of 14
תאריך15/9/2020פרטים נדרשים להזמנת סקר היתכנות או תשובת מחלק במתח-גבוהלמתקנים סובבים( טורבינות רוח, גז, ביו וכו')כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבתעל דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוניהמידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכוןבכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.
תאריך15/9/2020פרטים נדרשים להזמנת סקר היתכנות או תשובת מחלק במתח-גבוהלמתקנים סובבים( טורבינות רוח, גז, ביו וכו')הגדרותיזם -מבקש חיבור או מבקש שילוב של מתקן ייצור, אשר יהיה רשאי על פי דין לייצר חשמל לשימוש עצמי ו/או למכירהלרשת החלוקה.יצרן בעלים ו/או מחזיק שלהמבקש חיבור או שילוב מתקן ייצור ברשת החלוקה.מתקן ייצור -מתקן המשמש לייצור אנרגיה חשמלית, הכולל, בין היתר, את יחידות הייצור הממוקמות באתר וכן מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטליןהקשורים אליהן.הספק מותקן-הספק ממשי מרבי ביחידות קילו וואט שרשאי היזםלהוציא ממתקן הייצור לרשת. הספקמותקן(טורבינתרוח) -האנרגיההרגעית המקסימאליתביחידותקילו-וואטהמיוצרתעלידי טורבינתרוחשנמדדתבמונההייצורבמהירותרוחנומינלית, בהתאםלנתוניהיצרן.חיבור מתקן ייצור -מערכת לייצור חשמל, התואמת את הנדרש באמות המידה ובתקנות החשמל, המחוברת באופן ישיר ומזרימה לרשת חברת החשמל את כל האנרגיה המיוצרת במתקן.שילוב מתקן-