תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מיקום התחנהצמוד למבנה

ניתן להצמיד קיר תחט"פ אחורי (ללא פתחי אוורור) לבניין, בכפוף לעמידה בתנאי היתר קרינה של המשרד להגנת הסביבה

הקיר הצמוד למבנה יהיה

קיר עצמאינדרש איטום חיצוני של הקיר מיקום התחנה

צמוד למבנה

ניתן להצמיד קיר תחט"פ אחורי (ללא פתחי אוורור) לבניין, בכפוף לעמידה בתנאי היתר קרינה של המשרד להגנת הסביבה

הקיר הצמוד למבנה יהיה קיר עצמאי


נדרש איטום חיצוני של הקיר