(1 of 3)
2015כל הזכויות שמורות לחברת החשמל - אוגוסט 2015כל הזכויות שמורות לחברת החשמל - אוגוסט רן טסה>>>, מחלקת שירותים טכניים, מחוז דן, חברת חשמל M.SC – מהנדס חשמל רן טסהדגשים בנושא המיתקן החשמלי הציבורי של בניינים רבי-קומות מיומנו של בודק מיתקניםתקנותלתוקףנכנסו12.2.2004-בבבנייןציבוריחשמלמיתקןבנושאבדקתיהיוםועדמאז .קומות-רב ,לצערי .קומות-רביבניניםעשרותהציבורייםהמיתקניםשלרובםכברנכשלוזהמסוגבבנייניםזהבמאמר .הראשונהבבדיקההבדיקהתהליךאתבקצרהאתארנקודותואציין ,אלומיתקניםשלמבטימנקודת ,עיקריותתורפהמקווהאני .3בודקכמהנדסאחוזיאתיעלהזהשמאמרבבדיקותהעמידהשלההצלחה.הזהמהסוגהאמורבמקוםבאאינוזהמאמרובתקנותבכללהחשמלבתקנות-רבבבנייןציבוריחשמלמיתקן ,אחרותבתקנותאו ,בפרטקומותמהתקנותציטוטיםבוויובאו.הפירושיםועדותשלומפסיקותקומות-רבמבנההגדרתבניין ,והבנייההתכנוןחוקפי-עלהפרשבובנייןהואקומות-רבהקובעתהכניסהמיפלסביןהגובהלקומההכניסהמיפלסלביןלבניין,בבנייןביותרהגבוהההמאוכלסתלגבינכוןזהדבר .מטרים29עלעולה ,משותףמדרגותחדרדרך.וכדומהחוליםבתי ,מלוןבתי ,משרדיםבנייני ,מגוריםבתיהאמורהגובההפרשנוצרשבעקבותיהקייםלבנייןבנייהתוספת-רבבנייןשללמיתקןשלוהציבוריהחשמלמיתקןאתהופכת.מכךהמשתמעכלעל ,קומותהגדרת דרכי מילוטעל פי תקנות החשמל, דרך מילוט מוגדרת כ"דרך המובילה ליציאה מהמבנה, לרבות המעברים המובילים אליה, מכל חלקי הבניין וכן דרך מוצא מכאן, שכל השטח ."921בטוח כהגדרתה בת"י הציבורי הוא דרך מילוט. אולם, ועדת הפירושים שבמשרד האנרגיה הקלה וקבעה, כי אפשר לסמן דרך מילוט על גבי תוכנית שעליה צריך להיות 18-חתום יועץ בטיחות או כיבוי אש (פירושים ). יתרה מזאת, התוכנית צריכה 18-25, 18-16 ,14לכלול מקרא לדרך מילוט. יועץ הבטיחות, לעניין זה, הוא מי שחתום על הבקשה להיתר בנייה כעורך משנה לבטיחות, או מי שרשום בפנקס המהנדסים במדור בטיחות. אולם, מאחר שנושא דרך המילוט מעורר פולמוס רב בקרב העוסקים בחשמל, מנהל הנחיה בנושא הגדרת דרך 2015ענייני החשמל פירסם בחודש יולי מילוט, המתבססת על ההגדרה מתקנות התכנון והבנייה, אך מאמצת רק חלק מההגדרה של תקנות התכנון והבנייה, וקובעת שדרך מילוט תיחשב רק הקטע " והקטע Exitהנקרא "מוצא בטוח- "Exit Dischargeהנקרא ״יציאה כפי שמגדירות תקנות התכנון והבנייה - "חלק מדרך מוצא, המופרד משאר חלקי הבניין על ידי אלמנטים עמידי אש ודלתות אש והמוביל אל היציאה או אל מחוץ לבניין", ו״חלק מדרך מוצא שתחילתו בסופה של גישה למוצא בטוח או בסופו של מוצא בטוח וסיומו ברחוב, בין במישרין ובין דרך שטח פתוח״, בהתאמה.בדיקההזמנתהמיתקןלבדיקתהמקדיםבשלבמסמכיםשורתמוגשתהחשמליחברתבמשרדימתאימים :הםואלה ,החשמליצעשבהחשמלאיהצהרת·שלהרישיוןאם .המיתקןאתלגודלמתאיםאינוהחשמלאיפיקוחטופסלצרףעליו ,החיבור .מתאיםרישיוןבעלחשמלאישלשבתקנותמאחר .חתום ,מכלוליםתקינותהצהרתטופס·המיתקןלבודקואין ,חשמליותשאינןדרישותישנןהחשמלזהבטופס ,הבדיקהבמועדקיומןאתלבדוקויכולתזמןהםכיוהאדריכלהחשמליועץמצהיריםלמעשהבתקנותכנדרשבבנייןבוצעהשהעבודהוידאו .