תחנות טרנספורמציה

תחנות טרנספורמציה

1

הקמת התחנה

2

מיקום התחנה

3

תהליך העבודה

4

גישה 

5

פתחים

6

ניקוז ומניעת רטיבות 

7

בטיחות

8

הארקות ופה"פ

9

קירות, רצפה ותקרה

10

פיר להורדת ציוד

11

כניסה וסביבות התחט"פ

12

כבלים

13

פיקוח על הבנייה

14

מסירה לחברת החשמל

15

מחירון חדרי שנאים

16

תרשימי תחנות טרנספורמציה

וחדרי מיתוג

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

פיקוח על הבנייה


חלוקת האחריות

פיקוח: מהנדס/הנדסאי בניין יעביר לנציג חברת החשמל מסמך בדיקה עצמית חתום בסיום כל שלב


המסמך יכלול תצהיר כי המפקח בדק את ברזלי הזיון וכיסוי הבטון לפני יציקת האלמנטים
פיקוח עליון: מהנדס-קונסטרוקטור שתכנן את המבנה וחתום כמתכנן השלד בתוכנית ההגשה (גרמושקה), ימציא אישור על התאמת הביצוע למתוכנן

פיקוח על הבנייה

פיקוח: מהנדס/הנדסאי בניין יעביר לנציג חברת החשמל מסמך בדיקה עצמית חתום בסיום כל שלב


המסמך יכלול תצהיר כי המפקח בדק את ברזלי הזיון וכיסוי הבטון לפני יציקת האלמנטים


חלוקת האחריות

פיקוח עליון: מהנדס-קונסטרוקטור שתכנן את המבנה וחתום כמתכנן השלד בתוכנית ההגשה (גרמושקה), ימציא אישור על התאמת הביצוע למתוכנן