of 1
להלן מחיריקרקע וחדרי שנאים להחלה מתאריך 1/4/2021ועד לתאריך 30/06/2021 .המחירים אינם כוללים מע"מ.החישוב הכללי לתשלום עבור בניית החדר נקבע לפי גודל שנאי של 630קו"א.תשלום לחדר ולקרקע תשלום לקרקע בלבד סה"כ תשלום לחדר ולקרקע לשנאי אחד236.3511.56148,900.50לשני שנאים183.767.71231,537.60לכל שנאי נוסף131.033.8582,548.90