of 1
להלן מחירי קרקע וחדרי שנאים להחלה מתאריך 1/4/2022ועד לתאריך30/6/2022המחירים אינם כוללים מע"מ. החישוב הכללי לתשלום עבור בנייתהחדר נקבע לפי גודל שנאי של 630קו"א