בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזר

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקת לוח חשמל

מרכיבי הבדיקה

ביקורת ויזואלית כללית: לוודא שאין ליקויים בטיחותיים העלולים לסכן את המשתמשים ולחשוף אותם לסכנת התחשמלות, שריפה, פיצוץ וכד' אם לא ניתן להגדיר בבירור את השינויים והתוספות, ייבדק כל המתקן


 בדיקת צבעי בידוד של המוליכים:

כנדרש בתקנות החשמל "התקנת

מוליכים", "התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח נמוך".

הימצאות מא"ז/מפסק אוטומטי

ראשי המתאים לגודל החיבור המבוקש

הימצאות מפסק מגן בלוח דירתי

ובמתקנים אחרים בהם נדרש

התאמת המבטחים (מא"זים, נתיכים

ומפסקי זרם אוטומטיים) של המעגלים

הסופיים לשטח החתך של המוליכים

היוצאים מהלוח ולאופייני ההגנות

בדיקת לוח חשמלמרכיבי הבדיקה


ביקורת ויזואלית כללית: לוודא שאין ליקויים בטיחותיים העלולים לסכן את המשתמשים ולחשוף אותם לסכנת התחשמלות, שריפה, פיצוץ וכד' אם

לא ניתן להגדיר בבירור את השינויים והתוספות, ייבדק כל המתקן בדיקת צבעי בידוד של המוליכים:

כנדרש בתקנות החשמל "התקנת

מוליכים", "התקנת כבלים במתח שאינו

עולה על מתח נמוך".


הימצאות מא"ז/מפסק אוטומטי

ראשי המתאים לגודל החיבור המבוקש


הימצאות מפסק מגן בלוח דירתי

ובמתקנים אחרים בהם נדרש


התאמת המבטחים (מא"זים, נתיכים

ומפסקי זרם אוטומטיים) של המעגלים

הסופיים לשטח החתך של המוליכים

היוצאים מהלוח ולאופייני ההגנות