תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

מסירה לחברת החשמל


אישורים

במעמד הבדיקה יש למסור לנציג חברת החשמל תעודות/אישורים של מוסד/בודק מוסמך

טופס בדיקה עצמית של מבנה התחט"פ מלא וחתום על ידי נציג היזם

היתר בנייה/פטור מהיתר מאושר ותנאים להיתר, עדכני למועד הקבלה

תחט"פ במבנה עצמאי: דו"ח יועץ קרקע הכולל ביסוס מומלץ

הצהרה חתומה על ידי מפקח הבנייה כי פיקח על שלבי הבנייה ובדק את ברזלי הזיון וכיסוי הבטון לפני יציקת האלמנטים העיקריים

תעודות בדיקת בטונים ממעבדה מוסמכת

מסירה לחברת החשמל

טופס בדיקה עצמית של מבנה התחט"פ מלא וחתום על ידי נציג היזם

אישורים

היתר בנייה/פטור מהיתר מאושר ותנאים להיתר, עדכני למועד הקבלה

במעמד הבדיקה יש למסור לנציג חברת החשמל תעודות/אישורים של מוסד/בודק מוסמך

תחט"פ במבנה עצמאי: דו"ח יועץ קרקע הכולל ביסוס מומלץ

הצהרה חתומה על ידי מפקח הבנייה כי פיקח על שלבי הבנייה ובדק את ברזלי הזיון וכיסוי הבטון לפני יציקת האלמנטים העיקריים

תעודות בדיקת בטונים ממעבדה מוסמכת