ארון בחדר חשמל במבנה

(אם לא ניתן למקם בגבול המגרש)

מיקום החדר

לוודא גישה נוחה משטח ציבורי

מערכות מנייה

צמודי קרקע

מערכות מנייה

ריכוז מונים

התקנת מונים בקומות

תמ"א 38