החשמל .והארקותהחשמללוחותשלתוכניות·התאמהלהיותחייבתהחשמללוחותשלבתוכניותרישיוןבעלשהכין ,החשמלתוכניותביןמלאההם ,שינוייםבוצעואם .שמותקןמהלבין ,מתאיםהחשמליועץידי-עלמאושריםלהיותצריכיםהתוכניותאתלהתאיםיש ,כןכמו .הלוחומתכנן.שאושרמהְלבעלחשמלאיבאמצעות ,תוכניתלהכיןיש .הארקותתוכנית·כולל ,בבנייןההארקהמערכתאתכוללתאשר ,מתאיםרישיוןכלוסימון ,מוליכיםחתכי ,מתכתייםשירותיםשלהארקותלביןהתוכניתביןהתאמהלהיותצריכה ,כאמור .לייעודומוליך.בשטחשמותקןמהעל פי הנחיית מנהל ענייני חשמל, דרך מילוט תיחשב רק הקטע הנקרא ״מוצא ״ - והקטע הנקרא Exitבטוח - ,"Exit Discharge"יציאה - כפי שמגדירות תקנות התכנון והבנייה.
2015כל הזכויות שמורות לחברת החשמל - אוגוסט 2015כל הזכויות שמורות לחברת החשמל - אוגוסט 27גנרטוריםבדיקתגנרטוריםבדיקת2727החשמלחברתהחשמלחברת , ,קווהשיףאגקווהשיףאג , ,הצריכהעוליליקהחלהמהצריכהעוליליקהחלהמוראיוראי3.13.1טתיבשלומשחייבפנהגנהטתיבשלומשחייבפנהגנהSS--S / TNS / TN--TNTNודסיהארקתעםבנהבמצרכןודסיהארקתעםבנהבמצרכן , ,טתחטתח""ההמבנךובתוגנרטורפההמבנךובתוגנרטורפוטביקתתלחלףמסקפמוטביקתתלחלףמסקפמ , ,בתחטסופאיבתחטסופאי""פפלאהמאוחלקיתיתפחלוהזנהלאהמאוחלקיתיתפחלוהזנהפה"פתחט"פהמבנהבתוךראשילוחהמבנהבתוךבתוךגנרטורהמבנההארקותפסבמבנהחיוניקושנאיגנרטורלאפסאסור!בתחטבוצעהאיפוס"פאיפוסיחידלאפסאסור!בתחטבוצעהאיפוס"פבמבנהחלוקהקופה"פלפרקאסור!םגמשמשזהמוליךשיטהלהארקתנאיולשגנרטורללאיפוסוגםפסיםאפספסיםאפספסיםאפס-חיונימערכתמניהזהירות !עםמחוברגנרטורתלתמפסק-קוטביוהתשתיותוהמיםהאנרגיהממשרדהפעלההיתר·תעודתבצירוף ,הגנרטורלהפעלתהלאומיות .הבדיקההתאמהלהיותחייבת - גנרטורבדיקתתעודת·מבודקשנתקבלההגנרטורבדיקתתעודתביןוברשותו( הגנרטוראתשבדקפרטימיתקניםלבין )הגנרטורלגודלמתאיםחשמלרישיוןשלהמנועמספר( בבנייןהמותקןהגנרטורהזינהמוליכיחתכי ,הגנרטורזרם ,הגנרטורסוג ,השיטההארקתמוליךחתך ,הגנרטורשל.)קטביםשלושהאוארבעהכלומר ,השולביםחברתמאתרלהורידניתןשלעילהטפסיםאת:באינטרנטהחשמל .שימושייםטפסים > לחשמלאימידע > למקצוען >https://www.iec.co.il/electricityprofessionals/pages/forms.aspxליישוםדגשיםמספרהקוראיםבפניאציגהמאמרשלזהבחלק ,הבדיקותבמהלךנתקלתישבהםעיקרייםנושאיםחשמלמיתקןשלביישוםתורפהנקודותלטעמימהוויםואשר.קומות-רביבבנייניםציבורילוחותסוגיביןהבחנהציבוריבמיתקןהבאיםהלוחותסוגישלושתביןלהבחיןמומלץ:קומות-רבישללוח חירום – מזין את מיתקן החירום (מערכות חירום ניזונות ·ממנו). הלוח ניזון מחיבור חברת חשמל ובהזנה חלופית מגנרטור.לוח חירום משנה – ניזון מלוח חירום ומזין אף הוא מערכות ·חירום. עליו לעמוד בדרישות החלות על לוח חירום.לוח מערכת חירום - לוח המזין מערכת חירום כגון: מתזים ·(ספרינקלרים), מפוחים לשחרור עשן וכדומה.