of 79
ב ר ת ה ח ש מ ל חתרשימי תחנות פנימיות וחדרי מיתוג -1-17.03.2019ב ר ת ה ח ש מ ל חחטיבת לקוחותתרשימיתחט"פ וחדרי מיתוגבקובץ זה מובאות דוגמאות של דגמי תחנות סטנדרטיות של חח"י(רצפה עליונה של החדר).דוגמאות אלה הן למידע בלבד ועשויות להשתנות מעת לעת. התוכנית הרלוונטית לפרויקט היא זו שתאושר במסגרת התאום הטכני.
ב ר ת ה ח ש מ ל חתרשימי תחנות פנימיות וחדרי מיתוג -2-תרשימיתחט"פ וחדרי מיתוגהערות כלליות:בתרשימים שבהמשך מופיעים דגמים טיפוסיים של תחט"פ ומוגדרות המידות המזעריות של החדרים. המרווחים המזערים (או מרביים לפי תנאי תיקי המיתקן המצורפים להתרי הקרינה) בין ציוד חשמלי אחד למשנהו.בתכנון הפרטני של כל תחט"פ, בהתאם לאילוצי הפרויקט, ניתן לבצע שינוים ובתנאי שנשמרים המרווחים בין פרטי הציוד שבתוך החדר כפי שמופיע בתיקי המיתקן המצורפים להתרי סוג (כמובן ניתן להרחיק כל ציוד מהקיר הצמוד לו אם גודל החדר ו/או תצורתו מאפשרים).ב. בהתאם להיתרי הקרינה:-המרחקים בין כל ציוד מותקן בתחט"פ לבין קיר הצמוד אליו הינם המרחקים המזעריים.-המרחק בין לוח מ"נ לבין השנאי הינו מרחק מרבי (0.5.)'מפרק 1-תחט"פ, מיתוג ומדידהבתצורותחדשות, עם עד 3שנאים עם בידוד שמן, בעלי הספק עד 630קו"אכל אחד,עם השנאה ממתח גבוה עד 36ק"ולמתח נמוך 0.4ק"ו;פרק 2-תחט"פבתצורותחדשות, עם עד 3שנאים עם בידודשמן, בעלי הספק 1000קו"אכל אחד, עם השנאה ממתח גבוה עד 36ק"ולמתח נמוך 0.4ק"ו;פרק 3-תחט"פבתצורותחדשות, עם עד 3שנאים עם בידוד שרף יצוק, בעלי הספק עד 1000קו"אעם השנאה ממתח גבוה עד 24ק"ולמתח נמוך 0.4ק"ו;פרק 4-תחט"פ מפוצלות בתצורות חדשות, עם עד שני שנאים עם בידוד שמן, בעלי הספק עד 1000קו"א כל אחד, עם השנאה ממתח גבוה עד 36ק"ו למתח נמוך 0.4ק"ו;פרק 5-חדר מיתוג ומדידה המאפשרת אספקת חשמל ללקוח במתח גבוה עד 36ק"ו.