאת, אין איסור להשתמש ברב-שקע המוזן באמצעות כבל מאריך כאשר הרב-שקע והכבל מעוגנים באופן קבוע לקיר.: הגדרת סביבת מטופל1איור מ’1.5מ’1.5מ’2.5מ’1.5כל הזכויות שמורות לחברת החשמל©
2תכנון של מיתקן מקבוצה (ב) גם להנדסאי 4 הותר מעתה בתקנה 2תכנון אתר מקבוצה 6חשמל, ולא רק למהנדס חשמל, בתנאי שתיכנן כבר לפחות בהשגחתו ובאחריותו של בעל רשיון 2מיתקנים רפואיים מקבוצה מיתקנים כאלה. 6מהנדס או של הנדסאי שכבר תיכנן או 1(ה) נקבע, שכל מוליך המותקן באתר מקבוצה 4בתקנה (ב) נדרש שכל לוח המשמש 6 יהיה מנחושת בלבד. ובתקנה 2 יוזן באמצעות שני קווי זינה לפחות, שיכללו – 2אתר מקבוצה כל אחד – מוליכי מופע, אפס והארקה, שחייבים אף הם, כפי (א), להיות עשויים מנחושת. 19שנדרש ממוליך ההארקה בתקנה תובטח, במקרה 2(א) נדרש שבזינה לקבוצה 6בהמשך, בתקנה דקות. מכך מובן, שהכוונה 90של שריפה, המשך הזינה למשך , אפשר היה 1בקוו זינה לכבל. לגבי קווי הזינה לאתר מקבוצה להניח שניתן להשתמש במוליכי אלומיניום. אלא שלאלומיניום יש חיסרון גדול – הוא "נוזל" מעצמו כאשר מופעל עליו לחץ, וכל חיבור עימו מתרופף תוך זמן קצר וגורם התחממות או נתק. לכן, אין להשתמש בו באתר רפואי, לרבות בכבלי הזינה אל האתר, וגם בהם יש להשתמש במוליכי נחושת בלבד. קווי זינה שהוגדר על-ידי המתכנן כעדיף, 2בקו זינה לאתר רפואי מקבוצה או כאשר שני קווי זינה מגובים במידה שווה, יובטח, כאמור, דקות לפחות. 90המשך הזינה במקרה של שריפה לפרק זמן של בדרישה זו נכללים גם אופן ההתקנה והאביזרים המשמשים להתקנת קווי זינה אלו.2דרישות מקווי זינה לאתר מקבוצה ,2, המפרטת את הדרישות מקווי הזינה לאתר מקבוצה 6בתקנה חלו מספר שינויים מהותיים, ואלה הם: קו עדיף (שבתקנות הקודמות נקרא קו מועדף) מוגדר מעתה כקו זינה "המגובה ביותר אמצעי גיבוי"; לדוגמא, קו הניזון גם ממערכת אל-פסק עדיף ביחס לקו הניזון מגנרטור בלבד, או מפס ,2הניזון מגנרטור ומרשת האספקה הארצית (ראו לדוגמה איור עם שני מקורות חלופיים - 2שבו מתוארת זינת אתר מקבוצה גנרטור + אל-פסק). אל 2החלפת הזינה מהקו העדיף המזין לוח לאתר מקבוצה הקו האחֵ ר (שכונה עד כה "חליפי") בעת תקלת חוסר מופע או בזמן נפילת מתח, תתבצע כאשר המתח באחד המוליכים של שהופיע בתקנות 10% או יותר (במקום 30%הקו המזין ירד ב- (למעשה נפילת מתח כללית) 30% ל-10%הקודמות). השינוי מ-נועד ליצור מידרוג (סלקטיביות) בין "כשל באספקה", קרי: בין באספקה הראשית לבית החולים - המחייבת 10%ירידת מתח ב- בכניסה ללוח של אתר 30%הפעלת גנרטור, לבין ירידת מתח של - שכן בין שני אלו קיים הפרש מתחים. לכן, אין לבצע 2מקבוצה כאשר 2החלפה בין קווי הזינה בכניסה ללוח של אתר מקבוצה נפילת המתח נובעת מכשל באספקה