חשוב להדגיש, שאם לוח מערכת חירום אינו ניזון מלוח חירום או מלוח חירום משנה, אלא ניזון מחיבור חברת חשמל ובהזנה חלופית מגנרטור, הוא עצמו הופך ללוח חירום, על כל המשתמע מכך. כלומר, הוא אינו יכול להימצא בחדר המערכת, גם לא בתוך גומחה.לוח חירום או לוח חירום משנה יותקן בחדר חשמל. בחדר החשמל של לוח החירום מותר להתקין רק לוח ראשי של המיתקן הציבורי, ומונה המזין את המיתקן.גומחה מהווה גם היא חדר חשמל, ועליה לעמוד בדרישות הכלליות לגבי חדר חשמל.הגישה אל חדר חשמל תהיה משטח ציבורי, או מתא ביניים, או מחוץ למבנה..BH 1לוח חירום יהיה עשוי ממתכת או מחומר מבדד מסוג החשמלחדרהבדיקה מתחילה בחדר החשמל הראשי של הבניין. לחדר צריכה להיות דלת אש עם מנגנון סגירה אוטומטי. פתיחת הדלת מבחוץ תתאפשר באמצעות שימוש במפתח בלבד, ומבפנים – באופן חופשי בכל עת. אם בחדר החשמל יש מיתקנים של חברת החשמל ושל המיתקן הציבורי, מנגנון הנעילה צריך לעמוד בדרישה זו. פתרון לדוגמה: מנגנון נעילה יחיד בעל שני צילינדרים, האחד של הבניין והשני של חברת חשמל.כאמור, בחדר החשמל של לוח החירום מותר למקם את הלוח הראשי. משמעות הדבר היא, שמותר למקם שם גם את המונה של חברת חשמל המזין את המיתקן הציבורי. חשוב להדגיש, שאסור למקם בחדר זה לוחות נוספים, גם לא לוחות מערכות חירום (כגון לוח משאבות ספרינקלרים או לוח מפוחי שחרור עשן), או מונים המזינים מיתקנים אחרים. יש לציין, שהלוח הראשי ולוח החירום צריכים להיות ממוקמים כך שלא תוכל להתפתח קשת חשמלית ביניהם.יתרה מזאת, בחדר זה תותקן תאורת חירום (חד-תכליתית או דו-תכליתית), תעלות הרשת יוארקו, ויותקן פס השוואת פוטנציאלים (פה"פ) במידות מתאימות, אליו יחוברו הקוץ היוצא מטבעת הגישור וכל מוליכי ההארקה האחרים. יש לשלט פס זה ואת מוליכי ההארקה המחוברים אליו, כל מוליך על פי ייעודו.חירוםגנרטורמיתקןלוח חלוקה גנרטור מותקן לרוב בחדר הגנרטור, ויש להקפיד · מהזרם הנקוב.3שזרם הקצר של מבטח הגנרטור יהיה עד פי מערכת ההחלפה בין ההזנה מצד חברת חשמל לבין ההזנה ·מצד הגנרטור תותקן בלוח החירום. במקרים של גנרטור מסוג קטבים, האפס משמש להארקת השיטה. במקרה כזה יש 3להציב שלט בו נאמר: "זהירות! מוליך האפס משמש כהארקת שיטה" (מתואר באיור 1).חשוב להקפיד שמוליכי הארקת השיטה והאפס של הגנרטור ·יחוברו בברגים נפרדים בלוח מפסק הגנרטור על פס האפס.יש להתקין על מוליך הארקת השיטה של הגנרטור שרוולים ·כחולים, משני קצותיו.ניתן לחבר את מוליך הארקת ההגנה ומוליך הארקת השיטה ·(אם קיים) לפס השוואת פוטנציאלים (פה"פ) ראשי בחדר חשמל, או לחלופין להתקין פה"פ משני בחדר גנרטור, לחבר אליו קוץ היוצא מטבעת הגישור, ולחבר אליו את המוליכים האמורים.יש לדאוג להתקנת שני בתי תקע לפחות בחדר גנרטור.·בדיקה נוספת היא בדיקת הפעלה לגנרטור, בשילוב ניתוק ·פאזה אחת ממפסק פיקוד חברת חשמל בלוח ראשי. כך בודקים למעשה את פעולת השולבים.דוגמא לגנרטור לאספקה חלופית המחובר באמצעות מפסק מחלף :1איורתלת קוטבי