of 10
פוטנציאל חיבור מתקני ייצור פוטו-וולטאיים לרשת החלוקה(נכון לתאריך 30/09/2021)1.המסמך כולל טבלאות המציגותאת פוטנציאל החיבור של מתקני ייצור פוטו-וולטאיים מבוזריםלרשת החלוקה בהתאם לזמינות של מערכת ההשנאה ומערכת ההולכה, לפי אזורים גיאוגרפיים .2.ככלל, פוטנציאל החיבור יוכל להתממש רק במקרה בו קיימת זמינות בשתי המערכות(השנאהוהולכה).במקרים בהם ההספק הפנוי ברשת ההולכה הוא 0לא ניתן לחבר מתקני ייצור פוטו-וולטאיים ברשת החלוקה עד להסרת המגבלה(מודגש באדום בטבלה).3.מגבלות מערכת ההולכה כפי שהובאו במסמך זה נקבעו על ידי חברת ניהול המערכת(נגה ניהול מערכת החשמל)משקפות תמונת מצב לסוף רבעון שלישישל 2021, מסמך מגבלות ההולכה מפורסם באתר האינטרנט של נגה והוא כולל גם התייחסות לתכנית הפיתוח בהולכה, במקרים של פרויקטים האמורים להתחבר בטווח הבינוני והארוך באפשרות היזמים לבחון את מגבלות ההולכה העתידיות בהתאם למסמך האמור.4.יובהר כי ההספק המצרפי אותו ניתן לחבר בהתאם לנתוני מערכת ההשנאה(תחמ"ש) אינו ההספק המצרפי המתקבל מסכימת 2העמודות לאור העובדה ששימוש בעמודה אחת יפחית מההספק הזמין בעמודות הנוספות. [דוגמה: חיבור מיתקן ייצור בהספק 10מו"א לתחמ"ש "זבולון" יותיר הספק פנוי של 50מו"א בעמודה הראשונה ו-10מו"א בעמודה השנייה.]5.במקרים בהםקיימת מגבלת הולכה על מקבץ תחמ"שים הממוקמים באגפי רשת שונים, מכסת ההספק הפנוי של מערכת ההולכה צוינה באגף רשת בו נמצאים יותר תחמ"שים ובאגף הרשת השני צוינה הפנייה למקבץ זה. 6.חלק מהתחמ"שים כלולים בתכנית הפיתוח,המשמעות היא שניתן להעמיס אחוז העמסה גבוה יותר מ-60%בכפוףלהגבלת שעות שנתית עד השלמת תכנית הפיתוח הרלוונטית ,מצב זה רלוונטירק למתקנים במתח גבוה שהספקם המצרפי עולה על 630קו"א.יובהר כי ההספק הפנוי בטבלה אינו משקף יכולת זו.7.נציין כי הנתונים הם דינמיים ומשתנים ברמה יומית ולכן הם מהווים אינדיקציה בלבד לפוטנציאל חיבור ייצור מבוזר לרשת החלוקה באזורים השונים. בכל מקרה, אין המשמעות שעל בסיס מידע זה יוכל היזם לדעת בוודאות את תשובת המחלק. 8.בהמשך לכך, המידע המצורף אינו מחליף את הצורך של כל יזם המעוניין לחבר/לשלב מתקן ייצור מבוזר להגיש בקשה לחיבור/שילוב המתקן שתקבל מענה פרטני (תשובת מחלק) בהתאם לעקרונות הטכניים ולמצב של המערכת במועד הגשת הבקשה.9.חברת החשמל ממשיכה ליישם תכניות פיתוח נרחבות במערכת ההולכה, ההשנאה והחלוקה על מנת להגדיל את פוטנציאל החיבור ולעמוד ביעדי משרד האנרגיה לקליטת מתקני ייצור מבוזר לרשת החלוקה. חטיבת שרותי רשתאגף הנדסת רשתהנדסת חלוקה
כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכל מקרה לגופו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה,במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותו על המשתמש בלבד.המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוני המידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכון בכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.