מונה ציבורי

אם יש דירות בקומת כניסה

ארון ריכוז מונים יותקן בצמוד לארון אבטחה

המונה הציבורי יותקן בארון כמונה אחרון מימין

התקנת מונים בקומות

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38