of 1
להלן מחירי קרקע וחדרי שנאים להחלה מתאריך 1/7/2021ועד לתאריך30/9/2021המחירים אינם כוללים מע"מ. החישוב הכללי לתשלום עבור בנייתהחדר נקבע לפי גודל שנאי של 630קו"א.