מספר צינורות: כמספר הכבלים + אחד

ארון בחדר חשמל במבנה

תשתית הזנה

עד 3x315:

2 צינורות

עד 3x500:

3 צינורות

עד 3x630:

4 צינורות

עד 3x910:

5 צינורות

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38