of 142
1ספרלוחות התעריפיםפברואר 2022
2תוכן ענייניםתוכן עניינים..................................................................................................................2רשימת לוחות................................................................................................................41.מבוא.................................................................................................................92.מבנה התעריפים....................................................................................................93.מבנה החוברת....................................................................................................104.התחברות לרשת.................................................................................................154.1.התחברות לרשת ההולכה...........................................................................................154.2.התחברות לרשת החלוקה מתח גבוה.........................................................................184.3.התחברות לרשת ההספקה מתח נמוך........................................................................214.4.עבודות על חשבון אחרים...........................................................................................295.שירותי מכירת חשמל לצרכני חברת החשמל...............................................................405.1.מקבצי שעות תעו"ז...................................................................................................405.2.צרכני תעו"ז...........................................................................................................425.3.צרכנים בעלי תעריף אחיד..........................................................................................445.4.תעריפי צרכנות........................................................................................................455.5.תעו"ז לסקטור הביתי...............................................................................................505.6.השלת תדר.........................................................................................................505.7.מקדם הספק...........................................................................................................505.8.מונה נטו..........................................................................................................516.עסקאות חשמל פרטי............................................................................................526.1עסקאות פרטיות עקרונות..........................................................................................526.2מכירת חשמל ע"י יצרן פרטי.........................................................................................536.3רכיב הייצור................................................................................................................536.4רכיב ייצור לדיזל גנרטורים קטנים במזוט.......................................................................546.5תעריף אנרגיה וזמינות ליצרן קונבנציונלי.........................................................................556.6תעריף רכיב ייצור ליצרן בקוגנרציה................................................................................756.7תעריפים לרכישת אנרגיה מיצרן באנרגיה מתחדשת..........................................................776.8תעריפים ליצרן הפועלבטכנולוגיה אגירה שאובה...........................................................1006.24.תעריפים בגין רכישת אנרגיה בתקופת בדיקות קבלה ליצרן..........................................1056.30.תעריפים שמשלם יצרן לחריגה................................................................................1096.31.רכישת אנרגיה החורגת ממגבלת ההספק של המספק..................................................1096.32.תעריף בעד רכיב קבוע של התעריף המשלים...............................................................1106.33.תעריף בעד רכיב משתנה של התעריף המשלים...........................................................1116.34.שעות שיא ביקוש נטו..............................................................................................1126.35.רכיב ייצור בתעריף אחיד.........................................................................................112