בדיקה לצורך קבלת "היתר סוג" או היתר הפעלה

"היתר סוג": למתקן במתח נמוך (עד 630 ק"וט)

המתקן עומד בדרישות חוק החשמל ותקנותיו

תנאים ל"היתר סוג":

המתקן עומד בהוראות המפורטות בנספח ג' לאמת מידה 35כ4 / מתקנים במתח נמוך, ובהם:

הצהרת חשמלאי בעל רישיון מתאים שביצע את ההתקנה, על עמידה בתנאי "היתר סוג"

טופס בדיקה בחתימת חשמלאי בודק מורשה לפיו המתקן נבדק ונמצא תקין ומאושר לסנכרון ולחיבור לרשת החשמל.

קבלת הצהרת חשמלאי וטופס בדיקה מהווים אסמכתא לעמידה בתנאים לקבלת "היתר סוג" ומאפשרים לבצע בדיקה לצורך חיבור והפעלה מסחרית, ללא צורך בקבלת היתר הפעלה או אישור אחר של מינהל החשמל.

בדיקות מתקן

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38