of 8
תאריך פרסום: מרץ 2019גרסה: 0עמוד 1מתוך 8חטיבת לקוחותאגף הנדסת רשתהרשת הארציתמחלקת תכנון חשמלי לרשתהנחיות ליועץ החשמל בנושא צמודי קרקע חדשיםמבואמטרת המדריך היא ליצור אחידותבנושא תכנון החל"ב.המדריך מיועד להיות כלי עזר חשוב ליועצי חשמל ולקבלנים העוסקים בחיבורים לבתים לצורך התאמת הדרישות של חברת החשמל להכנות הנדרשות לביצוע חיבור החל"ב בצורה אחידה. כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכןבעדכוניהמידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכוןבכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.
תאריך פרסום: מרץ 2019גרסה: 0עמוד 2מתוך 81.דרישות מיועץ חשמל1.1.תכנית הגשה (גרמושקה).1.2.תכנית פיתוח.1.1.התכנית תועבר בפורמטPDFו-DWGבקואורדינטות ובקנה מידה.1.1.היועץ יעביר עותק קשיח של התכנית הנ"ל בק.נ.מ 1:100.1.1.יש לקבל אישור בכתב ממתכנן חח"י לתכנית טרם התחלת עבודת הבניה. 1.1.יש לקבל אישור בכתב ממתכנן חח"י בכל שינוי בתכנית או בגודל החיבור.2.סוגי ארונות מונים2.1.ארון למונהאחד -מעוצב (לחיבור של עד 100*1.)'א2.2.ארון מונים ל-2מונים (לחיבור של עד 100*1א' כ"א).2.1.ארון מונים ל-1מונים (לחיבור שלעד 10*1א' כ"א).1.מיקום הארוןמיקום ארון המונים יענה על הדרישות הבאות:1.1.גישה חופשית לחזית הארון משטח ציבורי: מדרכה, שביל, מעבר ברשות הרבים וכדו'.1.2.הארון יותקן בגומחה בגבול המגרש ללא חריגה אל השטח הציבורי. הגומחה תבנה ע"י המזמין ע"פ מפרט חח"י בהתאם לגודל החיבור. 1.1.קיימת אפשרות עפ"י בחירת הלקוח לסגור את הגומחה באמצעות דלת מחומר בלתי דליק,בתנאי שהדלת תהיה בעלת סידור סגירה ללא נעילה ולא תמנע מעובדי חח"י את הגישה לארון.1.1.על המזמין להתקין צינורות עם חבל משיכה, כהכנה להשחלת הכבלים הפרטיים לתוך הגומחה וזאת לפני התקנת ארון המונים ע"י חח"י.1.1.ארון המזין שניים או שלושה מבנים יותקן ב:1.1.1.על גבול המגרש המשותף של המגרשים כך שהכבל התת קרקעי הפרטי מהארון אל לוח הלקוח לא יעבור בשטח ציבוריאו בשטח פרטי (לרבות שצ"פ) שאינו שייך ללקוח שאותו הכבל מזין.1.1.2.ארונות נפרדים כך שכל ארון מונה מעוצב ימוקם על גבול המגרש אותו הוא מזין והכבל התת קרקעי הפרטי מהארון אל לוח הלקוח לא יעבור בשטח ציבורי או בשטח פרטי שאינו שייך ללקוח שאותו הכבל מזין.