בדיקת רמת בידוד

לוודא שהתנגדות הבידוד בין שני מוליכים במעגל חשמלי אחד, ובין מוליך המעגל לבין גוף מאורק, לא תפחת מ-1.5

מגה-אוהם

מטרת הבדיקה

מיקום וגובה ההתקנה

מרכיבי הבדיקה

בין אפס להארקה

בין כל מופע לאפס (אם ניתן לנתק את כל העומסים המחוברים)

בין מוליכי המופע (אם ניתן לנתק

את כל העומסים המחוברים)

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38