ארון בחדר חשמל במבנה

מפסק

מפסק ראשי (או מפסק זרם מתאים עם כושר ניתוק בעומס) בתוך החדר

מרחק עד 3 מ' מהארון, עם קשר עין

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38