תעריפי רשת

תעריפי רשת

1

רשות החשמל

2

חיבורים לרשת ההספקה - מתח נמוך

3

חיבורים לרשת החלוקה - מתח גבוה

4

חיבורים לרשת ההולכה - מתח עליון

5

עבודות על חשבון אחרים (עע"א)

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38

רשות החשמל

תעריפי החשמל, הן עבור צריכת החשמל והן תשלומים עבור עבודות שונות המתבצעות על ידי חברת החשמל כגון חיבורים לרשת, בדיקות מתקן וכד', נקבעים על ידי רשות החשמל, גוף סטטוטורי שהוקם בשנת 1996 ופועל במסגרת משרד האנרגיה. 


"בין תפקידיה העיקריים של הרשות - קביעת תעריפים, עדכונם וביצוע בקרת עלויות לשם כך, קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני, בדיקת תלונות של צרכנים, מתן רישיונות ופיקוח על מילוי התנאים שנקבעו בהם ופיקוח ואכיפה ביחס להוראות לפי חוק זה" (מתוך אתר רשות החשמל)


רשות החשמל מעדכנת אחת לשנה את התעריפים הקשורים לחיבורים לרשת, או לבקשות לשינויים ברשת החשמל, ומפרסמת אותם בספר התעריפים המופיע באתר הרשות.רשות החשמל

תעריפי החשמל, הן עבור צריכת החשמל והן תשלומים עבור עבודות שונות המתבצעות על ידי חברת החשמל כגון חיבורים לרשת, בדיקות מתקן וכד', נקבעים על ידי רשות החשמל, גוף סטטוטורי שהוקם בשנת 1996 ופועל במסגרת משרד האנרגיה. 


"בין תפקידיה העיקריים של הרשות - קביעת תעריפים, עדכונם וביצוע בקרת עלויות לשם כך, קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני, בדיקת תלונות של צרכנים, מתן רישיונות ופיקוח על מילוי התנאים שנקבעו בהם ופיקוח ואכיפה ביחס להוראות לפי חוק זה" (מתוך אתר רשות החשמל)


רשות החשמל מעדכנת אחת לשנה את התעריפים הקשורים לחיבורים לרשת, או לבקשות לשינויים ברשת החשמל, ומפרסמת אותם בספר התעריפים המופיע באתר הרשות.