מהרשת הארצית. העדר סלקטיביות, כפי שהתבטא מדרישת התקנות הקודמות, גרם להחלפות מיותרות ולהפסקות חשמל רבות שעלולות לשבש את תיפקודו של מיכשור רפואי חיוני ולגרום נזק בלתי-הפיך למטופל. תתבצע רק בתנאי 2ההחלפה בזינת לוח של אתר מקבוצה שניות 0.6שהמתח בקו האחֵ ר תקין, וזאת לאחר השהיה של לפחות – אשר נועדה לגשר על הפסקות מתח קצרצרות. השהיה נוספת, בין פקודת ניתוק של קו אחד לבין פקודת החיבור של הקו האחֵ ר, ודרישה להשלמת ההחלפה גם אם המתח חזר תוך כדי פעולת ההחלפה, נועדו אף הם למנוע הפסקות מיותרות .2למיכשור הרפואי שבאתר מקבוצה הזינה תוחזר אל הקו העדיף כאשר המתח בו יחזור למצב תקין. כמובן, גם החזרת המתח לקו העדיף גורמת הפסקה נוספת למיכשור רפואי חיוני, ולכן מאפשרות התקנות החדשות שלא להחזיר את המתח חזרה לקו הראשון אם שני קווי הזינה מגובים ברמה שווה, והמתח בקו האחֵ ר (השני) תקין. כאמצעי נוסף להבטיח שהמיכשור הרפואי החיוני יזכה לאספקת מתח סדירה, אמינה ויציבה, גם במקרה של תקלה במערכת ההחלפה או במערכת הפיקוד שלה, מחייבות התקנות החדשות שימוש במגענים עם נעילה מגנטית או מכאנית, או במפסקים ממונעים. לאמצעי מיתוג אלה תכונה משותפת: הם נשארים במצבם גם ללא מתח פיקוד, וזינת האתר נמשכת כסדרה למרות התקלה בפיקוד (בניגוד למגענים רגילים). כל שינוי מצב, לרבות ניתוק, מחייב באלו פקודת פעולה יזומה. התקנות אינן מתירות להשתמש באמצעי מיתוג אלקטרוניים ללא חלקים מכאניים נעים. נדרשת התראה חזותית וקולית כאשר המתח באחד מקווי הזינה או במוצא מערכת ההחלפה אינו תקין. במערכת החלפה אוטומטית המורכבת מיותר מאבזר אחד, כגון משני מגענים כאמור לעיל, קובעת התקנה, ששני השולבים (אינטרלוקים), אשר ימנעו כל אחד בנפרד את החיבור במקביל של שני קווי הזינה, יהיו חשמליים, מכאניים, או צירוף של שניהם, אך "אין להשתמש בשני שולבים המופעלים באמצעות התקן אלקטרוני יחיד". התקנת מערכת החלפה ידנית תותר רק כששני קווי הזינה יהיו מגובים ברמה זהה, מוזנים מלוח ראשי המיועד לזינת לוחות שקיימת בו מערכת החלפה אוטומטית, וכל קו יזין 2מקבוצה מערכת נפרדת של פסי צבירה עם שנאי אחד לפחות מכל פס. תרשימי חיווט עקרוניים 5יש לציין, כי בתקנות החדשות מוצגים לקווי הזינה ולמערכות ההחלפה שביניהם, במקום שני התרשימים השגויים שבתקנות הקודמות. עם מקורות חלופיים2: דוגמא -זינת אתר מקבוצה 2איור UPSגנרטור + לאתריםנוספיםמקבוצה 2לאתריםנוספיםמקבוצה 2יחידתאל-פסקשדהאל-פסקבלוח ראשילאתריםנוספיםמקבוצה 2יחידת תצוגתהתראות (כפולה)בתי תקעמנורתשולחן ניתוחבתי תקעיחידת תצוגתהתראותתאורהכלליתרנטגןעוקףסטטימצבריםלוחותראשייםלוח מקבוצה 2חדר ניתוחמשגוחבידודמשגוחבידודכל הזכויות שמורות לחברת החשמל©