of 10
תאריך פרסום: פברואר 2022גרסה: 0עמוד 1מתוך 10חטיבת שירותי רשתאגף הנדסת רשתמגזר הנדסת חלוקהמחלקת תכנון וביצוע רשתתחוםתכנון חשמלי הנחיות ליועץ החשמל בנושא התקנת מונה הייצור במתקנים משולבים לחיבורים מעל 100א' (69kVA) ועד 910( 'א630kVA)מבואמטרת המדריך היא ליצור אחידות בנושא תכנון החל"ב.המדריך מיועד להיות כלי עזר חשוב ליועצי חשמל ולקבלנים העוסקים בחיבורים לבתים לצורך התאמת הדרישות של חברת החשמל להכנות הנדרשות לביצוע חיבור החל"ב בצורה אחידה. כל זכויות היוצרים על הנתונים, שמורות לחברת חשמל בלבד וחברת החשמל הינה הבעלים היחידים של נתונים אלו. מובהר כי המידע המופיע באתר זה הינו לידע כללי בלבד ובכל מקרה אין החברה מתחייבת על דיוקו ו/או שלמותו ו/או היותו רלוונטי למקרה זה או אחר.כמו כן, הואיל ואין במידע האמור כדי להחליף החובה לבצע את התיאומים הטכניים הנדרשים ו/או הבדיקות הנדרשות ו/או הבירורים עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בחברת החשמל בהתאם לנוהלי החברה ועל פי כל דין וכנדרש לכלמקרה לגופו.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין דרישות הדין ו/או נהלי החברה לבין החומר המפורסם באתר יגברו דרישות הדין ו/או נהלי החברה, בהתאמה.אין להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, לשכפל, להפיץ, לשנות, לעבד כל חלק מן המידע הכלול באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית. אין במסירת המידע כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או מי מטעמה, במפורש או במשתמע, לדיוק, לאמינות, או לשלמות המידע באתר, והחברה ו/או מנהליה ו/או עובדי החברה לא יישאו בכל אחריות לנזק כלשהו הנובע מהשימוש במידע. כל שימוש במידע ייעשה על אחריותועל המשתמש בלבד.המידע המובא בכל פרסום הינו מידע שיכול ויתעדכן מעת לעת ועל העושה שימוש במידע חובה להתעדכן בעדכוני המידע באתר חברת החשמל. בכל מקרה כל עדכון בכל מסמך יבוא במקומו של נוסחו הקודם של המסמך, עובר לעדכונו.
תאריך פרסום: פברואר 2022גרסה: 0עמוד 2מתוך 101.דרישות מיועץ חשמל:1.1.תכנית הגשה (גרמושקה).1.2.תכנית פיתוח.1.1.התכנית תועבר בפורמטPDFו-DWGבקואורדינטות ובקנה מידה.1.1.יש לקבל אישור בכתב ממתכנן חח"י לתכנית טרם התחלת עבודת הבניה. 1.1.יש לקבל אישור בכתב ממתכנן חח"י בכל שינוי בתכנית או בגודל החיבור.1.1.תכנית מפ"י עם סימון מיקומי פנלי ייצור1.1.תכנית מיפוי מונים קיימים במגרש (לציין: מסחר/ביתי/משק) ומספרי מונים.2.סוגי ארונות מדידה למונה ייצור במתקנים משולבים:2.1.במקרהחיבורשל מעל מ -100א '(69kVA) ועד -100( 'א346kVA) כולל:יש להתקין ארון לחיבורים של PV100-100אמפר בעל מק"ט 12918112.2.במקרה חיבורשל מעל100א '(346kVA) ועד -910( 'א630kVA) כולל:יש להתקין ארון לחיבורים של PV100-1000אמפר בעל מק"ט 12918112.1.במידה ולא קיימים במלאי הארונות המצוינים בסעיפים מעלה, יסופק ללקוחארון חלופי בהתאם לגודל החיבור .1.מיקום הארון:ככלל, מיקום ארון הייצור יהיה בצמוד לחיבור הצריכה של המתקן, עם גישה בטיחותית, נוחה וקבועה.1.הכנות לקוחלהתקנת הארונות:1.1.בהתאםלהנחיותהמוגדרותב"פלטפורמתהמעגלשירותומידעלעוסקיםבחשמל "פרק "תכנוןחיבוריםלבנייניםמערכותמנייה"קישור:hamaagal.co.il/stock_systems_menu-https://iec1.2.עלהמזמיןלהתקיןצינורות1צול גמישים עםחבלימשיכה בשני צידי הארון, כהכנהלהשחלתהכבליםהחד גידייםהפרטיים וזאת לפני התקנת הארון.1.1.מספר הצינורות יהיה מימין ומשמאל ובהתאם לטבלה בסעיף 1.2.1.תצורת החיבור של מונה הייצור במתקן משולב:1.1.ממערכתהיצור-מכיווןהתאיםהפוטו-וולטאיים ,חיבורהכבליםיתבצעלפסיהצבירהבצדשמאלשלהמש"ז(צדP1שלהמש"ז.)1.2.היציאהללוחהפרטישלהלקוחתחוברלפסהצבירהבצדימיןשלהמש"ז(צדP2שלהמש"ז.)1.1.ישלהקפידעלחיבורהכניסהממערכתהייצורעלפסיהצבירהמצדשמאלשלמשנההזרםבסדרפאזותתקין.