of 3
תאריך פרסום: פברואר 2021גרסה: 0עמוד 1מתוך 3דף מידע בדבר לוחזמנים לביצוע עבודות רשת לצורך חיבור ושילוב מתקני ייצור מבוזריםברשת החלוקהרקע:מסמך זה תכליתו לפרט באופן כלליולידע כללי בלבדאת לוחות הזמנים לביצוע עבודות ברשתהחלוקה, אשר בהתאם להם קובעת חברת החשמלהאפשרות ליתן תשובות מחלקלמבקשי חיבור/שילוב מתקני ייצור מבוזר ברשת החלוקה, בהתאם לאמות המידה שמפרסמת רשות החשמל.ככלל, חברת החשמלעושה ככל יכולתה להאיץ אתהפעילויות ברשת אשר נדרשות כדי לחבר, להגדיל חיבור או לשלב את מתקניהייצורהמבוזרבכל הטכנולוגיות באשר הן,בזמן הקצר ביותר.לוח הזמנים בטבלהשלהלןמביא בחשבון את כל הליכי התכנון, הרישוי והביצוע הנדרשים לטובת סנכרון מתקני היצור לרשת החלוקה מתחח גבוה ונמוך.ככלל, הטבלה מפרטת את סוגי העבודות הנפוצות ברשת מתח נמוך ומתח גבוה לטובת חיבור או שילוב מתקני ייצור ברשת החלוקה, עם פירוט לוחות זמניםמינימאליים ומקסימאליים לביצוען, וזאת על פי הניסיון הרב שנצבר בחברה בהליכי תכנון, רישוי וביצוע הרשתברחבי המדינה.יחד עם זאת, בהינתן האילוצים התפעוליים והאחרים בהם פועלת החברה בכללברחבי המדינה, וכן בהינתן המורכבויות הפרטניות המשתנות מעבודה לעבודה בשלבי התכנון ו/או הרישוי ו/או הביצוע, התלויים, בין היתר, ובעיקר גם בדרישות של הרשויות המאשרות ביצוע העבודות אשר אינן בשליטתה ו/או באחריותה של חברת החשמל, ניתןשיקול דעת לגופים המוסמכים בחברה לנקוב בלוחות זמנים בתשובות מחלק, שככלל, ינועו בין פרקי הזמן המקסימאלי והמינימאלי המפורטים בטבלה.ככלל, חברת החשמל תעשה את שניתן על מנת לתת תשובות חיוביות לבקשות לחיבור/שילוב מתקני ייצור ברשת החלוקה, ושיקול הדעת שניתן כאמור לגורם המוסמך בחברה (בין פרקי הזמן המקסימאלי והמינימאלי) מביא, בין היתר, בחשבון גם את האפשרות והרצון של החברה ליתן תשובת מחלק חיובית, חלף שלילית, ככל שהדבר מתאפשר.כמו כן, יכול ועבודה אשר תהיה מורכבת מתמהיל של מספר סעיפים המופיעים בטבלה ו/או מסעיפים שלא פורטו בה, יביאו לקביעת לוחות זמנים שונים מאלו הנקובים בטבלה ו/או אף כאלה החורגים מפרק הזמן המקסימאלי.בכל מקרה, אין לוחות הזמנים בטבלה מחייבים את החברה והם ניתנים כמידע כללי בלבדלטובת המבקשים, וכל המסתמך עליהם ומשנה מצבו, עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד ולא יהיו לו בעניין זה כל טענות ו/או תביעות כנגד חברת החשמל.חטיבת שרותי רשתאגף הנדסת רשתהנדסת חלוקה
תאריך פרסום: פברואר 2021גרסה: 0עמוד 2מתוך 3סוג העבודה לחיבור ברשתמתח נמוךמועדמקסימלילביצוע(חודשיעבודה)מועדמינימלי כפוף לאישורשל חברת החשמל (חודשי עבודה)1.בניה/שדרוג של קו חל״בעילי3-2.בניה/שדרוג של קו חל״בתת קרקעי6-3.בניה/שדרוג של רשת מ״נ עילית (כולל החלפת שנאי קיים בתט"ח)9-4.בניה/שדרוג של רשת מ״נ תת קרקעית (כוללהחלפה/הוספת שנאי בתחט"פ קיימת)1295.בניה/שדרוג של רשת מ״נ ומ"ג (כולל הקמת תט"ח חדשה)1813.56.בניה/שדרוג של רשת מ״נ ומ"ג (כוללהקמת תט"ז חדשה)2115.757.בניה/שדרוג של רשת מ״נ ומ"ג (כולל הקמת תחט"פ חדשה)24188.בניה/שדרוג של שנאים ומסדר בתחמ״ש (כולל רכש הציוד)3022.5סוג העבודה לחיבור ברשת מתח גבוהזמןמקסימלילביצוע(חודשיעבודה)מועד מינימלי כפוף לאישורחברת החשמל (חודשי עבודה)1.הקמת מיכל מדידה ועבודות נלוות9-2.הקמת חדר מיתוג ועבודות נלוות1293.הקמת קו מ"ג עילי1813.54.הקמת קו מ"ג ת"ק24185.בניה/שדרוג של שנאים ומסדר בתחמ״ש (כולל רכש הציוד)3022.56.שדרוג/הקמה של מעגלי הולכהייבחן באופן פרטני-הערות:1.הזמן שצוין בטבלה בפרק מתח גבוה, הינועבור קו מ"ג שאורכו עד 2ק"מכוללבלבד.לקו שאורכו עולה על 2ק"מ ועד 5ק"מ כולל יתווספו ללו"ז לפחות6חודשים.לקו שאורכו עולה על 5ק"מ ועד 8ק"מ כולל יתווספו ללו"ז לפחות12חודשים.2.במקרים בהם פרויקט ספציפי או מערכתי כלול בתכנית הפיתוח של החברהאזי לוחות הזמנים ייקבעו, ככל הניתן ובכפוף לאילוצים ואישורי רשויות וצדדים שלישיים,בהתאמה לצפי להשלמת תכנית הפיתוח.יחד עם זאת, יובהר ויודגש כי לוחות הזמנים בתכנית הפיתוח נקבעו במישור היחסים שבין חברת החשמל למדינה ואלה אינם מחייבים את החברה כלפי מבקשי חיבור מתקני ייצור מבוזר.כמו כן, לוחות הזמנים לחיבור מתקנים התלויים בסיום פרויקטים מערכתיים יביאו בחשבון גם את לוח הזמנים הצפוי לחיבור אותם פרויקטים לפי תכנית הפיתוח.3.במידה ונדרשת יותר מעבודה אחתלפי הטבלה או עבודה נוספת שאינה כלולה בטבלה, לוחות הזמנים לחיבור או שילוב המתקן ייקבעו, ככלל, לפי פרק הזמן הארוך ביותר הנדרש לסוג העבודה הרלוונטי הנדרש לחיבור/שילוב המתקן.