of 1
תאריך07/04/2022ערכי זרם קֶצֶראליהם מתוכננת רשת מתח גבוההתאמת הציוד לערכי זרם קֶצֶראליהם מתוכננת רשת מתח גבוה:על הציוד העתידי שיותקן ברשת החלוקה של חברת החשמל,לרבותבמתקני צרכנות ובמתקני ייצור המתחברים לרשת החלוקה במתח גבוה(12.6 /22 /33ק"ו)לעמודבין היתר בדרישות זרמיקֶצֶרהבאות:זרם קֶצֶרמינימלי של 16קילו אמפר(RMS) למשך שנייהאחת לפחות.זרם הלם/כושר חיבור בקֶצֶרשל 40קילו אמפר לפחותpeak40kA.מתקני ייצור:באחריות בעל המתקןלשלב במתקן הייצור אמצעים מתאימים להגבלת זרם הקֶצֶרשלו, כפי שיקבע בסקר ההיתכנות, באופן שתרומת זרם הקֶצֶרשל מתקן הייצור לא תגרום לכך שזרם הקֶצֶרבמערכת החלוקה יעלה על הערך המרבי המותר.כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה,במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוניהמידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכוןבכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.