of 1
1-2021להלן מחיריקרקע וחדרי שנאים להחלה מתאריך 1/1/2021ועד לתאריך 31/03/2021 .המחירים אינם כוללים מע"מ.החישוב הכללי לתשלום עבור בניית החדר נקבע לפי גודל שנאי של 630קו"א.תשלום לחדר ולקרקע תשלום לקרקע בלבד סה"כ תשלום לחדר ולקרקע לשנאי אחד234.4411.37147,697.20לשני שנאים181.517.58228,702.60לכל שנאי נוסף129.433.7981,540.90