of 1
עסקי שמור חטיבת שרותי רשת אגףהנדסת רשת מחלקת תשתיותויישומיםמסחריתאריך:כ׳ סיון תשפ״ב ,19/06/2022מספרנו:2022-0000237-18738אל: :מר אלי אלישע ראשי תחומים מסחרייםיועצים משפטיים במחוזות הנדון: מחירי קרקע וחדרי שנאים לרבעון השלישי של שנת2022להלן מחיריקרקע וחדרי שנאים להחלה מתאריך 1/7/2022ועד לתאריך 30/09/2022 .המחירים אינם כוללים מע"מ.תשלום לחדר ולקרקע תשלום לקרקע בלבד סה"כ תשלום לחדר ולקרקע לשנאי אחד 256.4512.09 161,563.50 לשני שנאים 199.448.06 251,294.40 לכל שנאי נוסף142.284.03 89,636.40 בברכה,מוטי אמיר מ"מ מנהל מחלקתתשתיות ויישומים מסחרי