of 1
להלן מחירי קרקע וחדרי שנאים להחלה מתאריך 1/10/2021ועד לתאריך31/12/2021המחירים אינם כוללים מע"מ. החישוב הכללי לתשלום עבור בנייתהחדר נקבע לפי גודל שנאי של 630קו"א