1

בדיקה/ביקורת עקב שינוי

בחיבור החשמל 

2

העתקת מונה או החלפת קו

הזנה ללא שינוי גודל חיבור 

3

החלפת/העתקת לוח ראשי 

4

בדיקה עקב החלפת מפסק

ראשי

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי או

בגודל חיבור

בדיקות עקב שינוי במתקן פרטי שלא

עקב שינוי בחיבור החשמל או בחידוש

אספקה הן בדיקות חובה באחריות

המשתמש / בעל המתקן ואינן באחריות

חברת החשמל!

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38