of 5
תאריך פרסום: מרץ 2019גרסה: 0עמוד 1מתוך 5חטיבת לקוחותאגף הנדסת רשתהרשת הארציתמחלקת תכנון חשמלי לרשתהנחיות ליועץ החשמל בנושא מערכות מניהמבואמטרת המדריך היא ליצור אחידות בנושא תכנון החל"ב.המדריך מיועד להיות כלי עזר חשוב ליועצי חשמל ולקבלנים העוסקים בחיבורים לבתים לצורך התאמת הדרישותשל חברת החשמל להכנות הנדרשות לביצוע חיבור החל"ב בצורה אחידה. כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוני המידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכון בכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.
תאריך פרסום: מרץ 2019גרסה: 0עמוד 2מתוך 51.דרישות מיועץ חשמל1.1.תכנית הגשה (גרמושקה).1.2.תכנית פיתוח.1.1.התכנית תועבר בפורמטPDFו-DWGבקואורדינטות ובקנה מידה.1.1.היועץ יעביר עותק קשיח של התכנית הנ"ל בק.נ.מ 1:100.1.1.יש לקבל אישור בכתב ממתכנן חח"י לתכנית טרם התחלת עבודת הבניה. 1.1.יש לקבל אישור בכתב ממתכנן חח"י בכל שינוי בתכנית או בגודל החיבור.2.סוגי ארונות מדידה2.1.ארון מדידה לחיבור של עד 111*1א'.2.2.ארון מדידה לחיבור של100*1עד 100*1א'.2.1.ארון מדידה לחיבור של110*1עד 910*1א'.1.מיקום הארוןארון המדידה ימוקם בגבול המגרש וככלשלא יתאפשר מיקומו בגבול המגרש ימוקםבחדר חשמל בשטחהמגרש.1.1.דרישות להתקנת ארון מדידה בגבול המגרש:1.1.1.גישה חופשית לחזית הארון משטח ציבורי:מדרכה, שביל, מעבר ברשות הרבים וכדו'.1.1.2.הארון יותקן בגומחה בגבול המגרש ללא חריגה אל השטח הציבורי. הגומחה תבנה ע"י המזמין ע"פ מפרט חח"י בהתאם לגודל החיבור. 1.1.1.על המזמין להתקין צינורות עםחבלימשיכה, כהכנה להשחלת הכבלים הפרטיים לתוך הגומחה וזאת לפני התקנת ארון המדידה ע"י חח"י.1.1.1.קיימת אפשרות לסגור את הגומחה באמצעות דלת מחומר בלתי דליק,בתנאי שהדלת תהיה בעלת סידור סגירה ללא נעילה ולא תמנע מעובדי חח"י את הגישה לארון.1.1.1.מיקום המנתק:בחיבור באמצעות ארון מדידהעל הלקוח להתקין מנתק המתאים לגודל החיבור ובעל כושר ניתוק בעומסבגומחה או סמוך לה בצד הפונה לחצר הלקוח בקופסה מבודדת ומוגנת בפני חדירת מים .1.2.התקנת ארון מדיד :בחדר חשמל ה1.2.1.התקנת ארון המדידה תהיה בהתאם לחוק החשמל תקנת "התקנת לוחות במתח עד 1000וולט".1.2.2.תוואי כבלי ההזנה למבנה יעבור בשטחים ציבוריים בלבד.1.2.1.מספר הצנרות יהיה ככמות הכבלים הנדרשים להזנת המבנה בתוספת צינור אחד רזרבי(n+1)לכל הפחות ובהתאם לדרישת מתכנן חח"י.1.2.1.תוואי הצנרת יהיה בקו ישר.במקרים בהם קיימת הטיה של תוואי ההזנה תוקם שוחה (תת קרקעית אועילית) ע"פ מפרטי חח"י ובהתאם לכמותהצנרת ורדיוס הכיפוף.