of 21
תאריך27/08/20דרישות וההכנות הנדרשות מיצרן פרטי לצורך חיבורו למערכת התקשורת של חברת החשמלדרישות וההכנות הנדרשות מיצרן פרטי לצורך חיבורו למערכת התקשורת של חברת החשמלכל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוניהמידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכוןבכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.
תאריך27/08/20דרישות וההכנות הנדרשות מיצרן פרטי לצורך חיבורו למערכת התקשורת של חברת החשמלתוכן עניינים1.כללי2.סקיצת חיבורים של פיקוד ובקרה3.פיקודים ואינדיקציות4.כבלים5.תחומי אחריותרשימת הנספחים:א'לוח שירות להזנת מעגלי תאורה, שקעים גופי חימום בארון מניה ומדידה וארון פיקוד (שרטוט מס' NPD-431/0מתאריך 25/02/2014.)ב'סקיצות לתכנון עקרוני של חדרים לחיבור יצרנים פרטיים.ג'שרטוט מס' NCD7690/1"תורן 6מ' לאנטנה מסוג VHF ,SO210-SF2P4SNMלחיבור יצרנים פרטיים -על גגות תחט"פים של חח"י פרטי ייצור".ד'שרטוט מס' NCD7689/2"התקן והנחיות כלליות לתורן 6מ' עם אנטנה מסוג VHF ,SO210-SF2P4SNMלחיבור יצרנים פרטיים -על גגות תחט"פ של חח"י".