of 3
תאריך פרסום: מרץ2019גרסה: 0עמוד 1מתוך 3חטיבת לקוחותאגף הנדסת רשתהרשת הארציתמחלקת תכנון חשמלי לרשתהנחיות ליועץ החשמל בנושא תמ"א 38מבואמטרת המדריך היא ליצור אחידות בנושא תכנון החל"ב.המדריך מיועד להיות כלי עזר חשוב ליועצי חשמל ולקבלנים העוסקים בחיבורים לבתים לצורך התאמת הדרישות של חברת החשמל להכנות הנדרשות לביצוע חיבור החל"ב בצורה אחידה. כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוני המידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכון בכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.
תאריך פרסום: מרץ2019גרסה: 0עמוד 2מתוך 31.דרישות מיועץ חשמל1.1.התייחסות חברת חשמל לבניין שעובר תמ"א 38היא כאל בניין חדש, ההנחיות למיקום רכיבי חברת חשמל היא על פי תצורת החיבור פיזור או ריכוז מונים בהתאם למפרט החל"ב.1.2.תכנית מדידה מצבקיים עם מרחקים מרכיבי חח"י קיימים.1.3.תכנית מדידה מצב סופי עם מרחקים מרכיבי חח"י קיימים.1.1.הזמנות שיש לפתוח:1.1.1.הזמנה לחיבור קבוע.1.1.2.הזמנה להמרת החיבור העילי לתת-קרקעי.1.1.3.הזמנה להטמנת/הרחקת רשת מתח נמוך ומתח גבוה.1.1.1.הזמנה לחניון משותף/שטחים משותפים.1.1.1.הזמנה לחיבור זמני לצרכי בנייה.1.1.1.ההזמנות בסעיפים 1.1.1-1.1.2יפתחו במידת הצורך.2.תהליך עבודה2.1.חיבור קבוע למבנה (מצב סופי):2.1.1.התייחסות חברת חשמל לבניין שעובר תמ"א 38היא כאל בניין חדש, ההנחיות למיקום רכיבי חברת חשמל היא על פי תצורת החיבור פיזור או ריכוז מונים בהתאם למפרט החל"ב.2.1.2.ההתייחסות לשני בניינים (או יותר) על מגרש אחד עם לובי משותף היא כאל בניין אחד כלומר:2.1.2.1.סדר מונים יהיה רציף, כמספר החיבורים הכולל של שני הבניינים ולא כשתי סדרות מספרים נפרדות לכל בניין.2.1.2.2.ריכוז מונים יחיד בגרעין המרכזי של הלובי המשותף.2.1.2.3.מונה ציבורי יחיד.2.1.3.ההתייחסות לשני בניינים (או יותר) על מגרש אחד ללא לובי משותף היא כאל שני בניינים כלומר:2.1.3.1.פילר חל"ב בגבול מגרש ישמש כאבטחה ראשיתלמתחם, וממנו תהיה חלוקת הזנה לשני בניינים.2.1.3.2.מונה ציבורי לכל מבנה בנפרד.2.1.3.3.מונה ציבורי חניון אחד משותףשיזין את כלל השירותים המשותפים לשני הבניינים (או יותר).