בדיקות מתקן

בדיקות מתקן

1

מסמכים שיש לצרף לבקשה

2

מטרות הבדיקה

3

תנאים לביצוע הבדיקה

4

הזמנת בדיקה

5

עמידה בבדיקה

6

בדיקה לפני הפעלה ראשונה

7

בדיקה עקב שינוי במתקן פרטי

או בגודל חיבור

8

בדיקה לצורך חידוש אספקה

9

בדיקה תקופתית ובדיקות לצורך

רישוי עסקים

10

בדיקת לוח חשמל

11

בדיקת רמת בידוד

12


בדיקת מערך הארקות

ואמצעי הגנה בפני חישמול


14

מתקני ייצור מבוזרים

13

מתקנים בעלי מאפיינים מיוחדים

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

בדיקה לצורך קבלת "היתר סוג" או היתר הפעלה

"היתר סוג": למתקן במתח נמוך (עד 630 ק"וט)

תנאים ל"היתר סוג":

המתקן עומד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו

המתקן עומד בהוראות המפורטות בנספח ג' לאמת מידה 35כ4 / מתקנים במתח נמוך, ובהם:

הצהרת חשמלאי בעל רישיון מתאים שביצע את ההתקנה, על עמידה בתנאי "היתר סוג"

טופס בדיקה בחתימת חשמלאי בודק מורשה לפיו המתקן נבדק ונמצא תקין ומאושר לסנכרון ולחיבור לרשת החשמל.

קבלת הצהרת חשמלאי וטופס בדיקה מהווים אסמכתא לעמידה בתנאים לקבלת "היתר סוג" ומאפשרים לבצע בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית, ללא צורך בקבלת היתר הפעלה או אישור אחר של מינהל החשמל.

בדיקה לצורך קבלת "היתר סוג" או היתר הפעלה

"היתר סוג": למתקן במתח נמוך

(עד 630 ק"וט)

תנאים ל"היתר סוג":

המתקן עומד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו

המתקן עומד בהוראות המפורטות בנספח ג' לאמת מידה 35כ4 / מתקנים במתח נמוך, ובהם:

הצהרת חשמלאי בעל רישיון מתאים שביצע את ההתקנה, על עמידה בתנאי "היתר סוג"

טופס בדיקה בחתימת חשמלאי בודק מורשה לפיו המתקן נבדק ונמצא תקין ומאושר לסנכרון ולחיבור לרשת החשמל.

קבלת הצהרת חשמלאי וטופס בדיקה מהווים אסמכתא לעמידה בתנאים לקבלת "היתר סוג" ומאפשרים לבצע בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית, ללא צורך בקבלת היתר הפעלה או אישור אחר של מינהל החשמל.