בדיקה לצורך חידוש אספקה

חיבור מחדש לאחר ניתוק

בדיקה/ביקורת של מתקן חשמל לצורך

חידוש אספקה למתקן מופסק, תבוצע

ע"י חברת החשמל בהתאם להנחיות

מינהל החשמל.

אם הלקוח הזמין הפסקה של עד 72

שעות לצורך טיפול ותחזוקה, אין צורך

בבדיקה לפני חיבור מחדש.

חיבור מחדש לאחר ניתוק

החיבור מותנה בחתימת הלקוח על

טופס "חידוש אספקה במקרה של

הפסקה לצרכי תחזוקה"


אם בוצע במתקן שינוי יסודי שאינו

כרוך בהגדלת חיבור, תידרש חתימת

בודק חיצוני

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38