of 12
מסמך הנחיות לכוונון מהפכים פוטו-וולטאייםעדכון :2022/60חלק א' :הנחיותלכוונוןמהפכים פוטו-וולטאים המחוברים למתח נמוך 1.בתחוםהעמידהבמתחיםשונים:א.מצב יציב -המהפךיתפקד ברציפותכאשר המתחים הינם בתחום המותר(Un ± 10% .)ב.מצב הפרעה -המהפךימשיךלייצר במהלך ולאחר הפרעהברשת, הגורמתלחריגת מתח, בהתאם לעקומת LVRT/HVRT(Low/HighVoltageRideThrough)שלהלן:איור 1 :עקומת HVRT/LVRTכאשר:אזור1)*( :המהפךלאיתנתקמהרשתוימשיך לייצר.אזור2)*( :המ הפךרשאי להפסיק להזרים אנרגיה לרשת.אזור3)*( :המהפךמחויב להפסיק להזרים אנרגיה לרשת. )*(לאחר סילוק ההפרעה יש לחזור לערך של הזרם הפעיל ש המהפךיצר לפני ההפרעה. זמן התגובה TResponse90%להפרעה מסוג מדרגה, המוגדר כזמן שנדרש להגיע לערך של 90%מהערך המתוכנן, לא יעלה על שנייה אחת.
מסמך הנחיות לכוונון מהפכים פוטו-וולטאייםעדכון :2022/60_______________________________________________________________________________2/122.בתחום העמידה בתדרים שונים 2.1.פעולה ממושכת:המהפךיתפקד ברציפות בתחום התדרים שבין Hz47לבין Hz52(Hz52f <<47.)2.2.תדר מזערי: בתדר שווה או נמוך מ Hz47.0(f ≤ 47 Hz),המהפךיוריד את הספק הייצור ל0 MW לאחרהש הייהשל 1שנייה. 2.3.תדרמרבי: בתדר שווה או גבוה מ Hz52(f ≥ 52Hz)המהפךיוריד את הספק הייצור ל0 MW תוךכ-0.2שנייה.2.4.עלייתייצורהספקפעילוחיבור המהפךלאחר ניתוקו מרשת החשמל עקב פעולה תפעולית או הגנה אוטומטית ,תתאפשר כאשר מתח הרשת נמצא בגבולותהמתח המותרים, ותדר הרשת נמצא בין 47.0הרץ לבין 50.1הרץ (Hz50.1f <<47.)לאחר ניתוק המהפךמהרשת, המהפךיחובר למערכת בהשהיה של 5דקות (או פרק זמן אחר שייקבע ע"י סש"ח) כל עוד תנאי המתח והתדר המצוינים בסעיף זה מתקיימים. קצב עליית ההספק הפעיל לאחר חיבור המהפך, יהיה ניתן לכוונון בין 5%ל-40%מההספק הנקוב לדקה. ערך ברירת מחדל הינו 20%מההספק הנקוב לדקה. 2.5.קצב שינוי התדר: המהפךיתפקד באופן רגיל בתחום קצבי שינוי תדרשלעד3הרץ/שנייה.2.6.תגובה לשינוי תדר (Frequency Response):א.המהפךיהיה בעל יכולת ויסות ראשוני של ההספק המיוצר,בהתאם לדיוק מדידה של Hz0.01-/+ או פחות. לצורך זה המהפךיצויד בווסת עומס-תדר או ווסת דומה המאפשר תגובה לשינוי התדר. ב.ויסותהמהפכים:1.בתחום התדרים [)OF+DB50(<f < )UFDB-50(]המהפךייצר בהספק המירביהזמין𝑃𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒) )עדלגודל ההספקהנומינלי שלהמהפך .2.בעליית תדר מעל Hz50המהפךיוריד את ההספק המיוצר .3.בירידת תדר מתחת ל Hz50המהפךיעלה את ההספק המיוצר(בכפוף להספק הזמין).4.המהפךיוריד/יעלהאת ההספק המיוצר בהתאם לנוסחה הבאה:כאשר התדר גבוה מ OFDB+ 50Hz:𝑃=𝑃𝑟𝑒𝑓𝑅𝑂𝐹𝑓(50+𝐷𝐵𝑂𝐹)50כאשרתדר נמוך מ UFDB-50Hzוההספק הזמיןגבוה יותר מ refP :𝑃=𝑃𝑟𝑒𝑓𝑅𝑈𝐹𝑓(50𝐷𝐵𝑈𝐹)50בתנאי שהתדר נמצא בין הגבולות47.0 Hz < f < 52Hz .כאשר: -שינוי ההספק בעקבות שינוי התדר.P