of 5
תאריך18/7/2021הגבלת הזרמת אנרגיה לרשת והגבלת צריכה מהרשת בשילוב מתקן ייצור פוטו-וולטאיהגבלת הזרמת אנרגיה לרשת ו/או הגבלת צריכה מהרשתבמקרה של שילוב מתקן ייצור פוטו-וולטאיכל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוניהמידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכוןבכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.
תאריך18/7/2021הגבלת הזרמת אנרגיה לרשת והגבלת צריכה מהרשת בשילוב מתקן ייצור פוטו-וולטאי1.הגדרות"מתקן ייצור "מתקן ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית."שילוב מתקן ייצור"-מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, התואמת את הנדרש באמות המידה ובתקנות החשמל, המחוברת דרך מתקן צריכה קיים ומסוגלת להזרים עודפים מהייצור לרשת חברת החשמל."חיבור מתקן ייצור"-מערכת לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית, התואמת את הנדרש באמות המידה ובתקנות החשמל, המחוברת באופן ישיר ומזרימה לרשת חברת החשמל את כל האנרגיה המיוצרת במתקן.הגנת "הספק כיווני"(DPR :DirectionalPowerRelay _ ANSI 32) באמצעותה ניתן להגביל הזרמת אנרגיה.ההגנה פועלת בהתאם להספק פעיל (אקטיבי) שהיא מודדת וכיוונו. הגנת "יתרת זרם כיוונית"(DOR : Directional Overcurrent Relay _ ANSI 67) באמצעותה ניתן להגביל הזרמת אנרגיה.ההגנה מודדת זרם ומתח תוך בקרת זווית בין זרם למתח. כאשרהזווית בין זרם למתח קטנהמ 90°(אוזווית אחרת שבד"כ ניתנת לבחירה)וערך הזרם עולהעל ערך הסף המכוונן, הממסר מוציא פיקוד להפסקה .להלן דיאגרמה הממחישה אתאופןהפעולה:2.הגבלת הזרמת אנרגיה לרשת ו/או הגבלת צריכה מהרשתבהתאם לאמת מידה 35כ'2, סעיף ט' ("תשובת מחלק"), רשאי המחלק להודיע על תשובהחיובית מוגבלתכך שהחיבור יתאפשר בכפוף להגבלות כדלקמן:הגבלת הזרמת אנרגיה לרשת (סעיף ט'3ב' באמות המידה):למבקששילוב מיתקן בהספק מותקן מעל 100kWהמתכנן רשאי לקבוע בתשובתו כי הספק ההזרמה המרבי לרשת יוגבל באמצעות אמצעי אשר יגביל את הזרמת האנרגיה לרשת.הגבלת צריכת אנרגיה מהרשת (סעיף ט'3ג' באמות המידה) :למבקש שילוב מיתקן בהספק מותקן מעל 100kWאשר מבקש הגדלת חיבור לצורך שילוב מתקן, גודל החיבור לצורך צריכת האנרגיה מהרשת יוגבל באמצעות אמצעי אשר יגביל את היקף האנרגיה הנצרכת מהרשת במקום הצרכנות בו ישולב המתקן.הגבלת הזרמת האנרגיה לרשת או הגבלת הצריכה מהרשת תבוצע באמצעות אחת מההגנות הבאות:הגנת יתרת זרם כיוונית(DOR -Directional Overcurrent Relay)ANSI 67.הגנת הספק כיווני (DPR-Directional Power Relay )ANSI 32.ביישום הגנת יתרת זרם כיוונית יש להמיר את ערך ההגבלה מיחידות של הספק לזרם, על בסיס מקדם הספק 0.9ומתח נקוב של הרשת (400וולט במ"נ, 12.6 ,22 ,33קילו-וולט במ"ג ).להזנת ממסר ההגנה נדרשים משנה זרם ומשנה מתח.ניטרול ממסר ההגנה(כגון הפסקת מבטח זינת פיקוד לממסר)תגרום לפעולת ניתוק (trip )של המפסק הראשי.